ชื่องานวิจัย
                  ชื่อผู้วิจัย
   * ใส่เฉพาะชื่อหรือนามสกุล
                  วันที่เผยแพร่
  ถึง  
                  ปีที่แล้วเสร็จ
                  สาขาการวิจัย
                  คำสำคัญ
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การพัฒนาชุดฝึกอบรมผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับครูมัธยมศึกษา เรื่อง การสอนเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพของนักเรียนในโรงเรียนจังหวัดนนทบุรี
     รหัสงานวิจัย : 2562_048
     สาขาการวิจัย : เทคโนโลยีสารสนเทศ
และนิเทศศาสตร์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 13 กันยายน 2562
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2562
     จำนวนผู้เข้าชม : 2
     
  ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพชรผ่อง มยูขโชติ

     
ข้อมูลงานวิจัย
  การพัฒนาบทเรียนเพื่อเสริมทักษะ เรื่อง โรคปวดหลังส่วนล่างที่รักษาโดยการนวดแบบราชสำนักผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์
     รหัสงานวิจัย : 2562_047
     สาขาการวิจัย : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 13 กันยายน 2562
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2562
     จำนวนผู้เข้าชม : 3
     
  ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑารัตน์ เสรีวัตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญญารัช ชาลีผาย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัศญาณ์ แก่นเพชร
อาจารย์กิตติ ลี้สยาม
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์อัจฉริยะ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     รหัสงานวิจัย : 2562_046
     สาขาการวิจัย : เทคโนโลยีสารสนเทศ
และนิเทศศาสตร์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 12 กันยายน 2562
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2562
     จำนวนผู้เข้าชม : 3
     
  ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์
รองศาสตราจารย์ ดร.เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม
     
ข้อมูลงานวิจัย
  แนวทางการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
     รหัสงานวิจัย : 2562_045
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 12 กันยายน 2562
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2562
     จำนวนผู้เข้าชม : 1
     
  ผู้วิจัย : ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี สังข์ศรี

     
ข้อมูลงานวิจัย
  ประสิทธิผลของการสร้างสารและผลิตสื่อด้านอาหารและโภชนาการสำหรับผู้ดูและผู้สูงอายุเบาหวาน
     รหัสงานวิจัย : 2562_044
     สาขาการวิจัย : เทคโนโลยีสารสนเทศ
และนิเทศศาสตร์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 13 สิงหาคม 2562
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2562
     จำนวนผู้เข้าชม : 40
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.สำอาง สืบสมาน
นายสมพร มีเครือ
นางสาวจรรยา พึ่งสอน
นางพรรณรินทร์ มีเครือ
     
ข้อมูลงานวิจัย
  แนวทางการกำหนดนโยบายการจัดการข้อมูลวิจัยของมหาวิทยาลัยเปิดในเอเชีย
     รหัสงานวิจัย : 2562_043
     สาขาการวิจัย : สาขาสังคมวิทยา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 09 สิงหาคม 2562
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2562
     จำนวนผู้เข้าชม : 28
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.น้ำทิพย์ วิภาวิน

     
ข้อมูลงานวิจัย
  การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่ายสำหรับครู เรื่อง การผลิตบทเรียนผ่านเฟซบุ๊ก เพื่อเป็นแหล่งความรู้เสริมสำหรับนักเรียนประถมศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
     รหัสงานวิจัย : 2562_042
     สาขาการวิจัย : เทคโนโลยีสารสนเทศ
และนิเทศศาสตร์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : คลิ๊กอ่าน
     วันที่เผยแพร่ : 09 สิงหาคม 2562
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2562
     จำนวนผู้เข้าชม : 29
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ

     
ข้อมูลงานวิจัย
  การดำรงชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
     รหัสงานวิจัย : 2562_041
     สาขาการวิจัย : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 09 สิงหาคม 2562
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2562
     จำนวนผู้เข้าชม : 25
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ
รองศาสตราจารย์บำเพ็ญ เขียวหวาน
รองศาสตราจารย์ ดร.สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม
รองศาสตราจารย์ ดร.ดุสิต เวชกิจ
     
