ชื่องานวิจัย
                  ชื่อผู้วิจัย
   * ใส่เฉพาะชื่อหรือนามสกุล
                  วันที่เผยแพร่
  ถึง  
                  ปีที่แล้วเสร็จ
                  สาขาการวิจัย
                  คำสำคัญ
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่อง การใช้แหล่งการเรียนรู้สำหรับการเรียนการสอน
     รหัสงานวิจัย : 2552_021
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 28 เมษายน 2552
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2552
     จำนวนผู้เข้าชม : 4
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ทวีกุลทรัพย์
นางวาณี บุณยะไวโรจน์
     
ข้อมูลงานวิจัย
  ความคาดหวังของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีต่อการเรียนในระบบการศึกษาทางไกล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     รหัสงานวิจัย : 2552_020
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 28 เมษายน 2552
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2552
     จำนวนผู้เข้าชม : 4
     
  ผู้วิจัย : คุณนงค์ลักษณ์ รุ่งวิทยาธร

     
ข้อมูลงานวิจัย
  พืชสมุนไพรในอาหาร
     รหัสงานวิจัย : 2552_019
     สาขาการวิจัย : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 28 เมษายน 2552
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2552
     จำนวนผู้เข้าชม : 3
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.สมจิต โยธะคง
รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ
นางสาวรสิกา อังกูร
นางปาลีรัตน์ การดี
นางอินทิรา นาคนัตร์
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การพัฒนาศูนย์การเรียนคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กประถมศึกษา
     รหัสงานวิจัย : 2552_018
     สาขาการวิจัย : สาขาสังคมวิทยา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 28 เมษายน 2552
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2552
     จำนวนผู้เข้าชม : 4
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ทวีกุลทรัพย์
รองศาสตราจารย์สุมนทิพย์ บุญสมบัติ
นางวาณี บุณยะไวโรจน์
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การพัฒนาความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของผู้เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     รหัสงานวิจัย : 2552_017
     สาขาการวิจัย : เทคโนโลยีสารสนเทศ
และนิเทศศาสตร์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 28 เมษายน 2552
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2552
     จำนวนผู้เข้าชม : 5
     
  ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์ทิพย์ ทองศรี

     
ข้อมูลงานวิจัย
  ความคิดเห็นของบัณฑิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับเอกสารการสอนชุดวิชา 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
     รหัสงานวิจัย : 2552_016
     สาขาการวิจัย : สาขาเศรษฐศาสตร์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 28 เมษายน 2552
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2552
     จำนวนผู้เข้าชม : 5
     
  ผู้วิจัย : นางสาวปรียวัลย์ กุลธนาภาคย์
นางสาวทัศนีย์ วิญญา
นางสุดารัตน์ บัวศรี
     
ข้อมูลงานวิจัย
  ชุดโครงการวิจัยเรื่อง การวิจัยและพัฒนาแรงงานด้วยระบบการศึกษาทางไกล : กรณีแรงงานระดับต้น
     รหัสงานวิจัย : 2552_015
     สาขาการวิจัย : สาขาสังคมวิทยา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 12 ธันวาคม 2552
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2552
     จำนวนผู้เข้าชม : 17
     
  ผู้วิจัย : ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี สังข์ศรี

     
ข้อมูลงานวิจัย
  การติดตามบัฒฑิตสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2552
     รหัสงานวิจัย : 2552_014
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 12 ธันวาคม 2552
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2552
     จำนวนผู้เข้าชม : 17
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ฐปนรรต พรหมอินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวี สุรฤทธิกุล
อาจารย์ชัยวัฒน์ ม่านศรีสุข
อาจารย์ ดร.วรารัก เฉลิมพันธุศักดิ์
อาจารย์วนัส ปิยะกุลชัยเดช
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่อง การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาลักษณะความเป็นพลโลกของนักเรียนสำหรับครูสังคมศึกษา
     รหัสงานวิจัย : 2552_013
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 01 ธันวาคม 2552
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2552
     จำนวนผู้เข้าชม : 17
     
