ชื่องานวิจัย
                  ชื่อผู้วิจัย
   * ใส่เฉพาะชื่อหรือนามสกุล
                  วันที่เผยแพร่
  ถึง  
                  ปีที่แล้วเสร็จ
                  สาขาการวิจัย
                  คำสำคัญ
     
ข้อมูลงานวิจัย
  พฤติกรรมบริโภคอาหารที่มีส่วนประกอบของพืชสมุนไพรของคนไทย
     รหัสงานวิจัย : 2552_032
     สาขาการวิจัย : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 29 เมษายน 2552
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2552
     จำนวนผู้เข้าชม : 10
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.สำอาง สืบสมาน
นางนุชจรี กมลอุดมสุข
นางพรอนงค์ โตแหยม
นางสาวยุวดี สุขสุเสียง
     
ข้อมูลงานวิจัย
  พฤติกรรมทางการเมืองของชนชั้นกลางกับพัฒนาการทางการเมืองไทย: ศึกษากรณีภาคเหนือ
     รหัสงานวิจัย : 2552_031
     สาขาการวิจัย : สาขารัฐศาสตร์และ
รัฐประศาสนศาสตร์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 29 เมษายน 2552
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2552
     จำนวนผู้เข้าชม : 17
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์รสลิน ศิริยะพันธุ์
รองศาสตราจารย์ ดร.จุมพล หนิมพานิช
รองศาสตราจารย์ฐปนรรต พรหมอินทร์
รองศาสตราจารย์ยุทธพร อิสรชัย
     
ข้อมูลงานวิจัย
  ผลิตภัณฑ์อาหารจากพืชสมุนไพรไทยในเชิงเศรษฐกิจ
     รหัสงานวิจัย : 2552_030
     สาขาการวิจัย : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 29 เมษายน 2552
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2552
     จำนวนผู้เข้าชม : 11
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.มนูญ โต๊ะยามา
รองศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุท โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะศิริ เรืองศรีมั่น
เภสัชกรหญิง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอุมา ภู่ประเสริฐ
     
ข้อมูลงานวิจัย
  ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตในระบบการศึกษาทางไกล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     รหัสงานวิจัย : 2552_029
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 28 เมษายน 2552
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2552
     จำนวนผู้เข้าชม : 10
     
  ผู้วิจัย : อาจารย์ ดร.ช่อทิพย์ บรมธนรัตน์

     
ข้อมูลงานวิจัย
  ยุทธศาสตร์การป้องกันและการแก้ไขปัญหาการติดเกมคอมพิวเตอร์ของนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนนทบุรี
แหล่งทุนภายนอก : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
     รหัสงานวิจัย : 2552_028
     สาขาการวิจัย : -
     มีชุดฝึกอบรมฯ :
     วันที่เผยแพร่ : 28 เมษายน 2552
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2552
     จำนวนผู้เข้าชม : ดูไม่ได้
     
  ผู้วิจัย : ดร.ภีรวัฒน์ นนทะโชติ
ดร.ภทรพร ยุทธาภรณ์พินิจ
นางสาวทยณฐ ชวนไชยสิทธิ์
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การพัฒนาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ตามแนวคิดของ ป.อ.ปยุตโต
แหล่งทุนภายนอก : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
     รหัสงานวิจัย : 2552_027
     สาขาการวิจัย : -
     มีชุดฝึกอบรมฯ :
     วันที่เผยแพร่ : 28 เมษายน 2552
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2552
     จำนวนผู้เข้าชม : ดูไม่ได้
     
  ผู้วิจัย : ดร.ภทรพร ยุทธาภรณ์พินิจ
นางสาว ทยณฐ ชวนไชยสิทธิ์
ดร.ภีรวัฒน์ นนทะโชติ
     
ข้อมูลงานวิจัย
  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการเรียนชุดวิชาที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณของนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยการวิเคราะห์พหุระดับ
     รหัสงานวิจัย : 2552_026
     สาขาการวิจัย : วิทยาศาสตร์กายภาพ
และคณิตศาสตร์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 28 เมษายน 2552
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2552
     จำนวนผู้เข้าชม : 13
     
  ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์
รองศาสตราจารย์ ดร.สุภมาส อังศุโชติ
รองศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล วิจิตรวรรณา
     
ข้อมูลงานวิจัย
  แบบจำลองการแนะแนวการเรียนผ่านซีดีรอมสื่อประสมสำหรับนักศึกษา มสธ.
     รหัสงานวิจัย : 2552_025
     สาขาการวิจัย : เทคโนโลยีสารสนเทศ
และนิเทศศาสตร์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 28 เมษายน 2552
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2552
     จำนวนผู้เข้าชม : 12
     
  ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลภา สบายยิ่ง
นางรมิตา อั๋นวงษ์
นางสาวสิริรัตน์ สัมพันธ์ยุทธ
     
ข้อมูลงานวิจัย
  โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระยะที่ 1
     รหัสงานวิจัย : 2552_024
     สาขาการวิจัย : เทคโนโลยีสารสนเทศ
และนิเทศศาสตร์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 28 เมษายน 2552
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2552
     จำนวนผู้เข้าชม : 13
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ณัฏฐพร พิมพายน
รองศาสจราจารย์ ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์
นางสาวเพ็ญศิริ ศิวิโรจน์
คุณพีรัชฌา แก้วแจ่ม
นางสาวนงลักษณ์ คงคงดิษฐ
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การศึกษาคุณภาพรายข้อของข้อสอบแบบเลือกตอบที่มีลักษณะการเขียนตัวเลือกแบบต่างกัน
     รหัสงานวิจัย : 2552_023
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 28 เมษายน 2552
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2552
     จำนวนผู้เข้าชม : 12
     
  ผู้วิจัย : นางณัชชา มาลัย
นางสาวทิพย์วัน เลิศขุมทรัพย์
     
ข้อมูลงานวิจัย
  ปัจจัยทางจิตสังคมและวัฒนธรรมกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ดของเยาวชนไทย : กรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
     รหัสงานวิจัย : 2552_022
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 28 เมษายน 2552
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2552
     จำนวนผู้เข้าชม : 23
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.สำอาง สืบสมาน
ดร.ภทรพร ยุทธาภรณ์พินิจ
รองศาสตราจารย์จันตรี คุปตะวาทิน
คุณเยาวลักษณ์ ดวงเนตร
นางพรอนงค์ โตแหยม
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่อง การใช้แหล่งการเรียนรู้สำหรับการเรียนการสอน
     รหัสงานวิจัย : 2552_021
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 28 เมษายน 2552
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2552
     จำนวนผู้เข้าชม : 14
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ทวีกุลทรัพย์
นางวาณี บุณยะไวโรจน์
     
ข้อมูลงานวิจัย
  ความคาดหวังของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีต่อการเรียนในระบบการศึกษาทางไกล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     รหัสงานวิจัย : 2552_020
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 28 เมษายน 2552
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2552
     จำนวนผู้เข้าชม : 13
     
  ผู้วิจัย : คุณนงค์ลักษณ์ รุ่งวิทยาธร

     
ข้อมูลงานวิจัย
  พืชสมุนไพรในอาหาร
     รหัสงานวิจัย : 2552_019
     สาขาการวิจัย : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 28 เมษายน 2552
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2552
     จำนวนผู้เข้าชม : 14
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.สมจิต โยธะคง
รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ
นางสาวรสิกา อังกูร
นางปาลีรัตน์ การดี
นางอินทิรา นาคนัตร์
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การพัฒนาศูนย์การเรียนคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กประถมศึกษา
     รหัสงานวิจัย : 2552_018
     สาขาการวิจัย : สาขาสังคมวิทยา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 28 เมษายน 2552
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2552
     จำนวนผู้เข้าชม : 16
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ทวีกุลทรัพย์
รองศาสตราจารย์สุมนทิพย์ บุญสมบัติ
นางวาณี บุณยะไวโรจน์
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การพัฒนาความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของผู้เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     รหัสงานวิจัย : 2552_017
     สาขาการวิจัย : เทคโนโลยีสารสนเทศ
และนิเทศศาสตร์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 28 เมษายน 2552
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2552
     จำนวนผู้เข้าชม : 17
     
  ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์ทิพย์ ทองศรี

     
ข้อมูลงานวิจัย
  ความคิดเห็นของบัณฑิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับเอกสารการสอนชุดวิชา 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
     รหัสงานวิจัย : 2552_016
     สาขาการวิจัย : สาขาเศรษฐศาสตร์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 28 เมษายน 2552
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2552
     จำนวนผู้เข้าชม : 18
     
  ผู้วิจัย : นางสาวปรียวัลย์ กุลธนาภาคย์
นางสาวทัศนีย์ วิญญา
นางสุดารัตน์ บัวศรี
     
ข้อมูลงานวิจัย
  ชุดโครงการวิจัยเรื่อง การวิจัยและพัฒนาแรงงานด้วยระบบการศึกษาทางไกล : กรณีแรงงานระดับต้น
     รหัสงานวิจัย : 2552_015
     สาขาการวิจัย : สาขาสังคมวิทยา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 12 ธันวาคม 2552
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2552
     จำนวนผู้เข้าชม : 26
     
  ผู้วิจัย : ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี สังข์ศรี

     
ข้อมูลงานวิจัย
  การติดตามบัฒฑิตสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2552
     รหัสงานวิจัย : 2552_014
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 12 ธันวาคม 2552
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2552
     จำนวนผู้เข้าชม : 26
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ฐปนรรต พรหมอินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวี สุรฤทธิกุล
อาจารย์ชัยวัฒน์ ม่านศรีสุข
อาจารย์ ดร.วรารัก เฉลิมพันธุศักดิ์
อาจารย์วนัส ปิยะกุลชัยเดช
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่อง การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาลักษณะความเป็นพลโลกของนักเรียนสำหรับครูสังคมศึกษา
     รหัสงานวิจัย : 2552_013
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 01 ธันวาคม 2552
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2552
     จำนวนผู้เข้าชม : 28
     
  ผู้วิจัย : ศาสตราจารย์ ดร.สิริวรรณ ศรีพหล

     
ข้อมูลงานวิจัย
  การพัฒนาศูนย์ข้าวชุมชน
     รหัสงานวิจัย : 2552_012
     สาขาการวิจัย : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 01 มกราคม 2552
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2552
     จำนวนผู้เข้าชม : 27
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.สัจจา บรรจงศิริ
อาจารย์บุญญฤทธิ์ มุ่งจองกลาง
รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ
รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา จิตตลดากร
รองศาสตราจารย์ ดร.หฤษฎี ภัทรดิลก
รองศาสตราจารย์ ดร.ดุสิต เวชกิจ
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การติดตามนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและรัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปี 2552
     รหัสงานวิจัย : 2552_011
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 05 สิงหาคม 2552
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2552
     จำนวนผู้เข้าชม : 81
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ฐปนรรต พรหมอินทร์

     
ข้อมูลงานวิจัย
  การพัฒนาชุดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน
     รหัสงานวิจัย : 2552_010
     สาขาการวิจัย : สาขาสังคมวิทยา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 29 เมษายน 2552
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2552
     จำนวนผู้เข้าชม : 99
     
  ผู้วิจัย :
รองศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี พรหมมาพันธุ์
รองศาสตราจารย์ ดร.อลิสา วานิชดี
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การจัดการรายได้และรายจ่ายของครอบครัวข้าราชการครูในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
     รหัสงานวิจัย : 2552_009
     สาขาการวิจัย : สาขาเศรษฐศาสตร์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 11 กันยายน 2552
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2552
     จำนวนผู้เข้าชม : 167
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์พูนศิริ วัจนะภูมิ
รองศาสตราจารย์ สุชาดา สถาวรวงศ์
รองศาสตราจารย์ ดร.สุภมาส อังศุโชติ
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การสังเคราะห์ผลงานวิจัยด้านการตลาดของธุรกิจโรงแรม ช่วง พ.ศ. 2545 - 2550
     รหัสงานวิจัย : 2552_008
     สาขาการวิจัย : สาขาสังคมวิทยา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 03 ธันวาคม 2552
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2552
     จำนวนผู้เข้าชม : 112
     
  ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์ เข็มทอง

     
ข้อมูลงานวิจัย
  การประเมินการปฏิบัติงานช่วยเหลือเด็กที่ถูกทารุณและทอดทิ้งของบุคลากรในวิชาชีพนักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา พนักงานเจ้าหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก และพี่เลี้ยงเด็กสังกัดสถานสงเคราะห์เด็กและองค์กรสาธารณประโยชน์ในประเทศไทย
     รหัสงานวิจัย : 2552_007
     สาขาการวิจัย : สาขาสังคมวิทยา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 04 พฤษภาคม 2552
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2552
     จำนวนผู้เข้าชม : 92
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.อำไพรัตน์ อักษรพรหม

     
ข้อมูลงานวิจัย
  การพัฒนารูปแบบการสัมมนาเสริมแบบ e-Learning ระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     รหัสงานวิจัย : 2552_006
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 23 สิงหาคม 2552
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2552
     จำนวนผู้เข้าชม : 90
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์สุนีย์ ศีลพิพัฒน์

ศาสตราจารย์ ดร.สิริวรรณ ศรีพหล
รองศาสตราจารย์ ดร.สุนันท์ สีสังข์
รองศาสตราจารย์ ดร.ศศิกาญจน์ ทวิสุวรรณ
นางกลิ่นประทุม ทองนาค
นางสาวประเทืองทิพย์ ไกรวิวัฒน์
นางสาวสุจิตรา ทรัพย์พล
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การใช้กิจกรรมระหว่างเรียนในการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ชุดวิชาหลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
     รหัสงานวิจัย : 2552_005
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 24 พฤศจิกายน 2552
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2552
     จำนวนผู้เข้าชม : 88
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์สุนีย์ ศีลพิพัฒน์
รองศาสตราจารย์รัชฎาพร เลิศโภคานนท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัฐวิชญ์ จิวสวัสดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรัชญ์ ปราบปรปักษ์
รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา ธนวิบูลย์ชัย
รองศาสตราจารย์พิทยา จำเริญจรัสวิทย์
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การเรียนการสอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ชุดวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศโดยใช้ T5 Model
     รหัสงานวิจัย : 2552_004
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 06 กรกฎาคม 2552
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2552
     จำนวนผู้เข้าชม : 93
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์สุนีย์ ศีลพิพัฒน์
รองศาสตราจารย์ศิริพร สัจจานนท์
รองศาสตราจารย์ระวีวรรณ มาลัยวรรณ
รองศาสตราจารย์ ดร.วิไล วัฒนดำรงค์กิจ
รองศาสตราจารย์ ดร.นวลเสน่ห์ วงศ์เชิดธรรม
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การพัฒนารูปแบบการทำกิจกรรมประจำชุดวิชาภาษาอังกฤษแบบปฏิสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
     รหัสงานวิจัย : 2552_003
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 11 กรกฎาคม 2552
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2552
     จำนวนผู้เข้าชม : 99
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.โสฬศา สาตพร

     
ข้อมูลงานวิจัย
  การประเมินและติดตามผลการจัดการเรียนการสอนในระบบ e-Learning ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีการศึกษา 2548
     รหัสงานวิจัย : 2552_002
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 25 ตุลาคม 2552
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2552
     จำนวนผู้เข้าชม : 100
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาพร เย็นบำรุง
รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร พุทธาพิทักษ์ผล
รองศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา คูหากาญจน์
รองศาสตราจารย์สำรวย กมลายุตต์
นางสาวสิริรัตน์ สัมพันธ์ยุทธ
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การศึกษาและพัฒนาสถาบันครอบครัวเชิงบูรณาการ
     รหัสงานวิจัย : 2552_001
     สาขาการวิจัย : สาขาสังคมวิทยา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 20 เมษายน 2552
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2552
     จำนวนผู้เข้าชม : 90
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.จิตตินันท์ เดชะคุปต์
รองศาสตราจารย์พูนศิริ วัจนะภูมิ
รองศาสตราจารย์ปาริฉัตร ช้างสิงห์
รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณภา โพธิ์น้อย
     
ข้อมูลงานวิจัย
  โครงการสร้างเสริมผู้ประกอบการ SMEs รายใหม่ในธุรกิจการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
     รหัสงานวิจัย : 2551_042
     สาขาการวิจัย : เทคโนโลยีสารสนเทศ
และนิเทศศาสตร์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 22 มกราคม 2551
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2551
     จำนวนผู้เข้าชม : 8
     