ข้อมูลงานวิจัย
  ปัจจัยที่มีผลต่อคะแนนการสอบของนักศึกษาในการสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     รหัสงานวิจัย : 2562_040
     สาขาการวิจัย : เทคโนโลยีสารสนเทศ
และนิเทศศาสตร์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 09 สิงหาคม 2562
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2562
     จำนวนผู้เข้าชม : 19
     
  ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนิสา จุ้ยม่วงศรี
รองศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล วิจิตรวรรณา
     
ข้อมูลงานวิจัย
  ปัจจัยแห่งความสำเร็จของการดำเนินยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ในกลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารของไทย
     รหัสงานวิจัย : 2562_039
     สาขาการวิจัย : สาขาวิศวกรรมศาสตร์
และอุตสาหกรรมวิจัย
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 08 สิงหาคม 2562
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2562
     จำนวนผู้เข้าชม : 25
     
  ผู้วิจัย : อาจารย์สุรเดช หวังทอง

     
ข้อมูลงานวิจัย
  การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนผ่านอุปกรณ์ไร้สายแบบพกพา สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     รหัสงานวิจัย : 2562_038
     สาขาการวิจัย : เทคโนโลยีสารสนเทศ
และนิเทศศาสตร์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 08 สิงหาคม 2562
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2562
     จำนวนผู้เข้าชม : 31
     
  ผู้วิจัย : อาจารย์ ดร.พัฒนา ศิริกุลพิพัฒน์
รองศาสตราจารย์พงศ์ศิษฎ์ ไทยสีหราช
รองศาสตราจารย์อมรมาศ คงธรรม
รองศาสตรจารย์ ดร.พร ศรียมก
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การพัฒนาชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อส่งเสริมทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำของผู้นำชมรมนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     รหัสงานวิจัย : 2562_037
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : คลิ๊กอ่าน
     วันที่เผยแพร่ : 07 สิงหาคม 2562
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2562
     จำนวนผู้เข้าชม : 20
     
  ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลภา สบายยิ่ง

     
ข้อมูลงานวิจัย
  การพัฒนาชุดฝึกอบรมผ่านเว็บเรื่อง การสอนกลวิธีการอ่าน สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา
     รหัสงานวิจัย : 2562_036
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : คลิ๊กอ่าน
     วันที่เผยแพร่ : 07 สิงหาคม 2562
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2562
     จำนวนผู้เข้าชม : 25
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.อารีรักษ์ มีแจ้ง

     
ข้อมูลงานวิจัย
  การจัดการด้านอุปทานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มของข้าวอินทรีย์
     รหัสงานวิจัย : 2562_035
     สาขาการวิจัย : สาขาเศรษฐศาสตร์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 06 สิงหาคม 2562
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2562
     จำนวนผู้เข้าชม : 24
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา วนเศรษฐ
ศาสตราจารย์ ดร.พอพันธ์ อุยยานนท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นารีรัตน์ สีระสาร
     
ข้อมูลงานวิจัย
  สถานการณ์การคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคด้านโฆษณาของประเทศมาเลเซีย
     รหัสงานวิจัย : 2562_034
     สาขาการวิจัย : เทคโนโลยีสารสนเทศ
และนิเทศศาสตร์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 02 สิงหาคม 2562
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2562
     จำนวนผู้เข้าชม : 45
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยฉัตร ล้อมชวการ