  ผู้วิจัย : ศาสตราจารย์ ดร.สิริวรรณ ศรีพหล

     
ข้อมูลงานวิจัย
  การพัฒนาศูนย์ข้าวชุมชน
     รหัสงานวิจัย : 2552_012
     สาขาการวิจัย : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 01 มกราคม 2552
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2552
     จำนวนผู้เข้าชม : 14
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.สัจจา บรรจงศิริ
อาจารย์บุญญฤทธิ์ มุ่งจองกลาง
รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ
รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา จิตตลดากร
รองศาสตราจารย์ ดร.หฤษฎี ภัทรดิลก
รองศาสตราจารย์ ดร.ดุสิต เวชกิจ
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การติดตามนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและรัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปี 2552
     รหัสงานวิจัย : 2552_011
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 05 สิงหาคม 2552
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2552
     จำนวนผู้เข้าชม : 72
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ฐปนรรต พรหมอินทร์

     
ข้อมูลงานวิจัย
  การพัฒนาชุดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน
     รหัสงานวิจัย : 2552_010
     สาขาการวิจัย : สาขาสังคมวิทยา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 29 เมษายน 2552
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2552
     จำนวนผู้เข้าชม : 90
     
  ผู้วิจัย :
รองศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี พรหมมาพันธุ์
รองศาสตราจารย์ ดร.อลิสา วานิชดี
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การจัดการรายได้และรายจ่ายของครอบครัวข้าราชการครูในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
     รหัสงานวิจัย : 2552_009
     สาขาการวิจัย : สาขาเศรษฐศาสตร์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 11 กันยายน 2552
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2552
     จำนวนผู้เข้าชม : 145
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์พูนศิริ วัจนะภูมิ
รองศาสตราจารย์ สุชาดา สถาวรวงศ์
รองศาสตราจารย์ ดร.สุภมาส อังศุโชติ
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การสังเคราะห์ผลงานวิจัยด้านการตลาดของธุรกิจโรงแรม ช่วง พ.ศ. 2545 - 2550
     รหัสงานวิจัย : 2552_008
     สาขาการวิจัย : สาขาสังคมวิทยา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 03 ธันวาคม 2552
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2552
     จำนวนผู้เข้าชม : 102
     
  ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์ เข็มทอง

     
ข้อมูลงานวิจัย
  การประเมินการปฏิบัติงานช่วยเหลือเด็กที่ถูกทารุณและทอดทิ้งของบุคลากรในวิชาชีพนักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา พนักงานเจ้าหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก และพี่เลี้ยงเด็กสังกัดสถานสงเคราะห์เด็กและองค์กรสาธารณประโยชน์ในประเทศไทย
     รหัสงานวิจัย : 2552_007
     สาขาการวิจัย : สาขาสังคมวิทยา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 04 พฤษภาคม 2552
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2552
     จำนวนผู้เข้าชม : 82
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.อำไพรัตน์ อักษรพรหม

     
ข้อมูลงานวิจัย
  การพัฒนารูปแบบการสัมมนาเสริมแบบ e-Learning ระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     รหัสงานวิจัย : 2552_006
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 23 สิงหาคม 2552
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2552
     จำนวนผู้เข้าชม : 81
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์สุนีย์ ศีลพิพัฒน์

