ชื่องานวิจัย
                  ชื่อผู้วิจัย
   * ใส่เฉพาะชื่อหรือนามสกุล
                  วันที่เผยแพร่
  ถึง  
                  ปีที่แล้วเสร็จ
                  สาขาการวิจัย
                  คำสำคัญ
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การพัฒนาต้นแบบแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ออนไลน์ในระบบเปิดเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
     รหัสงานวิจัย : 2563_022
     สาขาการวิจัย : เทคโนโลยีสารสนเทศ
และนิเทศศาสตร์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 19 พฤษภาคม 2563
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2563
     จำนวนผู้เข้าชม : 9
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์
     
ข้อมูลงานวิจัย
  ขอบเขตสีที่กำหนดโดยการเปรียบเทียบ 12 สี ระหว่างสายตาคนหนุ่มสาวและสายตาผู้สูงอายุ
     รหัสงานวิจัย : 2563_021
     สาขาการวิจัย : เทคโนโลยีสารสนเทศ
และนิเทศศาสตร์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 19 พฤษภาคม 2563
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2563
     จำนวนผู้เข้าชม : 9
     
  ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย วลีธรชีพสวัสดิ์
รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี ธีรธรรมากร
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูโดยใช้การพัฒนาบทเรียนร่วมกันในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดนนทบุรี
     รหัสงานวิจัย : 2563_020
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 19 พฤษภาคม 2563
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2563
     จำนวนผู้เข้าชม : 8
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.จุฬารัตน์ ธรรมประทีป
รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณี ยหะกร
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิตา เยี่ยมขันติถาวร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีรัตน์ อารีรักษ์สกุล ก้องโลก
อาจารย์ ดร.ชนิพรรณ จาติเสถียร
อาจารย์ ดร. กันตวรรณ มีสมสาร
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การพัฒนารูปแบบการปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางจิตใจของเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย โรงเรียนศรีสังวาลย์ จังหวัดนนทบุรี
     รหัสงานวิจัย : 2563_019
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 01 เมษายน 2563
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2563
     จำนวนผู้เข้าชม : 35
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.สุขอรุณ วงษ์ทิม
รองศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี พรหมมาพันธุ์
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การพัฒนาต้นแบบแนวทางเลือกบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าเกษตรประเภทพืชอาหารของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ด้านการเกษตร จังหวัดตรัง
     รหัสงานวิจัย : 2563_018
     สาขาการวิจัย : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 01 เมษายน 2563
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2563
     จำนวนผู้เข้าชม : 36
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ศุภณี เรียบเลิศหิรัญ
อาจารย์ ดร.จีรานุช บุดดีจีน
     
ข้อมูลงานวิจัย
  แบบจำลองการกำหนดราคายางพาราและการประยุกต์ใช้กับเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา
     รหัสงานวิจัย : 2563_017
     สาขาการวิจัย : สาขาเศรษฐศาสตร์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 01 เมษายน 2563
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2563
     จำนวนผู้เข้าชม : 27
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ ศรีสุขใส

     
ข้อมูลงานวิจัย
  ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในจังหวัดที่มีรายได้ต่ำ
     รหัสงานวิจัย : 2563_016
     สาขาการวิจัย : สาขาเศรษฐศาสตร์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 01 เมษายน 2563
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2563
     จำนวนผู้เข้าชม : 26
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ ศรีสุขใส
รองศาสตราจารย์ ดร.มนูญ โต๊ะยามา
รองศาสตราจารย์รัฐวิชญญ์ จิวสวัสดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรัชญ์ ปราบปรปักษ์
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การพัฒนามาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
     รหัสงานวิจัย : 2563_015
     สาขาการวิจัย : สาขานิติศาสตร์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 31 มีนาคม 2563
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2563
     จำนวนผู้เข้าชม : 21
     
  ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตะวัน เดชภิรัตนมงคล

     
ข้อมูลงานวิจัย
  การพัฒนารูปแบบการให้ความรู้เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชนบทด้วยการศึกษาทางไกล
     รหัสงานวิจัย : 2563_014
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 31 มีนาคม 2563
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2563
     จำนวนผู้เข้าชม : 35
     
  ผู้วิจัย : ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี สังข์ศรี

     
ข้อมูลงานวิจัย
  การพัฒนากลยุทธ์การตลาดของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจังหวัดนนทบุรี ในยุคไทยแลนด์ 4.0
     รหัสงานวิจัย : 2563_013
     สาขาการวิจัย : สาขาเศรษฐศาสตร์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 11 มีนาคม 2563
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2563
     จำนวนผู้เข้าชม : 39
     
  ผู้วิจัย : อาจารย์ ดร.วิศนันท์ อุปรมัย
อาจารย์อภิรดี สราญรมย์
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การพัฒนาการสอนวิทยาศาสตร์ที่เน้นการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้เทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่ของครูวิทยาศาสตร์ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
     รหัสงานวิจัย : 2563_012
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 11 มีนาคม 2563
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2563
     จำนวนผู้เข้าชม : 35
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน สุวรรณจินดา

     
ข้อมูลงานวิจัย
  การจัดการการผลิตน้ำนมโคที่ปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค
     รหัสงานวิจัย : 2563_011
     สาขาการวิจัย : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 12 กุมภาพันธ์ 2563
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2563
     จำนวนผู้เข้าชม : 46
     
  ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรินธร มณีรัตน์
รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑิชา พุทซาคำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาลัน แป้นปลื้ม
     
ข้อมูลงานวิจัย
  ปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์และการเปลี่ยนแปลงในเวทีการเมืองโลกที่มีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของประเทศไทย ตั้งแต่ทศวรรษที่ 1990
     รหัสงานวิจัย : 2563_010
     สาขาการวิจัย : สาขารัฐศาสตร์และ
รัฐประศาสนศาสตร์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 12 กุมภาพันธ์ 2563
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2563
     จำนวนผู้เข้าชม : 76
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ธโสธร ตู้ทองคำ

     
ข้อมูลงานวิจัย
  สุญญรูปในข้อความต่อเนื่องภาษาเขมร
     รหัสงานวิจัย : 2563_009
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 23 มกราคม 2563
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2563
     จำนวนผู้เข้าชม : 55
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ วัฒนาพงษากุล

     
ข้อมูลงานวิจัย
  การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกลเพื่อพัฒนาสมรรถนะครูเรื่อง การวัดทักษะในศตวรรษที่ 21
     รหัสงานวิจัย : 2563_008
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : คลิ๊กอ่าน
     วันที่เผยแพร่ : 23 มกราคม 2563
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2563
     จำนวนผู้เข้าชม : 90
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล วิจิตรวรรณา
อาจารย์ ดร.อนันดา สัณฐิติวณิชย์
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การพัฒนาอรรถาภิธานสารสนเทศศาสตร์ด้านการบริการสารสนเทศ
     รหัสงานวิจัย : 2563_007
     สาขาการวิจัย : เทคโนโลยีสารสนเทศ
และนิเทศศาสตร์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 23 มกราคม 2563
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2563
     จำนวนผู้เข้าชม : 67
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์กฤติกา จิวาลักษณ์

     
ข้อมูลงานวิจัย
  สมรรถนะของนักส่งเสริมการเกษตรในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
     รหัสงานวิจัย : 2563_006
     สาขาการวิจัย : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 23 มกราคม 2563
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2563
     จำนวนผู้เข้าชม : 69
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.จินดา ขลิบทอง

     
ข้อมูลงานวิจัย
  สมรรถนะภาวะผู้นำเพื่อการดูแลผู้สูงอายุของผู้บริหารทางการพยาบาลในประชาคมอาเซียน
     รหัสงานวิจัย : 2563_005
     สาขาการวิจัย : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 23 มกราคม 2563
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2563
     จำนวนผู้เข้าชม : 54
     
  ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เปรมฤทัย น้อยหมื่นไวย
ศาสตราจารย์ ดร.บุญทิพย์ สิริธรังศรี
รองศาสตราจารย์ ดร.อารี ชีวเกษมสุข
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัทยา แก้วสาร
     
ข้อมูลงานวิจัย
  พระพุทธศาสนาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมในยุคโลกาภิวัตน์
     รหัสงานวิจัย : 2563_004
     สาขาการวิจัย : สาขารัฐศาสตร์และ
รัฐประศาสนศาสตร์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 21 มกราคม 2563
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2563
     จำนวนผู้เข้าชม : 78
     
  ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมปฤณ นิยมไทย

     
ข้อมูลงานวิจัย
  สถานการณ์และแนวทางการใช้ ICT เพื่อการพัฒนากลุ่มสตรีด้อยโอกาสในประเทศไทย
     รหัสงานวิจัย : 2563_003
     สาขาการวิจัย : เทคโนโลยีสารสนเทศ
และนิเทศศาสตร์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 20 มกราคม 2563
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2563
     จำนวนผู้เข้าชม : 53
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์

     
ข้อมูลงานวิจัย
  โครงสร้างราคาและการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดโลก: กรณีข้าวและยางพารา
     รหัสงานวิจัย : 2563_002
     สาขาการวิจัย : สาขาเศรษฐศาสตร์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 20 มกราคม 2563
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2563
     จำนวนผู้เข้าชม : 63
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา วนเศรษฐ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล จตุพร
     
ข้อมูลงานวิจัย
  แนวทางการส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตแก่ประชาชนในชนบทโดยผู้สูงอายุภูมิปัญญาท้องถิ่น
     รหัสงานวิจัย : 2563_001
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 17 มกราคม 2563
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2563
     จำนวนผู้เข้าชม : 64
     
  ผู้วิจัย : ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี สังข์ศรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชราวลัย สังข์ศรี
     
ข้อมูลงานวิจัย
  ขอบเขตความชอบของสีมะม่วงน้ำดอกไม้ในการพิมพ์พ่นหมึกสำหรับงานบรรจุภัณฑ์
     รหัสงานวิจัย : 2562_064
     สาขาการวิจัย : สาขาวิศวกรรมศาสตร์
และอุตสาหกรรมวิจัย
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 07 มกราคม 2563
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2562
     จำนวนผู้เข้าชม : 55
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี ธีรธรรมากร

     
ข้อมูลงานวิจัย
  การพัฒนาระบบสารสนเทศการวิเคราะห์งบประมาณโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     รหัสงานวิจัย : 2562_063
     สาขาการวิจัย : เทคโนโลยีสารสนเทศ
และนิเทศศาสตร์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 07 มกราคม 2563
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2562
     จำนวนผู้เข้าชม : 54
     
  ผู้วิจัย : นางสาวจีรามร หัสเนตร

     
ข้อมูลงานวิจัย
  รูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์เพื่อเสริมสร้างการจัดการความรู้ด้านการวิจัย สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     รหัสงานวิจัย : 2562_062
     สาขาการวิจัย : เทคโนโลยีสารสนเทศ
และนิเทศศาสตร์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 07 มกราคม 2563
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2562
     จำนวนผู้เข้าชม : 1415
     
  ผู้วิจัย : อาจารย์ ดร. ชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์
รองศาสตราจารย์ ดร.ชลาภรณ์ สุวรรณสัมฤทธิ์

     
ข้อมูลงานวิจัย
  การพัฒนาบทเรียนบนคอมพิวเตอร์พกพา เรื่อง การพัฒนาโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์พกพาเบื้องต้น สำหรับนักศึกษาแขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในระบบการศึกษาทางไกล
     รหัสงานวิจัย : 2562_061
     สาขาการวิจัย : เทคโนโลยีสารสนเทศ
และนิเทศศาสตร์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 07 มกราคม 2563
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2562
     จำนวนผู้เข้าชม : 87
     
  ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมผกา ประเสริฐศิลป์

     
ข้อมูลงานวิจัย
  การศึกษาผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ด้วยระบบทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สำหรับครูในโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนในโครงการพัฒนาครูในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลให้มีศักยภาพในการสนับสนุนการเรียนของนักเรียน
     รหัสงานวิจัย : 2562_060
     สาขาการวิจัย : เทคโนโลยีสารสนเทศ
และนิเทศศาสตร์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 07 มกราคม 2563
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2562
     จำนวนผู้เข้าชม : 60
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์
รองศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ วิศวธีรานนท์
รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์
รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน สุวรรณจินดา
รองศาสตราจารย์ ดร.จุฬารัตน์ ธรรมประทีป
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกลผ่านเครือข่ายสื่อสังคม เรื่องภาวะผู้นำทางวิชาการในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี
     รหัสงานวิจัย : 2562_059
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : คลิ๊กอ่าน
     วันที่เผยแพร่ : 16 ธันวาคม 2562
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2562
     จำนวนผู้เข้าชม : 67
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ์

     
ข้อมูลงานวิจัย
  รูปแบบการจัดการเรียนรู้ทางไกลด้านการเกษตรข้ามวัฒนธรรม: กรณีศึกษายุวเกษตรกรโรงเรียนประชามงคลกับยุวเกษตรกรสำนักส่งเสริมแห่งมหาวิทยาลัยเพอร์ดู
     รหัสงานวิจัย : 2562_058
     สาขาการวิจัย : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 16 ธันวาคม 2562
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2562
     จำนวนผู้เข้าชม : 47
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม
รองศาสตราจารย์บำเพ็ญ เขียวหวาน
รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นารีรัตน์ สีระสาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลสราญ สราญรมย์
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การดำเนินการปฏิรูปการศึกษาวิทยาศาสตร์ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อศึกษามูลค่าเพิ่มทางการศึกษา ความยั่งยืนของผลการปฏิรูป และผลกระทบของการปฏิรูปต่อมูลค่าเพิ่มทางการศึกษาและพัฒนาการของคุณภาพการสอนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
     รหัสงานวิจัย : 2562_057
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 13 ธันวาคม 2562
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2562
     จำนวนผู้เข้าชม : 59
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.สังวรณ์ งัดกระโทก

     
ข้อมูลงานวิจัย
  การสร้างชุมชนาธิปไตยภายใต้บริบทองค์กรชุมชนเข้มแข็ง กรณีศึกษาองค์กรชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
     รหัสงานวิจัย : 2562_056
     สาขาการวิจัย : สาขารัฐศาสตร์และ
รัฐประศาสนศาสตร์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 10 กรกฎาคม 2562
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2562
     จำนวนผู้เข้าชม : 160
     
  ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวลัญช์ โรจนพล
รองศาสตราจารย์ ดร.จุมพล หนิมพานิช
     
ข้อมูลงานวิจัย
  ระบบการออกแบบการใช้สื่อเพื่อการสอนแบบบูรณาการ
     รหัสงานวิจัย : 2562_055
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 12 พฤศจิกายน 2562
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2562
     จำนวนผู้เข้าชม : 76
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ทวีกุลทรัพย์

     
ข้อมูลงานวิจัย
  การเตรียมความพร้อมของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรม 4.0 ในประเทศไทย
     รหัสงานวิจัย : 2562_054
     สาขาการวิจัย : สาขาวิศวกรรมศาสตร์
และอุตสาหกรรมวิจัย
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 12 พฤศจิกายน 2562
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2562
     จำนวนผู้เข้าชม : 90
     
  ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิน ชินะโชติ
อาจารย์ ดร.ภูริพัฒน์ ชาญกิจ
อาจารย์สุรเดช หวังทอง
อาจารย์กัลยนุช กิตติพงศ์พิทยา
อาจารย์วราภรณ์ สุขแสนชนานันท์
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การสังเคราะห์งานวิจัยต่างประเทศเกี่ยวกับการบริหารกิจการสื่อสาร
     รหัสงานวิจัย : 2562_053
     สาขาการวิจัย : เทคโนโลยีสารสนเทศ
และนิเทศศาสตร์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 29 ตุลาคม 2562
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2562
     จำนวนผู้เข้าชม : 76
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ อนันต์โท

     
ข้อมูลงานวิจัย
  ผลของการใช้บทเรียนมัลติมีเดียแบบมีปฏิสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการนำเสนองานด้วยสื่อดิจิทัล สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     รหัสงานวิจัย : 2562_052
     สาขาการวิจัย : เทคโนโลยีสารสนเทศ
และนิเทศศาสตร์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 29 ตุลาคม 2562
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2562
     จำนวนผู้เข้าชม : 152
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.ธนัทณัฏฐ์ ฉัตรภัครัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภนิตา สุดสวาสดิ์
นางวาณี แม้นพิกุลแก้ว
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การพัฒนาระบบการตรวจสอบวุฒิการศึกษาของมหาวิทยาลัยเปิดโดยใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน
     รหัสงานวิจัย : 2562_051
     สาขาการวิจัย : เทคโนโลยีสารสนเทศ
และนิเทศศาสตร์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 28 ตุลาคม 2562
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2562
     จำนวนผู้เข้าชม : 185
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ณัฐพร เห็นเจริญเลิศ
รองศาสตราจารย์วรัญญา ปุณณวัฒน์
นายอำนาจ ธรรมกิจ
นางสาวพิชพันธุ์ สาริยันต์
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดียความจริงเสมือนสำหรับการนวดไทยเพื่อบำบัดโรค
     รหัสงานวิจัย : 2562_050
     สาขาการวิจัย : เทคโนโลยีสารสนเทศ
และนิเทศศาสตร์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 28 ตุลาคม 2562
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2562
     จำนวนผู้เข้าชม : 158
     
  ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา สนกนก
อาจารย์ ดร.สุชาติ แสนพิช
     
ข้อมูลงานวิจัย
  ความกลัวความตายกับปรัชญาการเมือง
     รหัสงานวิจัย : 2562_049
     สาขาการวิจัย : สาขารัฐศาสตร์และ
รัฐประศาสนศาสตร์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 02 ตุลาคม 2562
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2562
     จำนวนผู้เข้าชม : 282
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.พิศาล มุกดารัศมี

     
ข้อมูลงานวิจัย
  การพัฒนาชุดฝึกอบรมผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับครูมัธยมศึกษา เรื่อง การสอนเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพของนักเรียนในโรงเรียนจังหวัดนนทบุรี
     รหัสงานวิจัย : 2562_048
     สาขาการวิจัย : เทคโนโลยีสารสนเทศ
และนิเทศศาสตร์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 13 กันยายน 2562
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2562
     จำนวนผู้เข้าชม : 102
     
  ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพชรผ่อง มยูขโชติ

     
ข้อมูลงานวิจัย
  การพัฒนาบทเรียนเพื่อเสริมทักษะ เรื่อง โรคปวดหลังส่วนล่างที่รักษาโดยการนวดแบบราชสำนักผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์
     รหัสงานวิจัย : 2562_047
     สาขาการวิจัย : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 13 กันยายน 2562
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2562
     จำนวนผู้เข้าชม : 86
     
  ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑารัตน์ เสรีวัตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญญารัช ชาลีผาย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัศญาณ์ แก่นเพชร
อาจารย์กิตติ ลี้สยาม

จำนวนงานวิจัย
840
เรื่อง

        จำนวน 21 หน้า : 1 [ 2 ] [ 3 ]  ... ถัดไป หน้าสุดท้าย >>