ชื่องานวิจัย
                  ชื่อผู้วิจัย
   * ใส่เฉพาะชื่อหรือนามสกุล
                  วันที่เผยแพร่
  ถึง  
                  ปีที่แล้วเสร็จ
                  สาขาการวิจัย
                  คำสำคัญ
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การสร้างชุมชนาธิปไตยภายใต้บริบทองค์กรชุมชนเข้มแข็ง กรณีศึกษาองค์กรชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
     รหัสงานวิจัย : 2562_056
     สาขาการวิจัย : สาขารัฐศาสตร์และ
รัฐประศาสนศาสตร์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 10 กรกฎาคม 2562
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2562
     จำนวนผู้เข้าชม : 11
     
  ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวลัญช์ โรจนพล
รองศาสตราจารย์ ดร.จุมพล หนิมพานิช
     
ข้อมูลงานวิจัย
  ระบบการออกแบบการใช้สื่อเพื่อการสอนแบบบูรณาการ
     รหัสงานวิจัย : 2562_055
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 12 พฤศจิกายน 2562
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2562
     จำนวนผู้เข้าชม : 5
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ทวีกุลทรัพย์

     
ข้อมูลงานวิจัย
  การเตรียมความพร้อมของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรม 4.0 ในประเทศไทย
     รหัสงานวิจัย : 2562_054
     สาขาการวิจัย : สาขาวิศวกรรมศาสตร์
และอุตสาหกรรมวิจัย
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 12 พฤศจิกายน 2562
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2562
     จำนวนผู้เข้าชม : 6
     
  ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิน ชินะโชติ
อาจารย์ ดร.ภูริพัฒน์ ชาญกิจ
อาจารย์สุรเดช หวังทอง
อาจารย์กัลยนุช กิตติพงศ์พิทยา
อาจารย์วราภรณ์ สุขแสนชนานันท์
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การสังเคราะห์งานวิจัยต่างประเทศเกี่ยวกับการบริหารกิจการสื่อสาร
     รหัสงานวิจัย : 2562_053
     สาขาการวิจัย : เทคโนโลยีสารสนเทศ
และนิเทศศาสตร์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 29 ตุลาคม 2562
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2562
     จำนวนผู้เข้าชม : 15
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ อนันต์โท

     
ข้อมูลงานวิจัย
  ผลของการใช้บทเรียนมัลติมีเดียแบบมีปฏิสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการนำเสนองานด้วยสื่อดิจิทัล สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     รหัสงานวิจัย : 2562_052
     สาขาการวิจัย : เทคโนโลยีสารสนเทศ
และนิเทศศาสตร์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 29 ตุลาคม 2562
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2562
     จำนวนผู้เข้าชม : 27
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.ธนัทณัฏฐ์ ฉัตรภัครัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภนิตา สุดสวาสดิ์
นางวาณี แม้นพิกุลแก้ว
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การพัฒนาระบบการตรวจสอบวุฒิการศึกษาของมหาวิทยาลัยเปิดโดยใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน
     รหัสงานวิจัย : 2562_051
     สาขาการวิจัย : เทคโนโลยีสารสนเทศ
และนิเทศศาสตร์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 28 ตุลาคม 2562
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2562
     จำนวนผู้เข้าชม : 13
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ณัฐพร เห็นเจริญเลิศ
รองศาสตราจารย์วรัญญา ปุณณวัฒน์
นายอำนาจ ธรรมกิจ
นางสาวพิชพันธุ์ สาริยันต์
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดียความจริงเสมือนสำหรับการนวดไทยเพื่อบำบัดโรค
     รหัสงานวิจัย : 2562_050
     สาขาการวิจัย : เทคโนโลยีสารสนเทศ
และนิเทศศาสตร์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 28 ตุลาคม 2562
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2562
     จำนวนผู้เข้าชม : 23
     
  ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา สนกนก
อาจารย์ ดร.สุชาติ แสนพิช
     
