ชื่องานวิจัย
                  ชื่อผู้วิจัย
   * ใส่เฉพาะชื่อหรือนามสกุล
                  วันที่เผยแพร่
  ถึง  
                  ปีที่แล้วเสร็จ
                  สาขาการวิจัย
                  คำสำคัญ
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและต้นทุนในการจัดพิมพ์เอกสารการสอนและแบบฝึกปฏิบัติของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     รหัสงานวิจัย : 2543_003
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 02 เมษายน 2543
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2543
     จำนวนผู้เข้าชม : 140
     
  ผู้วิจัย : คุณวันดี ปทุมเมือง
นางสุนทรี สายพิณ
คุณวัชรี ลิมังกูร
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การยอมรับเทคโนโลยีของเกษตรกรตามโครงการปรับโครงสร้างและระบบการผลิตการเกษตรภาคกลางของประเทศไทย
     รหัสงานวิจัย : 2543_002
     สาขาการวิจัย : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 07 มีนาคม 2543
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2543
     จำนวนผู้เข้าชม : 101
     
  ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิน พันธุ์พินิจ
รองศาสตราจารย์บำเพ็ญ เขียวหวาน
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การศึกษาผลกระทบของการพัฒนาและยอมรับนวัตกรรมเชิงระบบนิเวศน์ต่อครอบครัวชาวเขาเผ่าม้ง: โครงการศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา จังหวัดเพชรบูรณ์
     รหัสงานวิจัย : 2543_001
     สาขาการวิจัย : สาขาสังคมวิทยา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 03 กรกฎาคม 2543
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2543
     จำนวนผู้เข้าชม : 87
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.มาฆะ ขิตตะสังคะ
Associate Professor Dr.Daniel R. Detzner
รองศาสตราจารย์ ดร.ชินรัตน์ สมสืบ
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การศึกษาพฤติกรรมการใช้สิ่งเสพติดของนักเรียน
     รหัสงานวิจัย : 2542_008
     สาขาการวิจัย : สาขาสังคมวิทยา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 05 กันยายน 2542
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2542
     จำนวนผู้เข้าชม : 157
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา วิหคโต
รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์
รองศาสตราจารย์สมร ทองดี
นางพันธณีย์ วิหคโต
     
ข้อมูลงานวิจัย
  คุณลักษณะ ปัจจัยส่งเสริมความสำเร็จทางการศึกษา และเจตคติของบัณฑิตพยาบาล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     รหัสงานวิจัย : 2542_007
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 05 มีนาคม 2542
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2542
     จำนวนผู้เข้าชม : 105
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.บุญทิพย์ สิริธรังศรี

     
ข้อมูลงานวิจัย
  การสำรวจสภาพและปัญหาการจัดการศึกษาชุดวิชาวิทยานิพนธ์ของมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     รหัสงานวิจัย : 2542_006
     สาขาการวิจัย : สาขาสังคมวิทยา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 05 เมษายน 2542
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2542
     จำนวนผู้เข้าชม : 117
     
  ผู้วิจัย : นายสัมพันธ์ เย็นสำราญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนิสา จุ้ยม่วงศรี
นางสาวสิริรัตน์ สัมพันธ์ยุทธ
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การสำรวจสภาพและปัญหาการจัดการศึกษาชุดวิชาวิทยานิพนธ์ของมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     รหัสงานวิจัย : 2542_006
     สาขาการวิจัย : สาขาสังคมวิทยา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 05 เมษายน 2542
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2542
     จำนวนผู้เข้าชม : 117
     
  ผู้วิจัย : นายสัมพันธ์ เย็นสำราญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนิสา จุ้ยม่วงศรี
นางสาวสิริรัตน์ สัมพันธ์ยุทธ
     
ข้อมูลงานวิจัย
  คุณลักษณะความเป็นเลิศของบริษัทตัวแทนโฆษณาในประเทศไทย
     รหัสงานวิจัย : 2542_005
     สาขาการวิจัย : สาขาสังคมวิทยา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 09 พฤศจิกายน 2542
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2542
     จำนวนผู้เข้าชม : 88
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ ดีสมโชค

     
ข้อมูลงานวิจัย
  ระบบการส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสมสำหรับภาคกลางของประเทศไทย
     รหัสงานวิจัย : 2542_004
     สาขาการวิจัย : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 06 กันยายน 2542
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2542
     จำนวนผู้เข้าชม : 103
     
  ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิน พันธุ์พินิจ

     
ข้อมูลงานวิจัย
  แบบการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     รหัสงานวิจัย : 2542_003
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 02 เมษายน 2542
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2542
     จำนวนผู้เข้าชม : 70
     
  ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์
อาจารย์ชุติมณฑน์ บุญมาก


     
ข้อมูลงานวิจัย
  รูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานเยาวชนไร้ทักษะในโรงงานอุตสาหกรรม
     รหัสงานวิจัย : 2542_002
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 05 กันยายน 2542
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2542
     จำนวนผู้เข้าชม : 78
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.กล้า ทองขาว
ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี สังข์ศรี
     
ข้อมูลงานวิจัย
  บทบาทของภาคเอกชนในการควบคุมอาชญากรรมเกี่ยวกับทรัพย์
     รหัสงานวิจัย : 2542_001
     สาขาการวิจัย : สาขาสังคมวิทยา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 06 มีนาคม 2542
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2542
     จำนวนผู้เข้าชม : 96
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนีกร โชติชัยสถิตย์

     
ข้อมูลงานวิจัย
  งานพัฒนาจังหวัดของสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร
     รหัสงานวิจัย : 2541_005
     สาขาการวิจัย : สาขาสังคมวิทยา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 05 มีนาคม 2541
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2541
     จำนวนผู้เข้าชม : 83
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.จุมพล หนิมพานิช
รองศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี พรหมมาพันธุ์
รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การศึกษาการส่งเสริมอาชีพอิสระเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา
     รหัสงานวิจัย : 2541_004
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 09 เมษายน 2541
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2541
     จำนวนผู้เข้าชม : 106
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.สมคิด พรมจุ้ย
ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี สังข์ศรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี นาคบุตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรวิทย์ กุลโรจนภัทร
     
ข้อมูลงานวิจัย
  ปัจจัยที่เอื้ออำนวยต่อการทำวิจัยของนักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
     รหัสงานวิจัย : 2541_003
     สาขาการวิจัย : สาขาสังคมวิทยา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 09 สิงหาคม 2541
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2541
     จำนวนผู้เข้าชม : 78
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์สมศักดิ์ บุตราช

     
ข้อมูลงานวิจัย
  การศึกษาศักยภาพ โอกาสและข้อจำกัดเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการถลุงเหล็กในประเทศไทย
     รหัสงานวิจัย : 2541_002
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 11 มีนาคม 2541
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2541
     จำนวนผู้เข้าชม : 81
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์จรินทร์ เทศวานิช
รองศาสตราจารย์ ดร.เอกพล หนุ่ยศรี
รองศาสตราจารย์ ดร.อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม
     
ข้อมูลงานวิจัย
  พัฒนาการของการศึกษาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ระดับบัณฑิตศึกษาในประเทศไทย
     รหัสงานวิจัย : 2541_001
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 11 มีนาคม 2541
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2541
     จำนวนผู้เข้าชม : 83
     
  ผู้วิจัย : ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์

     
ข้อมูลงานวิจัย
  การศึกษาความต้องการและแนวทางเกี่ยวกับการจัดการศึกษาด้วยระบทางไกลแก่ผู้สูงอายุ
     รหัสงานวิจัย : 2540_002
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 11 เมษายน 2540
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2540
     จำนวนผู้เข้าชม : 84
     
  ผู้วิจัย : ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี สังข์ศรี
รองศาสตราจารย์ ดร.เจียรนัย ทรงชัยกุล

     
ข้อมูลงานวิจัย
  การวิเคราะห์ตำนานสร้างโลกของคนไท
     รหัสงานวิจัย : 2540_001
     สาขาการวิจัย : สาขาสังคมวิทยา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 07 เมษายน 2540
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2540
     จำนวนผู้เข้าชม : 81
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.ศิราพร ณ ถลาง

     
ข้อมูลงานวิจัย
  ความคิดเห็นของผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงและผู้ชมรายการวิทยุโทรทัศน์เพื่อบริการสังคมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     รหัสงานวิจัย : 2539_003
     สาขาการวิจัย : สาขาสังคมวิทยา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 01 ธันวาคม 2539
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2539
     จำนวนผู้เข้าชม : 8
     
  ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตรจารย์พิไลพรรณ ปุกหุต
รองศาสตราจารย์ ดร.นวลเสน่ห์ วงศ์เชิดธรรม
     
ข้อมูลงานวิจัย
  คู่มือสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุที่เกี่ยวกับประเทศไทยในหอจดหมายเหตุแห่งชาติประเทศอังกฤษ
     รหัสงานวิจัย : 2539_002
     สาขาการวิจัย : สาขาสังคมวิทยา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 09 พฤษภาคม 2539
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2539
     จำนวนผู้เข้าชม : 115
     
  ผู้วิจัย : นางสาวสมทรวง พฤติกุล

     
ข้อมูลงานวิจัย
  การใช้สื่อหลักและสื่อเสริมของนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     รหัสงานวิจัย : 2539_001
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 08 กุมภาพันธ์ 2539
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2539
     จำนวนผู้เข้าชม : 85
     