     
ข้อมูลงานวิจัย
  การประเมินระบบการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT ผ่านระบบสอบอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     รหัสงานวิจัย : 2562_033
     สาขาการวิจัย : เทคโนโลยีสารสนเทศ
และนิเทศศาสตร์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 19 กรกฎาคม 2562
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2562
     จำนวนผู้เข้าชม : 67
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.สุภมาส อังศุโชติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนิสา จุ้ยม่วงศรี
อาจารย์ปิยนาฎ สิทธิฤทธิ์
อาจารย์ ดร.ศจี จิระโร
อาจารย์ ดร.อนันดา สัณฐิติวณิชย์
อาจารย์ จ.อ.ชูศักดิ์ ศิริรุ่งพันธ์
อาจารย์ ดร.ปรารถนา พลอภิชาติ
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การพัฒนาความรู้ครูผู้สอนระดับปฐมวัยศึกษาในโรงเรียนเอกชน เรื่อง การจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย โดยใช้แอปพลิเคชันผ่านคอมพิวเตอร์พกพา และสมาร์ตโฟน
     รหัสงานวิจัย : 2562_031
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 09 กรกฎาคม 2562
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2562
     จำนวนผู้เข้าชม : 94
     
  ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา มัคคสมัน

     
ข้อมูลงานวิจัย
  การพัฒนาคู่มือการเรียนการสอนชุดวิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูงในระบบการศึกษาทางไกล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     รหัสงานวิจัย : 2562_030
     สาขาการวิจัย : เทคโนโลยีสารสนเทศ
และนิเทศศาสตร์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 09 กรกฎาคม 2562
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2562
     จำนวนผู้เข้าชม : 48
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ณัฏฐพร พิมพายน
รองศาสตราจารย์ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์
นางสาวเพ็ญศิริ ศิวิโรจน์
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การพัฒนาความรู้ ความเข้าใจของนักเรียนแกนนำด้านการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างปลอดภัย กรณีศึกษาโรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
     รหัสงานวิจัย : 2562_029
     สาขาการวิจัย : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 01 กรกฎาคม 2562
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2562
     จำนวนผู้เข้าชม : 97
     
  ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพล กาละดี

     
ข้อมูลงานวิจัย
  การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการรู้สารสนเทศสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
     รหัสงานวิจัย : 2562_028
     สาขาการวิจัย : เทคโนโลยีสารสนเทศ
และนิเทศศาสตร์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 25 มิถุนายน 2562
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2562
     จำนวนผู้เข้าชม : 107
     
  ผู้วิจัย : ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์

     
ข้อมูลงานวิจัย
  ข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาศักยภาพการจัดการความปลอดภัยด้านสารเคมีตามระบบสากล GHS ของสถานประกอบกิจการผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน
     รหัสงานวิจัย : 2562_027
     สาขาการวิจัย : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 25 มิถุนายน 2562
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2562
     จำนวนผู้เข้าชม : 63
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.ศริศักดิ์ สุนทรไชย

     
ข้อมูลงานวิจัย
  การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้โดยบูรณาการ หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9
     รหัสงานวิจัย : 2562_026
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : คลิ๊กอ่าน
     วันที่เผยแพร่ : 21 มิถุนายน 2562
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2562
     จำนวนผู้เข้าชม : 102
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ธนรัชฏ์ ศิริสวัสดิ์
ศาสตราจารย์ ดร.สิริวรรณ ศรีพหล
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของคลอรีนและกรดเปอร์อะซีติกในการฆ่าเชื้อในน้ำทิ้งจากโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในเขตกรุงเทพมหานคร
     รหัสงานวิจัย : 2562_025
     สาขาการวิจัย : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 14 มิถุนายน 2562
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2562
     จำนวนผู้เข้าชม : 80
     
  ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรสวัสดิ์ ศรีสวัสดิ์

     
ข้อมูลงานวิจัย
  การพัฒนาชุดฝึกอบรม เรื่อง สื่อสังคมออนไลน์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับพนักงานครูในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์
     รหัสงานวิจัย : 2562_024
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : คลิ๊กอ่าน
     วันที่เผยแพร่ : 14 มิถุนายน 2562
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2562
     จำนวนผู้เข้าชม : 73
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ สังสรรค์อนันต์