ข้อมูลงานวิจัย
  ความกลัวความตายกับปรัชญาการเมือง
     รหัสงานวิจัย : 2562_049
     สาขาการวิจัย : สาขารัฐศาสตร์และ
รัฐประศาสนศาสตร์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 02 ตุลาคม 2562
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2562
     จำนวนผู้เข้าชม : 40
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.พิศาล มุกดารัศมี

     
ข้อมูลงานวิจัย
  การพัฒนาชุดฝึกอบรมผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับครูมัธยมศึกษา เรื่อง การสอนเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพของนักเรียนในโรงเรียนจังหวัดนนทบุรี
     รหัสงานวิจัย : 2562_048
     สาขาการวิจัย : เทคโนโลยีสารสนเทศ
และนิเทศศาสตร์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 13 กันยายน 2562
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2562
     จำนวนผู้เข้าชม : 41
     
  ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพชรผ่อง มยูขโชติ

     
ข้อมูลงานวิจัย
  การพัฒนาบทเรียนเพื่อเสริมทักษะ เรื่อง โรคปวดหลังส่วนล่างที่รักษาโดยการนวดแบบราชสำนักผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์
     รหัสงานวิจัย : 2562_047
     สาขาการวิจัย : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 13 กันยายน 2562
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2562
     จำนวนผู้เข้าชม : 32
     
  ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑารัตน์ เสรีวัตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญญารัช ชาลีผาย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัศญาณ์ แก่นเพชร
อาจารย์กิตติ ลี้สยาม
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์อัจฉริยะ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     รหัสงานวิจัย : 2562_046
     สาขาการวิจัย : เทคโนโลยีสารสนเทศ
และนิเทศศาสตร์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 12 กันยายน 2562
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2562
     จำนวนผู้เข้าชม : 35
     
  ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์
รองศาสตราจารย์ ดร.เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม
     
ข้อมูลงานวิจัย
  แนวทางการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
     รหัสงานวิจัย : 2562_045
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 12 กันยายน 2562
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2562
     จำนวนผู้เข้าชม : 24
     
  ผู้วิจัย : ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี สังข์ศรี

     
ข้อมูลงานวิจัย
  ประสิทธิผลของการสร้างสารและผลิตสื่อด้านอาหารและโภชนาการสำหรับผู้ดูและผู้สูงอายุเบาหวาน
     รหัสงานวิจัย : 2562_044
     สาขาการวิจัย : เทคโนโลยีสารสนเทศ
และนิเทศศาสตร์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 13 สิงหาคม 2562
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2562
     จำนวนผู้เข้าชม : 65
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.สำอาง สืบสมาน
นายสมพร มีเครือ
นางสาวจรรยา พึ่งสอน
นางพรรณรินทร์ มีเครือ
     
ข้อมูลงานวิจัย
  แนวทางการกำหนดนโยบายการจัดการข้อมูลวิจัยของมหาวิทยาลัยเปิดในเอเชีย
     รหัสงานวิจัย : 2562_043
     สาขาการวิจัย : สาขาสังคมวิทยา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 09 สิงหาคม 2562
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2562
     จำนวนผู้เข้าชม : 52
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.น้ำทิพย์ วิภาวิน

     
ข้อมูลงานวิจัย
  การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่ายสำหรับครู เรื่อง การผลิตบทเรียนผ่านเฟซบุ๊ก เพื่อเป็นแหล่งความรู้เสริมสำหรับนักเรียนประถมศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
     รหัสงานวิจัย : 2562_042
     สาขาการวิจัย : เทคโนโลยีสารสนเทศ
และนิเทศศาสตร์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : คลิ๊กอ่าน
     วันที่เผยแพร่ : 09 สิงหาคม 2562
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2562
     จำนวนผู้เข้าชม : 58
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ

     
ข้อมูลงานวิจัย
  การดำรงชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
     รหัสงานวิจัย : 2562_041
     สาขาการวิจัย : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 09 สิงหาคม 2562
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2562
     จำนวนผู้เข้าชม : 49
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ
รองศาสตราจารย์บำเพ็ญ เขียวหวาน
รองศาสตราจารย์ ดร.สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม
รองศาสตราจารย์ ดร.ดุสิต เวชกิจ
     
ข้อมูลงานวิจัย
  ปัจจัยที่มีผลต่อคะแนนการสอบของนักศึกษาในการสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     รหัสงานวิจัย : 2562_040
     สาขาการวิจัย : เทคโนโลยีสารสนเทศ
และนิเทศศาสตร์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 09 สิงหาคม 2562
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2562
     จำนวนผู้เข้าชม : 35
     
  ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนิสา จุ้ยม่วงศรี
รองศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล วิจิตรวรรณา
     
ข้อมูลงานวิจัย
  ปัจจัยแห่งความสำเร็จของการดำเนินยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ในกลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารของไทย
     รหัสงานวิจัย : 2562_039
     สาขาการวิจัย : สาขาวิศวกรรมศาสตร์
และอุตสาหกรรมวิจัย
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 08 สิงหาคม 2562
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2562
     จำนวนผู้เข้าชม : 49
     
  ผู้วิจัย : อาจารย์สุรเดช หวังทอง

     
ข้อมูลงานวิจัย
  การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนผ่านอุปกรณ์ไร้สายแบบพกพา สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     รหัสงานวิจัย : 2562_038
     สาขาการวิจัย : เทคโนโลยีสารสนเทศ
และนิเทศศาสตร์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 08 สิงหาคม 2562
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2562
     จำนวนผู้เข้าชม : 75
     
  ผู้วิจัย : อาจารย์ ดร.พัฒนา ศิริกุลพิพัฒน์
รองศาสตราจารย์พงศ์ศิษฎ์ ไทยสีหราช
รองศาสตราจารย์อมรมาศ คงธรรม
รองศาสตรจารย์ ดร.พร ศรียมก
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การพัฒนาชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อส่งเสริมทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำของผู้นำชมรมนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     รหัสงานวิจัย : 2562_037
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : คลิ๊กอ่าน
     วันที่เผยแพร่ : 07 สิงหาคม 2562
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2562
     จำนวนผู้เข้าชม : 40
     
  ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลภา สบายยิ่ง

     
ข้อมูลงานวิจัย
  การพัฒนาชุดฝึกอบรมผ่านเว็บเรื่อง การสอนกลวิธีการอ่าน สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา
     รหัสงานวิจัย : 2562_036
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : คลิ๊กอ่าน
     วันที่เผยแพร่ : 07 สิงหาคม 2562
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2562
     จำนวนผู้เข้าชม : 42
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.อารีรักษ์ มีแจ้ง

     
ข้อมูลงานวิจัย
  การจัดการด้านอุปทานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มของข้าวอินทรีย์
     รหัสงานวิจัย : 2562_035
     สาขาการวิจัย : สาขาเศรษฐศาสตร์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 06 สิงหาคม 2562
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2562
     จำนวนผู้เข้าชม : 47
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา วนเศรษฐ
ศาสตราจารย์ ดร.พอพันธ์ อุยยานนท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นารีรัตน์ สีระสาร
     
ข้อมูลงานวิจัย
  สถานการณ์การคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคด้านโฆษณาของประเทศมาเลเซีย
     รหัสงานวิจัย : 2562_034
     สาขาการวิจัย : เทคโนโลยีสารสนเทศ
และนิเทศศาสตร์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 02 สิงหาคม 2562
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2562
     จำนวนผู้เข้าชม : 57
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยฉัตร ล้อมชวการ