ศาสตราจารย์ ดร.สิริวรรณ ศรีพหล
รองศาสตราจารย์ ดร.สุนันท์ สีสังข์
รองศาสตราจารย์ ดร.ศศิกาญจน์ ทวิสุวรรณ
นางกลิ่นประทุม ทองนาค
นางสาวประเทืองทิพย์ ไกรวิวัฒน์
นางสาวสุจิตรา ทรัพย์พล
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การใช้กิจกรรมระหว่างเรียนในการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ชุดวิชาหลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
     รหัสงานวิจัย : 2552_005
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 24 พฤศจิกายน 2552
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2552
     จำนวนผู้เข้าชม : 77
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์สุนีย์ ศีลพิพัฒน์
รองศาสตราจารย์รัชฎาพร เลิศโภคานนท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัฐวิชญ์ จิวสวัสดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรัชญ์ ปราบปรปักษ์
รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา ธนวิบูลย์ชัย
รองศาสตราจารย์พิทยา จำเริญจรัสวิทย์
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การเรียนการสอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ชุดวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศโดยใช้ T5 Model
     รหัสงานวิจัย : 2552_004
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 06 กรกฎาคม 2552
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2552
     จำนวนผู้เข้าชม : 82
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์สุนีย์ ศีลพิพัฒน์
รองศาสตราจารย์ศิริพร สัจจานนท์
รองศาสตราจารย์ระวีวรรณ มาลัยวรรณ
รองศาสตราจารย์ ดร.วิไล วัฒนดำรงค์กิจ
รองศาสตราจารย์ ดร.นวลเสน่ห์ วงศ์เชิดธรรม
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การพัฒนารูปแบบการทำกิจกรรมประจำชุดวิชาภาษาอังกฤษแบบปฏิสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
     รหัสงานวิจัย : 2552_003
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 11 กรกฎาคม 2552
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2552
     จำนวนผู้เข้าชม : 87
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.โสฬศา สาตพร

     
ข้อมูลงานวิจัย
  การประเมินและติดตามผลการจัดการเรียนการสอนในระบบ e-Learning ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีการศึกษา 2548
     รหัสงานวิจัย : 2552_002
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 25 ตุลาคม 2552
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2552
     จำนวนผู้เข้าชม : 82
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาพร เย็นบำรุง
รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร พุทธาพิทักษ์ผล
รองศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา คูหากาญจน์
รองศาสตราจารย์สำรวย กมลายุตต์
นางสาวสิริรัตน์ สัมพันธ์ยุทธ
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การศึกษาและพัฒนาสถาบันครอบครัวเชิงบูรณาการ
     รหัสงานวิจัย : 2552_001
     สาขาการวิจัย : สาขาสังคมวิทยา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 20 เมษายน 2552
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2552
     จำนวนผู้เข้าชม : 78
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.จิตตินันท์ เดชะคุปต์
รองศาสตราจารย์พูนศิริ วัจนะภูมิ
รองศาสตราจารย์ปาริฉัตร ช้างสิงห์
รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณภา โพธิ์น้อย
     
ข้อมูลงานวิจัย
  ผลการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กที่ถูกทารุณกรรมตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
     รหัสงานวิจัย : 2551_040
     สาขาการวิจัย : สาขาสังคมวิทยา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 22 มกราคม 2551
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2551
     จำนวนผู้เข้าชม : 2
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนีกร โชติชัยสถิตย์
รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา ธนวิบูลย์ชัย
     
ข้อมูลงานวิจัย
  พฤติกรรมทางการเมืองขององค์กรเครือข่ายภาคประชาชนภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
     รหัสงานวิจัย : 2551_039
     สาขาการวิจัย : สาขารัฐศาสตร์และ
รัฐประศาสนศาสตร์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 30 ตุลาคม 2556
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2551
     จำนวนผู้เข้าชม : 4
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ฐปนรรต พรหมอินทร์
รองศาสตราจารย์ ดร.จุมพล หนิมพานิช
รองศาสตราจารย์ยุทธพร อิสรชัย
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การติดตามบัณฑิตสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.2551
     รหัสงานวิจัย : 2551_038
     สาขาการวิจัย : สาขารัฐศาสตร์และ
รัฐประศาสนศาสตร์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 22 มกราคม 2551
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2551
     จำนวนผู้เข้าชม : 2
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ฐปนรรต พรหมอินทร์
นางปราณี สีเหล็ก
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การศึกษาในจังหวัดนนทบุรี : กระบวนการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาชีพในรูปแบบการศึกษาตามอัธยาศัย
     รหัสงานวิจัย : 2551_037
     สาขาการวิจัย : สาขาสังคมวิทยา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 22 มกราคม 2551
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2551
     จำนวนผู้เข้าชม : 3
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.ประดินันท์ อุปรมัย
รองศาสตราจารย์นภาลัย สุวรรณธาดา
รองศาสตราจารย์ผุสดี กุฏอินทร์
รองศาสตราจารย์ธนรัชฏ์ ศิริสวัสดิ์
นางวรนุช สุนทรวินิต
     
