ชื่องานวิจัย
                  ชื่อผู้วิจัย
   * ใส่เฉพาะชื่อหรือนามสกุล
                  วันที่เผยแพร่
  ถึง  
                  ปีที่แล้วเสร็จ
                  สาขาการวิจัย
                  คำสำคัญ
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การสร้างชุมชนาธิปไตยภายใต้บริบทองค์กรชุมชนเข้มแข็ง กรณีศึกษาองค์กรชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
     รหัสงานวิจัย : 2562_032
     สาขาการวิจัย : สาขารัฐศาสตร์และ
รัฐประศาสนศาสตร์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 10 กรกฎาคม 2562
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2562
     จำนวนผู้เข้าชม : 24
     
  ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวลัญช์ โรจนพล
รองศาสตราจารย์ ดร.จุมพล หนิมพานิช
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การพัฒนาความรู้ครูผู้สอนระดับปฐมวัยศึกษาในโรงเรียนเอกชน เรื่อง การจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย โดยใช้แอปพลิเคชันผ่านคอมพิวเตอร์พกพา และสมาร์ตโฟน
     รหัสงานวิจัย : 2562_031
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 09 กรกฎาคม 2562
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2562
     จำนวนผู้เข้าชม : 18
     
  ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา มัคคสมัน

     
ข้อมูลงานวิจัย
  การพัฒนาคู่มือการเรียนการสอนชุดวิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูงในระบบการศึกษาทางไกล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     รหัสงานวิจัย : 2562_030
     สาขาการวิจัย : เทคโนโลยีสารสนเทศ
และนิเทศศาสตร์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 09 กรกฎาคม 2562
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2562
     จำนวนผู้เข้าชม : 10
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ณัฏฐพร พิมพายน
รองศาสตราจารย์ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์
นางสาวเพ็ญศิริ ศิวิโรจน์
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การพัฒนาความรู้ ความเข้าใจของนักเรียนแกนนำด้านการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างปลอดภัย กรณีศึกษาโรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
     รหัสงานวิจัย : 2562_029
     สาขาการวิจัย : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 01 กรกฎาคม 2562
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2562
     จำนวนผู้เข้าชม : 46
     
  ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพล กาละดี

     
ข้อมูลงานวิจัย
  การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการรู้สารสนเทศสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
     รหัสงานวิจัย : 2562_028
     สาขาการวิจัย : เทคโนโลยีสารสนเทศ
และนิเทศศาสตร์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 25 มิถุนายน 2562
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2562
     จำนวนผู้เข้าชม : 65
     
  ผู้วิจัย : ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์

     
ข้อมูลงานวิจัย
  ข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาศักยภาพการจัดการความปลอดภัยด้านสารเคมีตามระบบสากล GHS ของสถานประกอบกิจการผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน
     รหัสงานวิจัย : 2562_027
     สาขาการวิจัย : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 25 มิถุนายน 2562
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2562
     จำนวนผู้เข้าชม : 37
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.ศริศักดิ์ สุนทรไชย

     
ข้อมูลงานวิจัย
  การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้โดยบูรณาการ หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9
     รหัสงานวิจัย : 2562_026
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : คลิ๊กอ่าน
     วันที่เผยแพร่ : 21 มิถุนายน 2562
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2562
     จำนวนผู้เข้าชม : 50
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ธนรัชฏ์ ศิริสวัสดิ์
ศาสตราจารย์ ดร.สิริวรรณ ศรีพหล
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของคลอรีนและกรดเปอร์อะซีติกในการฆ่าเชื้อในน้ำทิ้งจากโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในเขตกรุงเทพมหานคร
     รหัสงานวิจัย : 2562_025
     สาขาการวิจัย : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 14 มิถุนายน 2562
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2562
     จำนวนผู้เข้าชม : 35
     
  ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรสวัสดิ์ ศรีสวัสดิ์

     
ข้อมูลงานวิจัย
  การพัฒนาชุดฝึกอบรม เรื่อง สื่อสังคมออนไลน์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับพนักงานครูในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์
     รหัสงานวิจัย : 2562_024
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : คลิ๊กอ่าน
     วันที่เผยแพร่ : 14 มิถุนายน 2562
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2562
     จำนวนผู้เข้าชม : 35
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ สังสรรค์อนันต์

     
ข้อมูลงานวิจัย
  การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มน้ำปิง
     รหัสงานวิจัย : 2562_023
     สาขาการวิจัย : สาขาสังคมวิทยา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 14 มิถุนายน 2562
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2562
     จำนวนผู้เข้าชม : 46
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.สัจจา บรรจงศิริ
รองศาสตราจารย์บำเพ็ญ เขียวหวาน
นางปาลีรัตน์ การดี
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การจัดทำข้อเสนอการปรับปรุงโครงการอนุรักษ์การได้ยินสำหรับประเทศไทย
     รหัสงานวิจัย : 2562_022
     สาขาการวิจัย : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 14 มิถุนายน 2562
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2562
     จำนวนผู้เข้าชม : 20
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์สราวุธ สุธรรมาสา
รองศาสตราจารย์ ดร.สุดาว เลิศวิสุทธิไพบูลย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรดี ศรีโอภาส
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริรัตน์ สุวณิชย์เจริญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราโมช เชี่ยวชาญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุณฑลีย์ บังคะดานรา
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การพัฒนากฎหมายคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน
     รหัสงานวิจัย : 2562_021
     สาขาการวิจัย : สาขานิติศาสตร์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 13 มิถุนายน 2562
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2562
     จำนวนผู้เข้าชม : 25
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ชนินาฏ ลีดส์

     
ข้อมูลงานวิจัย
  วิถีชุมชน วิถีคนบ้านปูน จากการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
     รหัสงานวิจัย : 2562_020
     สาขาการวิจัย : สาขาสังคมวิทยา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 12 มิถุนายน 2562
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2562
     จำนวนผู้เข้าชม : 32
     
  ผู้วิจัย : นางสาววริณาฐ พิทักษ์วงศ์วาน

     
ข้อมูลงานวิจัย
  วิธีการสืบทอดวัฒนธรรมของชาวไทยพวนในอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
     รหัสงานวิจัย : 2562_019
     สาขาการวิจัย : สาขาสังคมวิทยา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 12 มิถุนายน 2562
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2562
     จำนวนผู้เข้าชม : 37
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.ปัณฉัตร หมอยาดี

     
ข้อมูลงานวิจัย
  การศึกษาสภาพแวดล้อมทางการเรียนออนไลน์ตามรูปแบบเพื่อการเรียนรู้ในชุมชนแสวงรู้ สำหรับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตแขนงวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     รหัสงานวิจัย : 2562_018
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 11 มิถุนายน 2562
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2562
     จำนวนผู้เข้าชม : 37
     
  ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์ทิพย์ ทองศรี

     
ข้อมูลงานวิจัย
  การพัฒนาระบบสนับสนุนผู้เรียนทางอิเล็กทรอนิกส์ในการศึกษาทางไกล สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     รหัสงานวิจัย : 2562_017
     สาขาการวิจัย : เทคโนโลยีสารสนเทศ
และนิเทศศาสตร์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 08 พฤษภาคม 2562
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2562
     จำนวนผู้เข้าชม : 110
     
  ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนัทณัฏฐ์ ฉัตรภัครัตน์

     
ข้อมูลงานวิจัย
  การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกลสำหรับครูปฐมวัย เรื่อง การประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย โรงเรียนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
     รหัสงานวิจัย : 2562_016
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : คลิ๊กอ่าน
     วันที่เผยแพร่ : 07 พฤษภาคม 2562
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2562
     จำนวนผู้เข้าชม : 72
     