     
ข้อมูลงานวิจัย
  การประเมินระบบการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT ผ่านระบบสอบอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     รหัสงานวิจัย : 2562_033
     สาขาการวิจัย : เทคโนโลยีสารสนเทศ
และนิเทศศาสตร์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 19 กรกฎาคม 2562
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2562
     จำนวนผู้เข้าชม : 80
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.สุภมาส อังศุโชติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนิสา จุ้ยม่วงศรี
อาจารย์ปิยนาฎ สิทธิฤทธิ์
อาจารย์ ดร.ศจี จิระโร
อาจารย์ ดร.อนันดา สัณฐิติวณิชย์
อาจารย์ จ.อ.ชูศักดิ์ ศิริรุ่งพันธ์
อาจารย์ ดร.ปรารถนา พลอภิชาติ
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การพัฒนาความรู้ครูผู้สอนระดับปฐมวัยศึกษาในโรงเรียนเอกชน เรื่อง การจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย โดยใช้แอปพลิเคชันผ่านคอมพิวเตอร์พกพา และสมาร์ตโฟน
     รหัสงานวิจัย : 2562_031
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 09 กรกฎาคม 2562
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2562
     จำนวนผู้เข้าชม : 113
     
  ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา มัคคสมัน

     
ข้อมูลงานวิจัย
  การพัฒนาคู่มือการเรียนการสอนชุดวิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูงในระบบการศึกษาทางไกล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     รหัสงานวิจัย : 2562_030
     สาขาการวิจัย : เทคโนโลยีสารสนเทศ
และนิเทศศาสตร์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 09 กรกฎาคม 2562
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2562
     จำนวนผู้เข้าชม : 62
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ณัฏฐพร พิมพายน
รองศาสตราจารย์ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์
นางสาวเพ็ญศิริ ศิวิโรจน์
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การพัฒนาความรู้ ความเข้าใจของนักเรียนแกนนำด้านการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างปลอดภัย กรณีศึกษาโรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
     รหัสงานวิจัย : 2562_029
     สาขาการวิจัย : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 01 กรกฎาคม 2562
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2562
     จำนวนผู้เข้าชม : 113
     
  ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพล กาละดี

     
ข้อมูลงานวิจัย
  การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการรู้สารสนเทศสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
     รหัสงานวิจัย : 2562_028
     สาขาการวิจัย : เทคโนโลยีสารสนเทศ
และนิเทศศาสตร์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 25 มิถุนายน 2562
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2562
     จำนวนผู้เข้าชม : 127
     
  ผู้วิจัย : ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์

     
ข้อมูลงานวิจัย
  ข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาศักยภาพการจัดการความปลอดภัยด้านสารเคมีตามระบบสากล GHS ของสถานประกอบกิจการผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน
     รหัสงานวิจัย : 2562_027
     สาขาการวิจัย : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 25 มิถุนายน 2562
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2562
     จำนวนผู้เข้าชม : 73
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.ศริศักดิ์ สุนทรไชย

     
ข้อมูลงานวิจัย
  การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้โดยบูรณาการ หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9
     รหัสงานวิจัย : 2562_026
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : คลิ๊กอ่าน
     วันที่เผยแพร่ : 21 มิถุนายน 2562
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2562
     จำนวนผู้เข้าชม : 122
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ธนรัชฏ์ ศิริสวัสดิ์
ศาสตราจารย์ ดร.สิริวรรณ ศรีพหล
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของคลอรีนและกรดเปอร์อะซีติกในการฆ่าเชื้อในน้ำทิ้งจากโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในเขตกรุงเทพมหานคร
     รหัสงานวิจัย : 2562_025
     สาขาการวิจัย : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 14 มิถุนายน 2562
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2562
     จำนวนผู้เข้าชม : 99
     
  ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรสวัสดิ์ ศรีสวัสดิ์

     
ข้อมูลงานวิจัย
  การพัฒนาชุดฝึกอบรม เรื่อง สื่อสังคมออนไลน์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับพนักงานครูในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์
     รหัสงานวิจัย : 2562_024
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : คลิ๊กอ่าน
     วันที่เผยแพร่ : 14 มิถุนายน 2562
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2562
     จำนวนผู้เข้าชม : 95
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ สังสรรค์อนันต์

