ข้อมูลงานวิจัย  เล่มที่  2562_020
          วิถีชุมชน วิถีคนบ้านปูน จากการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

          The Way of Banpun from Local History Studies

          ผู้วิจัย

นางสาววริณาฐ พิทักษ์วงศ์วาน
          วันที่เผยแพร่ 12 มิถุนายน 2562
          แหล่งทุน กองทุนรัตนโกสินทร์สมโภช 200 ปี
          หน่วยงานที่เผยแพร่ สำนักบรรณสารสนเทศ
หน่วยงานหลัก
หน่วยงานต้นสังกัด
          สาขาการวิจัย สาขาสังคมวิทยา
          ประเภทงานวิจัย สาขาสังคมวิทยา
          คำสำคัญ
          ชุมชนบ้านปูน, วิถีชุมชน, ชุมชนย่านเก่าของกรุงเทพมหานคร, Banpun Community, Way of Banpun and Bangkok's Old District
 
                   บทคัดย่อ    
                   คำนำ    
                   กิตติกรรมประกาศ    
                   สารบัญ    
                   บทที่ 1    
                   บทที่ 2    
                   บทที่ 3    
                   บทที่ 4    
                   บทที่ 5    
                   บรรณานุกรม    
                   ภาคผนวก