  ผู้วิจัย : อาจารย์ ดร.ชนิพรรณ จาติเสถียร
รองศาสตราจารย์ ดร.อรุณี หรดาล
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของหลักสูตรนานาชาติ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     รหัสงานวิจัย : 2562_015
     สาขาการวิจัย : เทคโนโลยีสารสนเทศ
และนิเทศศาสตร์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 07 พฤษภาคม 2562
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2562
     จำนวนผู้เข้าชม : 66
     
  ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์ เข็มทอง
รองศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ โรจนแสง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อโณทัย งามวิชัยกิจ
     
ข้อมูลงานวิจัย
  ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการดำเนินงานระบบสุขภาพระดับอำเภอ จังหวัดนนทบุรี
     รหัสงานวิจัย : 2562_014
     สาขาการวิจัย : สาขาสังคมวิทยา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 07 พฤษภาคม 2562
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2562
     จำนวนผู้เข้าชม : 106
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.ช่อทิพย์ บรมธนรัตน์
รองศาสตราจารย์ ดร.พาณี สีตกะลิน
รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา จันทร์คง
รองศาสตราจารย์ ดร.อารยา ประเสริฐชัย
รองศาสตราจารย์พรทิพย์ กีระพงษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรวรรณ น้อยวัฒน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพล กาละดี
อาจารย์ ดร.ธีระวุธ ธรรมกุล
อาจารย์สุณัฐชา แสงมณี
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อนำไปสู่การเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร: กรณีศึกษาโรงเรียนวัดสลักเหนือ จังหวัดนนทบุรี
     รหัสงานวิจัย : 2562_013
     สาขาการวิจัย : สาขาสังคมวิทยา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 07 พฤษภาคม 2562
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2562
     จำนวนผู้เข้าชม : 56
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.วาริณี เอี่ยมสวัสดิกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธีพร มูลศาสตร์
อาจารย์ ดร.ชื่นจิตร โพธิศัพท์สุข
อาจารย์สุมน จอสูงเนิน
นางเพ็ญศรี แสนสุข
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริการในธุรกิจโรงแรมขนาดเล็ก
     รหัสงานวิจัย : 2562_012
     สาขาการวิจัย : สาขาสังคมวิทยา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : คลิ๊กอ่าน
     วันที่เผยแพร่ : 04 มีนาคม 2562
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2562
     จำนวนผู้เข้าชม : 207
     
  ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์ เข็มทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อโณทัย งามวิชัยกิจ
     
ข้อมูลงานวิจัย
  พิพิธภัณฑ์เสมือนจริงของจังหวัดนนทบุรี
     รหัสงานวิจัย : 2562_011
     สาขาการวิจัย : เทคโนโลยีสารสนเทศ
และนิเทศศาสตร์
     มีชุดฝึกอบรมฯ :
     วันที่เผยแพร่ : 04 มีนาคม 2562
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2562
     จำนวนผู้เข้าชม : 141
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม
อาจารย์ ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์
     
ข้อมูลงานวิจัย
  คุณภาพการบริการสาธารณะด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพการบริการสาธารณะด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลของสถาบันอุดมศึกษาจากมุมมองนโยบายสาธารณะและการจัดการเชิงกลยุทธ์
     รหัสงานวิจัย : 2562_010
     สาขาการวิจัย : สาขาสังคมวิทยา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 01 มีนาคม 2562
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2562
     จำนวนผู้เข้าชม : 140
     
  ผู้วิจัย : อาจารย์ ดร.ลักษณา ศิริวรรณ

     
ข้อมูลงานวิจัย
  การให้อาหารแบบทีเอ็มอาร์เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพน้ำนมของแม่โคนมในพื้นที่สหกรณ์โคนมไทยมิลค์จำกัด
     รหัสงานวิจัย : 2562_009
     สาขาการวิจัย : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 26 กุมภาพันธ์ 2562
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2562
     จำนวนผู้เข้าชม : 127
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ วงส์พิเชษฐ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลอชาติ บุญเอก
     