     
ข้อมูลงานวิจัย
  การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มน้ำปิง
     รหัสงานวิจัย : 2562_023
     สาขาการวิจัย : สาขาสังคมวิทยา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 14 มิถุนายน 2562
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2562
     จำนวนผู้เข้าชม : 109
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.สัจจา บรรจงศิริ
รองศาสตราจารย์บำเพ็ญ เขียวหวาน
นางปาลีรัตน์ การดี
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การจัดทำข้อเสนอการปรับปรุงโครงการอนุรักษ์การได้ยินสำหรับประเทศไทย
     รหัสงานวิจัย : 2562_022
     สาขาการวิจัย : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 14 มิถุนายน 2562
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2562
     จำนวนผู้เข้าชม : 39
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์สราวุธ สุธรรมาสา
รองศาสตราจารย์ ดร.สุดาว เลิศวิสุทธิไพบูลย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรดี ศรีโอภาส
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริรัตน์ สุวณิชย์เจริญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราโมช เชี่ยวชาญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุณฑลีย์ บังคะดานรา
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การพัฒนากฎหมายคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน
     รหัสงานวิจัย : 2562_021
     สาขาการวิจัย : สาขานิติศาสตร์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 13 มิถุนายน 2562
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2562
     จำนวนผู้เข้าชม : 115
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ชนินาฏ ลีดส์

     
ข้อมูลงานวิจัย
  วิถีชุมชน วิถีคนบ้านปูน จากการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
     รหัสงานวิจัย : 2562_020
     สาขาการวิจัย : สาขาสังคมวิทยา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 12 มิถุนายน 2562
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2562
     จำนวนผู้เข้าชม : 82
     
  ผู้วิจัย : นางสาววริณาฐ พิทักษ์วงศ์วาน

     
ข้อมูลงานวิจัย
  วิธีการสืบทอดวัฒนธรรมของชาวไทยพวนในอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
     รหัสงานวิจัย : 2562_019
     สาขาการวิจัย : สาขาสังคมวิทยา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 12 มิถุนายน 2562
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2562
     จำนวนผู้เข้าชม : 89
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.ปัณฉัตร หมอยาดี

     
ข้อมูลงานวิจัย
  การศึกษาสภาพแวดล้อมทางการเรียนออนไลน์ตามรูปแบบเพื่อการเรียนรู้ในชุมชนแสวงรู้ สำหรับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตแขนงวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     รหัสงานวิจัย : 2562_018
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 11 มิถุนายน 2562
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2562
     จำนวนผู้เข้าชม : 59
     
  ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์ทิพย์ ทองศรี

     
ข้อมูลงานวิจัย
  การพัฒนาระบบสนับสนุนผู้เรียนทางอิเล็กทรอนิกส์ในการศึกษาทางไกล สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     รหัสงานวิจัย : 2562_017
     สาขาการวิจัย : เทคโนโลยีสารสนเทศ
และนิเทศศาสตร์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 08 พฤษภาคม 2562
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2562
     จำนวนผู้เข้าชม : 135
     
  ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนัทณัฏฐ์ ฉัตรภัครัตน์

     
ข้อมูลงานวิจัย
  การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกลสำหรับครูปฐมวัย เรื่อง การประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย โรงเรียนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
     รหัสงานวิจัย : 2562_016
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : คลิ๊กอ่าน
     วันที่เผยแพร่ : 07 พฤษภาคม 2562
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2562
     จำนวนผู้เข้าชม : 117
     
  ผู้วิจัย : อาจารย์ ดร.ชนิพรรณ จาติเสถียร
รองศาสตราจารย์ ดร.อรุณี หรดาล
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของหลักสูตรนานาชาติ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     รหัสงานวิจัย : 2562_015
     สาขาการวิจัย : เทคโนโลยีสารสนเทศ
และนิเทศศาสตร์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 07 พฤษภาคม 2562
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2562
     จำนวนผู้เข้าชม : 92
     
  ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์ เข็มทอง
รองศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ โรจนแสง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อโณทัย งามวิชัยกิจ
     
