ข้อมูลงานวิจัย  เล่มที่  2562_019
          วิธีการสืบทอดวัฒนธรรมของชาวไทยพวนในอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

          Cultural Inheritance Methods of Thai Phuan People in Ban Phue District, Udon Thani Province

          ผู้วิจัย

รองศาสตราจารย์ ดร.ปัณฉัตร หมอยาดี
          วันที่เผยแพร่ 12 มิถุนายน 2562
          แหล่งทุน กองทุนรัตนโกสินทร์สมโภช 200 ปี
          หน่วยงานที่เผยแพร่ สำนักบรรณสารสนเทศ
หน่วยงานหลัก
หน่วยงานต้นสังกัด
          สาขาการวิจัย สาขาสังคมวิทยา
          ประเภทงานวิจัย สาขาสังคมวิทยา
          คำสำคัญ
          การสืบทอด, ชาวไทยพวน, อำเภอบ้านผือ, จังหวัดอุดรธานี, Inheritance, Thai Phuan people, Ban Phue district, Udon Thani Province
 
                   บทคัดย่อ    
                   คำนำ    
                   สารบัญ    
                   บทที่ 1    
                   บทที่ 2    
                   บทที่ 3    
                   บทที่ 4    
                   บทที่ 5    
                   บรรณานุกรม    
                   ภาคผนวก