ข้อมูลงานวิจัย
  โครงการพัฒนาเครือข่ายการผลิตสินค้า OTOP และบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม
     รหัสงานวิจัย : 2551_036
     สาขาการวิจัย : สาขาวิศวกรรมศาสตร์
และอุตสาหกรรมวิจัย
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 22 มกราคม 2551
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2551
     จำนวนผู้เข้าชม : 3
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ผกามาศ ผจญแกล้ว
รองศาสตราจารย์ศิริพรณ์ ปีเตอร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวดี ธีรธรรมากร
Mr.Tsuneyoshi Fujii
     
ข้อมูลงานวิจัย
  โครงการยกระดับความรู้ด้านสิ่งทอและเสื้อผ้า สำหรับผู้ประกอบการ SMEs และ OTOP
     รหัสงานวิจัย : 2551_035
     สาขาการวิจัย : สาขาวิศวกรรมศาสตร์
และอุตสาหกรรมวิจัย
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 22 มกราคม 2551
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2551
     จำนวนผู้เข้าชม : 2
     
  ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริพิชญ์ วรรณภาส
อาจารย์กำจร แซ่เจียง
     
ข้อมูลงานวิจัย
  โครงการพัฒนาความรู้ด้านบรรจุภัณฑ์อาหารเพื่อการส่งออก
     รหัสงานวิจัย : 2551_034
     สาขาการวิจัย : สาขาวิศวกรรมศาสตร์
และอุตสาหกรรมวิจัย
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 22 มกราคม 2551
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2551
     จำนวนผู้เข้าชม : 4
     
  ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุณี ภู่สีม่วง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวดี ธีรธรรมากร
     
ข้อมูลงานวิจัย
  โครงการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการ SMEs และ OTOP ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
     รหัสงานวิจัย : 2551_033
     สาขาการวิจัย : เทคโนโลยีสารสนเทศ
และนิเทศศาสตร์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 22 มกราคม 2551
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2551
     จำนวนผู้เข้าชม : 6
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์วรัญญา ปุณณวัฒน์
รองศาสตราจารย์สำรวย กมลายุตต์
รองศาสตราจารย์ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์
รองศาสตราจารย์ณัฐพร เห็นเจริญเลิศ
     
ข้อมูลงานวิจัย
  โครงการพัฒนารูปแบบมาตรฐานการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อการส่งออก
     รหัสงานวิจัย : 2551_032
     สาขาการวิจัย : สาขาวิศวกรรมศาสตร์
และอุตสาหกรรมวิจัย
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 22 มกราคม 2551
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2551
     จำนวนผู้เข้าชม : 3
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ผกามาศ ผจญแกล้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวดี ธีรธรรมากร
รองศาสตราจารย์ศิริพรณ์ ปีเตอร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขเกษม สิทธิพจน์
อาจารย์ ดร.สุพจน์ ประทีปถิ่นทอง
     
ข้อมูลงานวิจัย
  แนวทางส่งเสริมการบริหารการวิจัยของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     รหัสงานวิจัย : 2551_031
     สาขาการวิจัย : สาขาสังคมวิทยา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 02 สิงหาคม 2551
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2551
     จำนวนผู้เข้าชม : 3
     
  ผู้วิจัย : นางนุชจรี กมลสุขอุดม

     
ข้อมูลงานวิจัย
  การพัฒนาแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในระบบการศึกษาทางไกล
     รหัสงานวิจัย : 2551_030
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 02 สิงหาคม 2551
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2551
     จำนวนผู้เข้าชม : 2
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.อลิสา วานิชดี
รองศาสตราจารย์ ดร.สุพิมพ์ ศรีพันธ์วรสกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์ทิพย์ ทองศรี
     
ข้อมูลงานวิจัย
  ความต้องการ ศักยภาพและรูปแบบการจัดการศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สารสนเทศศาสตร์) สาขาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     รหัสงานวิจัย : 2551_029
     สาขาการวิจัย : สาขาสังคมวิทยา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 02 สิงหาคม 2551
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2551
     จำนวนผู้เข้าชม : 1
     