  ผู้วิจัย : นางวาณี บุณยะไวโรจน์
รองศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ทวีกุลทรัพย์
     
ข้อมูลงานวิจัย
  ความคิดเห็นและความคาดหวัง ของนักศึกษาและผลที่ได้รับจากหลักสูตรการศึกษานอกระบบโดยระบบการศึกษาทางไกล ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     รหัสงานวิจัย : 2538_007
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 06 เมษายน 2538
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2538
     จำนวนผู้เข้าชม : 98
     
  ผู้วิจัย : ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี สังข์ศรี
รองศาสตราจารย์ ดร.สมประสงค์ วิทยเกียรติ
รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ตันธสุรเศรษฐ์
รองศาสตราจารย์ ดร.ศศิกาญจน์ ทวีสุวรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาชัญญา รัตนอุบล
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การวิเคราะห์อุปสงค์และอุปทานของกระดาษที่ใช้ในอุตสาหกรรมการพิมพ์ไทย
     รหัสงานวิจัย : 2538_006
     สาขาการวิจัย : สาขาสังคมวิทยา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 09 มิถุนายน 2538
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2538
     จำนวนผู้เข้าชม : 83
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์จรินทร์ เทศวานิช
รองศาสตราจารย์ ดร.เอกพล หนุ่ยศรี
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การศึกษาค่าใช้จ่ายในการผลิตและแพร่ภาพรายการวิทยุโทรทัศน์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ภาคการศึกษาที่ 2/2534
     รหัสงานวิจัย : 2538_005
     สาขาการวิจัย : สาขาเศรษฐศาสตร์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 09 ธันวาคม 2538
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2538
     จำนวนผู้เข้าชม : 89
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ศรีสุดา ธีระกาญจน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรจน์ นิลดำ
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การส่งเสริมอาชีพการเกษตรในโครงการพัฒนาอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
     รหัสงานวิจัย : 2538_004
     สาขาการวิจัย : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 04 ธันวาคม 2538
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2538
     จำนวนผู้เข้าชม : 68
     
  ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิน พันธุ์พินิจ

     
ข้อมูลงานวิจัย
  การพัฒนางานหัตกรรมพื้นบ้านเพื่อการสร้างงานและรายได้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
     รหัสงานวิจัย : 2538_003
     สาขาการวิจัย : สาขาสังคมวิทยา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 03 พฤษภาคม 2538
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2538
     จำนวนผู้เข้าชม : 160
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ เพรสคอทท์
รองศาสตราจารย์จรินทร์ เทศวานิช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระพงษ์ เขมฤกษ์อำพล
อาจารย์วินัย อัศว์ศิวะกุล
     
ข้อมูลงานวิจัย
  แรงจูงใจและความต้องการของนักศึกษาในการศึกษาหลักสูตรแขนงวิชาสารนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     รหัสงานวิจัย : 2538_002
     สาขาการวิจัย : สาขาสังคมวิทยา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 07 เมษายน 2538
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2538
     จำนวนผู้เข้าชม : 77
     
  ผู้วิจัย : ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์

     
ข้อมูลงานวิจัย
  การวิเคราะห์องค์ประกอบบุคลิกภาพที่พึงประสงค์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     รหัสงานวิจัย : 2538_001
     สาขาการวิจัย : สาขาสังคมวิทยา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 03 ธันวาคม 2538
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2538
     จำนวนผู้เข้าชม : 83
     
  ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัญจวน คำวชิรพิทักษ์
รองศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี พรหมมาพันธุ์
     
ข้อมูลงานวิจัย
  ความต้องการศึกษา่อและต่อเนื่องของสมาชิกสถาบันเกษตรกรและเกษตรกรก้าวหน้า
     รหัสงานวิจัย : 2537_004
     สาขาการวิจัย : สาขาสังคมวิทยา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 07 เมษายน 2537
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2537
     จำนวนผู้เข้าชม : 71
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.พรชุลีย์ นิลวิเศษ
รองศาสตราจารย์ ดร.สุนันท์ สีสังข์
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การศึึกษาความสูญเปล่าทางเศรษฐกิจของการออกกลางคันสำหรับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     รหัสงานวิจัย : 2537_003
     สาขาการวิจัย : สาขาสังคมวิทยา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 01 สิงหาคม 2537
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2537
     จำนวนผู้เข้าชม : 108
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธนวิบูลย์ชัย
รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา ธนวิบูลย์ชัย
นายเมธี ปิยะคุณ
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การศึกษาความพร้อมของเด็กในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน
     รหัสงานวิจัย : 2537_002
     สาขาการวิจัย : สาขาสังคมวิทยา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 05 เมษายน 2537
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2537
     จำนวนผู้เข้าชม : 99
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.บุญเสริม หุตะแพทย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรรัตน์ เพ็ชรสิงห์
รองศาสตราจารย์ประกายรัตน์ ภัทรธิติ
     