ข้อมูลงานวิจัย
  แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ: กรณีการท่องเที่ยวชมหิ่งห้อย อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
     รหัสงานวิจัย : 2562_008
     สาขาการวิจัย : สาขาสังคมวิทยา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 20 กุมภาพันธ์ 2562
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2562
     จำนวนผู้เข้าชม : 147
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.พอพันธุ์ อุยยานนท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา วนเศรษฐ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชนี โตอาจ
อาจารย์ ดร.วสุ สุวรรณวิหค
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การสังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองในการเมืองไทย ช่วง พ.ศ.2547-2559
     รหัสงานวิจัย : 2562_007
     สาขาการวิจัย : สาขารัฐศาสตร์และ
รัฐประศาสนศาสตร์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 18 กุมภาพันธ์ 2562
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2562
     จำนวนผู้เข้าชม : 179
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ยุทธพร อิสรชัย

     
ข้อมูลงานวิจัย
  การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง จิตสาธารณะ สำหรับครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดนนทบุรี
     รหัสงานวิจัย : 2562_006
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : คลิ๊กอ่าน
     วันที่เผยแพร่ : 12 กุมภาพันธ์ 2562
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2562
     จำนวนผู้เข้าชม : 139
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.สารีพันธุ์ ศุภวรรณ
รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา โตโพธิ์ไทย
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การพัฒนาตำราเสียงเพื่อการศึกษาทางไกลในระดับประถมศึกษา
     รหัสงานวิจัย : 2562_005
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : คลิ๊กอ่าน
     วันที่เผยแพร่ : 01 กุมภาพันธ์ 2562
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2562
     จำนวนผู้เข้าชม : 172
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ทวีกุลทรัพย์

     
ข้อมูลงานวิจัย
  การพัฒนาชุดฝึกอบรมผ่านเว็บเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในด้านศักยภาพภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาสตรีในประเทศไทย
     รหัสงานวิจัย : 2562_004
     สาขาการวิจัย : เทคโนโลยีสารสนเทศ
และนิเทศศาสตร์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : คลิ๊กอ่าน
     วันที่เผยแพร่ : 25 มกราคม 2562
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2562
     จำนวนผู้เข้าชม : 152
     
  ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลชลี จงเจริญ

     
ข้อมูลงานวิจัย
  การพัฒนาวิดีโอปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ที่ใช้อินโฟกราฟิกสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     รหัสงานวิจัย : 2562_003
     สาขาการวิจัย : สาขาเศรษฐศาสตร์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 12 มกราคม 2562
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2562
     จำนวนผู้เข้าชม : 208
     
  ผู้วิจัย : อาจารย์ ดร.สุชาติ แสนพิช
อาจารย์ ดร. พัฒนา ศิริกุลพิพัฒน์
     
ข้อมูลงานวิจัย
  ผลการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้ในระบบการเรียนการสอนทางไกลของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     รหัสงานวิจัย : 2562_002
     สาขาการวิจัย : เทคโนโลยีสารสนเทศ
และนิเทศศาสตร์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 11 มกราคม 2562
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2562
     จำนวนผู้เข้าชม : 129
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์จันทนา ทองประยูร

     
ข้อมูลงานวิจัย
  ผลของการใช้โปรแกรมการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมต่อพฤติกรรมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี
     รหัสงานวิจัย : 2562_001
     สาขาการวิจัย : สาขาสังคมวิทยา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 10 มกราคม 2562
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2562
     จำนวนผู้เข้าชม : 189
     
  ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรวรรณ น้อยวัฒน์
รองศาสตราจารย์ ดร.อารยา ประเสริฐชัย
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การพัฒนามัลติมีเดียความจริงเสมือน สำหรับการเรียนการสอนทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     รหัสงานวิจัย : 2561_078
     สาขาการวิจัย : -
     มีชุดฝึกอบรมฯ :
     วันที่เผยแพร่ : 09 มกราคม 2562
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2561
     จำนวนผู้เข้าชม : 110
     
  ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา สนกนก
อาจารย์ ดร. สุชาติ แสนพิช
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การพัฒนาการรู้สารสนเทศ สื่อและดิจิทัล สำหรับนักศึกษาทางไกลระดับอุดมศึกษา
     รหัสงานวิจัย : 2561_077
     สาขาการวิจัย : เทคโนโลยีสารสนเทศ
และนิเทศศาสตร์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 09 มกราคม 2562
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2561
     จำนวนผู้เข้าชม : 216
     
  ผู้วิจัย : ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์

     
ข้อมูลงานวิจัย
  การดูแลครอบครัวเด็กป่วยโรคมะเร็ง : การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ
     รหัสงานวิจัย : 2561_076
     สาขาการวิจัย : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 26 พฤศจิกายน 2561
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2561
     จำนวนผู้เข้าชม : 219
     
  ผู้วิจัย : นางสาวสุมัจฉรา มานะชีวกุล

     
ข้อมูลงานวิจัย
  การประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการบริหารการพยาบาล สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     รหัสงานวิจัย : 2561_075
     สาขาการวิจัย : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 26 พฤศจิกายน 2561
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2561
     จำนวนผู้เข้าชม : 156
     
  ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เปรมฤทัย น้อยหมื่นไวย
รองศาสตราจารย์ ดร.สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล
อาจารย์ ดร.เรณุการ์ ทองคำรอด
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การประเมินหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     รหัสงานวิจัย : 2561_074
     สาขาการวิจัย :
     มีชุดฝึกอบรมฯ :
     วันที่เผยแพร่ : 26 พฤศจิกายน 2561
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2561
     จำนวนผู้เข้าชม : 211
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์
รองศาสตราจารย์ ดร. บุษบา สุธีธร
รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยฉัตร ล้อมชวการ
รองศาสตราจารย์ณัฐฐ์วัฒน์ สุทธิโยธิน
รองศาสตราจารย์ธีรารักษ์ โพธิสุวรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัสวลี นิติเกษตรสุนทร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทัด ทองรินทร์
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การศึกษาความคิดเห็นและแนวทางในการจัดสอนเสริมแบบเข้มพิเศษ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาบริหารรัฐกิจ วิชาเอกการบริหารการปกครองท้องที่ โครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ภาคการศึกษาที่ 2/2559
     รหัสงานวิจัย : 2561_073
     สาขาการวิจัย : สาขารัฐศาสตร์และ
รัฐประศาสนศาสตร์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 08 พฤศจิกายน 2561
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2561
     จำนวนผู้เข้าชม : 213
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ
รองศาสตราจารย์มานิต ศุทธสกุล
อาจารย์ปรีชา วัชราภัย
อาจารย์นิพัทธา อมรรัตนเมธา
อาจารย์ชูเกียรติ มุทธกาญจน์
อาจารย์สุจริต ปัจฉิมนันท์
นางสาวศศโสฬส เกียรติภักดีกุล
     
ข้อมูลงานวิจัย
  บทบาทการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ
     รหัสงานวิจัย : 2561_072
     สาขาการวิจัย : สาขาเศรษฐศาสตร์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 08 พฤศจิกายน 2561
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2561
     จำนวนผู้เข้าชม : 206
     
  ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา วนเศรษฐ

     
ข้อมูลงานวิจัย
  รูปแบบการติดต่อสื่อสารด้านการลงทะเบียนเรียนในระบบการศึกษาทางไกลของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     รหัสงานวิจัย : 2561_071
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 08 พฤศจิกายน 2561
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2561
     จำนวนผู้เข้าชม : 147
     
  ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิติรัศญาณ์ แก่นเพชร


จำนวนงานวิจัย
787
เรื่อง

        จำนวน 20 หน้า : 1 [ 2 ] [ 3 ]  ... ถัดไป หน้าสุดท้าย >>