  ผู้วิจัย : ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา ใจกว้าง
นางสาวสมสรวง พฤติกุล
     
ข้อมูลงานวิจัย
  ความรู้และพฤติกรรมการใช้ยาย้อมผมของประชาชนในอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
     รหัสงานวิจัย : 2551_028
     สาขาการวิจัย : สาขาสังคมวิทยา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 02 สิงหาคม 2551
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2551
     จำนวนผู้เข้าชม : 1
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.มุกดา หนุ่ยศรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรองกาญจน์ ศิริภักดี
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การผลิตสื่อเสริมความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     รหัสงานวิจัย : 2551_027
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 02 สิงหาคม 2551
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2551
     จำนวนผู้เข้าชม : 5
     
  ผู้วิจัย : คุณสาคร บุญดาว
รองศาสตราจารย์อุษาวดี จันทรสนธิ
     
ข้อมูลงานวิจัย
  สุขภาพองค์การของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดนนทบุรี
     รหัสงานวิจัย : 2551_026
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 02 สิงหาคม 2551
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2551
     จำนวนผู้เข้าชม : 3
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา ภัสสรศิริ
อาจารย์ ดร.พรรณี สุวัตถี
นายนพพร พิพิธจันทร์
นายธเนศ ขำเกิด
นางสาวแสงเดือน คงนาวัง
นางวิภาวรรณ มานุ้ย
นางสาวสิรินยา ปิยะเนติธรรม
นายประนิช วัฒจักร
นายปรีชา ชมภูนุช
นายพิรม รักทอง
นางสุภาวดี สุจริต
อาจารย์ ดร.วิเชียร เกตุสิงห์
นางสาวสุวีณา เกนทะนะศิล
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่องการอ่าน คิดวิเคราะห์
     รหัสงานวิจัย : 2551_025
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 02 สิงหาคม 2551
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2551
     จำนวนผู้เข้าชม : 5
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์วรรณา บัวเกิด
รองศาสตราจารย์ธนรัชฏ์ ศิริสวัสดิ์
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกลเพื่อพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนการสอนในวิชาสังคมศึกษา เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะครูด้านการสอนวิชาสังคมศึกษา
     รหัสงานวิจัย : 2551_024
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 02 สิงหาคม 2551
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2551
     จำนวนผู้เข้าชม : 4
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ภณิดา มาประเสริฐ
รองศาสตราจารย์สุมนทิพย์ บุญสมบัติ
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การพัฒนาระบบการวัดผลตามความพร้อมเป็นรายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     รหัสงานวิจัย : 2551_023
     สาขาการวิจัย : -
     มีชุดฝึกอบรมฯ :
     วันที่เผยแพร่ : 02 สิงหาคม 2551
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2551
     จำนวนผู้เข้าชม : 4
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.สุภมาส อังศุโชติ
สมถวิล วิจิตรวรรณา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์
คุณศศิธร ชุตินันทกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนิสา จุ้ยม่วงศรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นลินี ณ นคร
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การพัฒนากลุ่มอาชีพจักสานสู่การเป็นวิสาหกิจชุมชน : กรณีศึกษากลุ่มอาชีพจักสานในจังหวัดอ่างทอง
     รหัสงานวิจัย : 2551_022
     สาขาการวิจัย : สาขาสังคมวิทยา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 01 สิงหาคม 2551
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2551
     จำนวนผู้เข้าชม : 4
     
  ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัสวลี นิติเกษตรสุนทร
นางภัทรฤดี สุพัฒโสภณ
รองศาสตราจารย์ ดร.บุญเสริม หุตะแพทย์
นายสัมพันธ์ เย็นสำราญ
นางลัคนา พูลเจริญ

จำนวนงานวิจัย
739
เรื่อง

        จำนวน 19 หน้า : << หน้าแรก  ย้อนกลับ ...  [ 11 ] [ 12 ] 13 [ 14 ] [ 15 ]  ... ถัดไป หน้าสุดท้าย >>