ข้อมูลงานวิจัย
  ความรู้ความเข้าใจของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับวัตถุเจือปนอาหาร
     รหัสงานวิจัย : 2537_001
     สาขาการวิจัย : สาขาสังคมวิทยา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 02 พฤษภาคม 2537
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2537
     จำนวนผู้เข้าชม : 126
     
  ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรนุช ควนสุวรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลลดา ปรีดา
รองศาสตราจารย์เทวี โพธิผละ
     
ข้อมูลงานวิจัย
  ความคิดเห็นและปัญหาในการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     รหัสงานวิจัย : 2536_001
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 09 กันยายน 2536
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2536
     จำนวนผู้เข้าชม : 100
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์กันยา กาญจนบุรานนท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมโภช เปลี่ยนบางยาง
อาจารย์พรทิพย์ เกยุรานนท์
นายเมธี ปิยะคุณ
นายณรงค์ศักดิ์ สมรักษ์
     
ข้อมูลงานวิจัย
  สถานภาพและปัญหาการนำเข้าและส่งออกสิ่งพิมพ์ของประเทศไทย
     รหัสงานวิจัย : 2534_003
     สาขาการวิจัย : สาขาเศรษฐศาสตร์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 08 มิถุนายน 2534
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2534
     จำนวนผู้เข้าชม : 101
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์จรินทร์ เทศวานิช
รองศาสตราจารย์ ดร.เอกพล หนุ่ยศรี
รองศาสตราจารย์พรสิทธิ์ พัฒธนานุรักษ์
     
ข้อมูลงานวิจัย
  พัฒนาการทางอาชีพของนักเรียนสาธิตเสริมสมองมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช:การรับรู้และความสนใจเกี่ยวกับอาชีพ
     รหัสงานวิจัย : 2534_002
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 03 กรกฎาคม 2534
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2534
     จำนวนผู้เข้าชม : 93
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.ประดินันท์ อุปรมัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา วิหคโต
รองศาสตราจารย์นภาลัย สุวรรณธาดา
รองศาสตราจารย์ผุสดี กุฏอินทร์
รองศาสตราจารย์สมร ทองดี
รองศาสตราจารย์สุมนทิพย์ บุญสมบัติ
รองศาสตราจารย์ ดร.เจียรนัย ทรงชัยกุล
รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ตันธสุรเศรษฐ์
ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี สังข์ศรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภณิดา คูสกุล
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การพัฒนาโปรแกรมระเบียนประวัติสุกร
     รหัสงานวิจัย : 2534_001
     สาขาการวิจัย : เทคโนโลยีสารสนเทศ
และนิเทศศาสตร์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 11 มิถุนายน 2534
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2534
     จำนวนผู้เข้าชม : 164
     
  ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริลักษณ์ ภูวดลไพโรจน์
อาจารย์จินตนา พร้อมพันธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สกฤษดิ์พงษ์ ลิมปิษเฐียร
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การศึกษาสถานภาพและความต้องการในการฝึกอบรมของบุคลากรในอุตสาหกรรมการพิมพ์ไทย
     รหัสงานวิจัย : 2532_001
     สาขาการวิจัย : สาขาวิศวกรรมศาสตร์
และอุตสาหกรรมวิจัย
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 03 พฤษภาคม 2532
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2532
     จำนวนผู้เข้าชม : 84
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ
รองศาสตราจารย์จรินทร์ เทศวานิช
     
ข้อมูลงานวิจัย
  สถานภาพปัจจุบันของอุตสาหกรรมกาารพิมพ์ไทย
     รหัสงานวิจัย : 2530_001
     สาขาการวิจัย : สาขาวิศวกรรมศาสตร์
และอุตสาหกรรมวิจัย
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 05 กันยายน 2530
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2530
     จำนวนผู้เข้าชม : 94
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ
รองศาสตราจารย์จรินทร์ เทศวานิช
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การสำรวจความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรภาคเหนือเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร
     รหัสงานวิจัย : 2529_001
     สาขาการวิจัย : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 17 กรกฎาคม 2529
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2529
     จำนวนผู้เข้าชม : 142
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา หิรัญรัศมี
อาจารย์นที ขลิบทอง

จำนวนงานวิจัย
520
เรื่อง

        จำนวน 13 หน้า : << หน้าแรก  ย้อนกลับ ...  [ 11 ] [ 12 ] 13