ข้อมูลงานวิจัย
  ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการดำเนินงานระบบสุขภาพระดับอำเภอ จังหวัดนนทบุรี
     รหัสงานวิจัย : 2562_014
     สาขาการวิจัย : สาขาสังคมวิทยา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 07 พฤษภาคม 2562
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2562
     จำนวนผู้เข้าชม : 133
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.ช่อทิพย์ บรมธนรัตน์
รองศาสตราจารย์ ดร.พาณี สีตกะลิน
รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา จันทร์คง
รองศาสตราจารย์ ดร.อารยา ประเสริฐชัย
รองศาสตราจารย์พรทิพย์ กีระพงษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรวรรณ น้อยวัฒน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพล กาละดี
อาจารย์ ดร.ธีระวุธ ธรรมกุล
อาจารย์สุณัฐชา แสงมณี
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อนำไปสู่การเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร: กรณีศึกษาโรงเรียนวัดสลักเหนือ จังหวัดนนทบุรี
     รหัสงานวิจัย : 2562_013
     สาขาการวิจัย : สาขาสังคมวิทยา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 07 พฤษภาคม 2562
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2562
     จำนวนผู้เข้าชม : 102
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.วาริณี เอี่ยมสวัสดิกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธีพร มูลศาสตร์
อาจารย์ ดร.ชื่นจิตร โพธิศัพท์สุข
อาจารย์สุมน จอสูงเนิน
นางเพ็ญศรี แสนสุข
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริการในธุรกิจโรงแรมขนาดเล็ก
     รหัสงานวิจัย : 2562_012
     สาขาการวิจัย : สาขาสังคมวิทยา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : คลิ๊กอ่าน
     วันที่เผยแพร่ : 04 มีนาคม 2562
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2562
     จำนวนผู้เข้าชม : 261
     
  ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์ เข็มทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อโณทัย งามวิชัยกิจ
     
ข้อมูลงานวิจัย
  พิพิธภัณฑ์เสมือนจริงของจังหวัดนนทบุรี
     รหัสงานวิจัย : 2562_011
     สาขาการวิจัย : เทคโนโลยีสารสนเทศ
และนิเทศศาสตร์
     มีชุดฝึกอบรมฯ :
     วันที่เผยแพร่ : 04 มีนาคม 2562
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2562
     จำนวนผู้เข้าชม : 175
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์
     
ข้อมูลงานวิจัย
  คุณภาพการบริการสาธารณะด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพการบริการสาธารณะด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลของสถาบันอุดมศึกษาจากมุมมองนโยบายสาธารณะและการจัดการเชิงกลยุทธ์
     รหัสงานวิจัย : 2562_010
     สาขาการวิจัย : สาขาสังคมวิทยา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 01 มีนาคม 2562
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2562
     จำนวนผู้เข้าชม : 168
     
  ผู้วิจัย : อาจารย์ ดร.ลักษณา ศิริวรรณ

     
ข้อมูลงานวิจัย
  การให้อาหารแบบทีเอ็มอาร์เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพน้ำนมของแม่โคนมในพื้นที่สหกรณ์โคนมไทยมิลค์จำกัด
     รหัสงานวิจัย : 2562_009
     สาขาการวิจัย : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 26 กุมภาพันธ์ 2562
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2562
     จำนวนผู้เข้าชม : 156
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ วงส์พิเชษฐ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลอชาติ บุญเอก
     
ข้อมูลงานวิจัย
  แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ: กรณีการท่องเที่ยวชมหิ่งห้อย อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
     รหัสงานวิจัย : 2562_008
     สาขาการวิจัย : สาขาสังคมวิทยา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 20 กุมภาพันธ์ 2562
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2562
     จำนวนผู้เข้าชม : 169
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.พอพันธุ์ อุยยานนท์
รองศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา วนเศรษฐ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชนี โตอาจ
อาจารย์ ดร.วสุ สุวรรณวิหค

จำนวนงานวิจัย
801
เรื่อง

        จำนวน 21 หน้า : 1 [ 2 ] [ 3 ]  ... ถัดไป หน้าสุดท้าย >>