  ผู้วิจัย : อาจารย์ ดร.บุญชัย วลีธรชีพสวัสดิ์

     
ข้อมูลงานวิจัย
  การพัฒนาวิธีการสอนโดยใช้เศรษฐกิจพอเพียงเป็นตัวแบบคุณธรรมจริยธรรม สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     รหัสงานวิจัย : 2551_041
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 22 มกราคม 2551
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2551
     จำนวนผู้เข้าชม : 10
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ธิดา โมสิกรัตน์
นางณัชชา มาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร.สุพิมพ์ ศรีพันธ์วรสกุล
     
ข้อมูลงานวิจัย
  ผลการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กที่ถูกทารุณกรรมตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
     รหัสงานวิจัย : 2551_040
     สาขาการวิจัย : สาขาสังคมวิทยา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 22 มกราคม 2551
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2551
     จำนวนผู้เข้าชม : 10
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนีกร โชติชัยสถิตย์
รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา ธนวิบูลย์ชัย
     
ข้อมูลงานวิจัย
  พฤติกรรมทางการเมืองขององค์กรเครือข่ายภาคประชาชนภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
     รหัสงานวิจัย : 2551_039
     สาขาการวิจัย : สาขารัฐศาสตร์และ
รัฐประศาสนศาสตร์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 30 ตุลาคม 2556
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2551
     จำนวนผู้เข้าชม : 31
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ฐปนรรต พรหมอินทร์
รองศาสตราจารย์ ดร.จุมพล หนิมพานิช
รองศาสตราจารย์ยุทธพร อิสรชัย
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การติดตามบัณฑิตสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.2551
     รหัสงานวิจัย : 2551_038
     สาขาการวิจัย : สาขารัฐศาสตร์และ
รัฐประศาสนศาสตร์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 22 มกราคม 2551
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2551
     จำนวนผู้เข้าชม : 10
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ฐปนรรต พรหมอินทร์
นางปราณี สีเหล็ก
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การศึกษาในจังหวัดนนทบุรี : กระบวนการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาชีพในรูปแบบการศึกษาตามอัธยาศัย
     รหัสงานวิจัย : 2551_037
     สาขาการวิจัย : สาขาสังคมวิทยา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 22 มกราคม 2551
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2551
     จำนวนผู้เข้าชม : 12
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.ประดินันท์ อุปรมัย
รองศาสตราจารย์นภาลัย สุวรรณธาดา
รองศาสตราจารย์ผุสดี กุฏอินทร์
รองศาสตราจารย์ธนรัชฏ์ ศิริสวัสดิ์
นางวรนุช สุนทรวินิต
     
ข้อมูลงานวิจัย
  โครงการพัฒนาเครือข่ายการผลิตสินค้า OTOP และบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม
     รหัสงานวิจัย : 2551_036
     สาขาการวิจัย : สาขาวิศวกรรมศาสตร์
และอุตสาหกรรมวิจัย
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 22 มกราคม 2551
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2551
     จำนวนผู้เข้าชม : 12
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ผกามาศ ผจญแกล้ว
รองศาสตราจารย์ศิริพรณ์ ปีเตอร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวดี ธีรธรรมากร
Mr.Tsuneyoshi Fujii
     
ข้อมูลงานวิจัย
  โครงการยกระดับความรู้ด้านสิ่งทอและเสื้อผ้า สำหรับผู้ประกอบการ SMEs และ OTOP
     รหัสงานวิจัย : 2551_035
     สาขาการวิจัย : สาขาวิศวกรรมศาสตร์
และอุตสาหกรรมวิจัย
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 22 มกราคม 2551
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2551
     จำนวนผู้เข้าชม : 9
     
  ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริพิชญ์ วรรณภาส
อาจารย์กำจร แซ่เจียง

จำนวนงานวิจัย
767
เรื่อง

        จำนวน 20 หน้า : << หน้าแรก  ย้อนกลับ ...  [ 11 ] [ 12 ] 13 [ 14 ] [ 15 ]  ... ถัดไป หน้าสุดท้าย >>