     
ข้อมูลงานวิจัย
  การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มน้ำปิง
     รหัสงานวิจัย : 2562_023
     สาขาการวิจัย : สาขาสังคมวิทยา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 14 มิถุนายน 2562
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2562
     จำนวนผู้เข้าชม : 127
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.สัจจา บรรจงศิริ
รองศาสตราจารย์บำเพ็ญ เขียวหวาน
นางปาลีรัตน์ การดี
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การจัดทำข้อเสนอการปรับปรุงโครงการอนุรักษ์การได้ยินสำหรับประเทศไทย
     รหัสงานวิจัย : 2562_022
     สาขาการวิจัย : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 14 มิถุนายน 2562
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2562
     จำนวนผู้เข้าชม : 58
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์สราวุธ สุธรรมาสา
รองศาสตราจารย์ ดร.สุดาว เลิศวิสุทธิไพบูลย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรดี ศรีโอภาส
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริรัตน์ สุวณิชย์เจริญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราโมช เชี่ยวชาญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุณฑลีย์ บังคะดานรา
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การพัฒนากฎหมายคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน
     รหัสงานวิจัย : 2562_021
     สาขาการวิจัย : สาขานิติศาสตร์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 13 มิถุนายน 2562
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2562
     จำนวนผู้เข้าชม : 135
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ชนินาฏ ลีดส์

     
ข้อมูลงานวิจัย
  วิถีชุมชน วิถีคนบ้านปูน จากการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
     รหัสงานวิจัย : 2562_020
     สาขาการวิจัย : สาขาสังคมวิทยา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 12 มิถุนายน 2562
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2562
     จำนวนผู้เข้าชม : 97
     
  ผู้วิจัย : นางสาววริณาฐ พิทักษ์วงศ์วาน

     
ข้อมูลงานวิจัย
  วิธีการสืบทอดวัฒนธรรมของชาวไทยพวนในอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
     รหัสงานวิจัย : 2562_019
     สาขาการวิจัย : สาขาสังคมวิทยา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 12 มิถุนายน 2562
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2562
     จำนวนผู้เข้าชม : 107
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.ปัณฉัตร หมอยาดี

     
ข้อมูลงานวิจัย
  การศึกษาสภาพแวดล้อมทางการเรียนออนไลน์ตามรูปแบบเพื่อการเรียนรู้ในชุมชนแสวงรู้ สำหรับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตแขนงวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     รหัสงานวิจัย : 2562_018
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 11 มิถุนายน 2562
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2562
     จำนวนผู้เข้าชม : 77
     
  ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์ทิพย์ ทองศรี

     
ข้อมูลงานวิจัย
  การพัฒนาระบบสนับสนุนผู้เรียนทางอิเล็กทรอนิกส์ในการศึกษาทางไกล สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     รหัสงานวิจัย : 2562_017
     สาขาการวิจัย : เทคโนโลยีสารสนเทศ
และนิเทศศาสตร์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 08 พฤษภาคม 2562
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2562
     จำนวนผู้เข้าชม : 178
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.ธนัทณัฏฐ์ ฉัตรภัครัตน์

     
ข้อมูลงานวิจัย
  การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกลสำหรับครูปฐมวัย เรื่อง การประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย โรงเรียนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
     รหัสงานวิจัย : 2562_016
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : คลิ๊กอ่าน
     วันที่เผยแพร่ : 07 พฤษภาคม 2562
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2562
     จำนวนผู้เข้าชม : 136
     
  ผู้วิจัย : อาจารย์ ดร.ชนิพรรณ จาติเสถียร
รองศาสตราจารย์ ดร.อรุณี หรดาล

จำนวนงานวิจัย
810
เรื่อง

        จำนวน 21 หน้า : 1 [ 2 ] [ 3 ]  ... ถัดไป หน้าสุดท้าย >>