ชื่องานวิจัย
                  ชื่อผู้วิจัย
   * ใส่เฉพาะชื่อหรือนามสกุล
                  วันที่เผยแพร่
  ถึง  
                  ปีที่แล้วเสร็จ
                  สาขาการวิจัย
                  คำสำคัญ
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การศึกษาผลกระทบของการพัฒนาและยอมรับนวัตกรรมเชิงระบบนิเวศน์ต่อครอบครัวชาวเขาเผ่าม้ง: โครงการศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา จังหวัดเพชรบูรณ์
     รหัสงานวิจัย : 2543_001
     สาขาการวิจัย : สาขาสังคมวิทยา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 03 กรกฎาคม 2543
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2543
     จำนวนผู้เข้าชม : 119
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.มาฆะ ขิตตะสังคะ
Associate Professor Dr.Daniel R. Detzner
รองศาสตราจารย์ ดร.ชินรัตน์ สมสืบ
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การศึกษาปัญหาสารเสพติดในกลุ่มผู้ใช้แรงงานก่อสร้าง
     รหัสงานวิจัย : 2542_009
     สาขาการวิจัย : สาขาสังคมวิทยา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 03 สิงหาคม 2540
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2542
     จำนวนผู้เข้าชม : 25
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี พรหมมาพันธุ์
อาจารย์ ดร.วีระ สุภากิจ
นางเพ็ญศรี แสงประเสริฐ
นายมาโนช แสงประเสริฐ
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การศึกษาพฤติกรรมการใช้สิ่งเสพติดของนักเรียน
     รหัสงานวิจัย : 2542_008
     สาขาการวิจัย : สาขาสังคมวิทยา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 05 กันยายน 2542
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2542
     จำนวนผู้เข้าชม : 198
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา วิหคโต
รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์
รองศาสตราจารย์สมร ทองดี
นางพันธณีย์ วิหคโต
     
ข้อมูลงานวิจัย
  คุณลักษณะ ปัจจัยส่งเสริมความสำเร็จทางการศึกษา และเจตคติของบัณฑิตพยาบาล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     รหัสงานวิจัย : 2542_007
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 05 มีนาคม 2542
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2542
     จำนวนผู้เข้าชม : 133
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.บุญทิพย์ สิริธรังศรี

     
ข้อมูลงานวิจัย
  การสำรวจสภาพและปัญหาการจัดการศึกษาชุดวิชาวิทยานิพนธ์ของมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     รหัสงานวิจัย : 2542_006
     สาขาการวิจัย : สาขาสังคมวิทยา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 05 เมษายน 2542
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2542
     จำนวนผู้เข้าชม : 145
     
  ผู้วิจัย : นายสัมพันธ์ เย็นสำราญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนิสา จุ้ยม่วงศรี
นางสาวสิริรัตน์ สัมพันธ์ยุทธ
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การสำรวจสภาพและปัญหาการจัดการศึกษาชุดวิชาวิทยานิพนธ์ของมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     รหัสงานวิจัย : 2542_006
     สาขาการวิจัย : สาขาสังคมวิทยา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 05 เมษายน 2542
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2542
     จำนวนผู้เข้าชม : 145
     
  ผู้วิจัย : นายสัมพันธ์ เย็นสำราญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนิสา จุ้ยม่วงศรี
นางสาวสิริรัตน์ สัมพันธ์ยุทธ
     
ข้อมูลงานวิจัย
  คุณลักษณะความเป็นเลิศของบริษัทตัวแทนโฆษณาในประเทศไทย
     รหัสงานวิจัย : 2542_005
     สาขาการวิจัย : สาขาสังคมวิทยา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 09 พฤศจิกายน 2542
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2542
     จำนวนผู้เข้าชม : 114
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ ดีสมโชค

     
ข้อมูลงานวิจัย
  ระบบการส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสมสำหรับภาคกลางของประเทศไทย
     รหัสงานวิจัย : 2542_004
     สาขาการวิจัย : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 06 กันยายน 2542
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2542
     จำนวนผู้เข้าชม : 140
     
  ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิน พันธุ์พินิจ

     
ข้อมูลงานวิจัย
  แบบการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     รหัสงานวิจัย : 2542_003
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 02 เมษายน 2542
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2542
     จำนวนผู้เข้าชม : 102
     
  ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์
อาจารย์ชุติมณฑน์ บุญมาก


     
ข้อมูลงานวิจัย
  รูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานเยาวชนไร้ทักษะในโรงงานอุตสาหกรรม
     รหัสงานวิจัย : 2542_002
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 05 กันยายน 2542
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2542
     จำนวนผู้เข้าชม : 110
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.กล้า ทองขาว
ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี สังข์ศรี
     
ข้อมูลงานวิจัย
  บทบาทของภาคเอกชนในการควบคุมอาชญากรรมเกี่ยวกับทรัพย์
     รหัสงานวิจัย : 2542_001
     สาขาการวิจัย : สาขาสังคมวิทยา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 06 มีนาคม 2542
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2542
     จำนวนผู้เข้าชม : 128
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนีกร โชติชัยสถิตย์

     
ข้อมูลงานวิจัย
  งานพัฒนาจังหวัดของสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร
     รหัสงานวิจัย : 2541_005
     สาขาการวิจัย : สาขาสังคมวิทยา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 05 มีนาคม 2541
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2541
     จำนวนผู้เข้าชม : 113
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.จุมพล หนิมพานิช
รองศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี พรหมมาพันธุ์
รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การศึกษาการส่งเสริมอาชีพอิสระเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา
     รหัสงานวิจัย : 2541_004
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 09 เมษายน 2541
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2541
     จำนวนผู้เข้าชม : 162
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.สมคิด พรมจุ้ย
ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี สังข์ศรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี นาคบุตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรวิทย์ กุลโรจนภัทร
     
ข้อมูลงานวิจัย
  ปัจจัยที่เอื้ออำนวยต่อการทำวิจัยของนักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
     รหัสงานวิจัย : 2541_003
     สาขาการวิจัย : สาขาสังคมวิทยา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 09 สิงหาคม 2541
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2541
     จำนวนผู้เข้าชม : 111
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์สมศักดิ์ บุตราช

     
ข้อมูลงานวิจัย
  การศึกษาศักยภาพ โอกาสและข้อจำกัดเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการถลุงเหล็กในประเทศไทย
     รหัสงานวิจัย : 2541_002
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 11 มีนาคม 2541
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2541
     จำนวนผู้เข้าชม : 110
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์จรินทร์ เทศวานิช
รองศาสตราจารย์ ดร.เอกพล หนุ่ยศรี
รองศาสตราจารย์ ดร.อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม
     
ข้อมูลงานวิจัย
  พัฒนาการของการศึกษาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ระดับบัณฑิตศึกษาในประเทศไทย
     รหัสงานวิจัย : 2541_001
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 11 มีนาคม 2541
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2541
     จำนวนผู้เข้าชม : 118
     
  ผู้วิจัย : ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์

     
ข้อมูลงานวิจัย
  การศึกษาความเป็นไปได้ของการนำระบบการสื่อสารผ่านดาวเทียมมาใช้ในระบบการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     รหัสงานวิจัย : 2540_003
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 11 เมษายน 2540
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2540
     จำนวนผู้เข้าชม : 22
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์นภาภรณ์ อัจฉริยะกุล
รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิศ ภู่ศิริ
รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ พันธวิศิษฏ์
นายธีระ ไชยรัตน์
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การศึกษาความต้องการและแนวทางเกี่ยวกับการจัดการศึกษาด้วยระบบทางไกลแก่ผู้สูงอายุ
     รหัสงานวิจัย : 2540_002
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 11 เมษายน 2540
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2540
     จำนวนผู้เข้าชม : 117
     
  ผู้วิจัย : ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี สังข์ศรี
รองศาสตราจารย์ ดร.เจียรนัย ทรงชัยกุล
อาจารย์ ประมวญ พิรัชพันธุ์
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การวิเคราะห์ตำนานสร้างโลกของคนไท
     รหัสงานวิจัย : 2540_001
     สาขาการวิจัย : สาขาสังคมวิทยา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 07 เมษายน 2540
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2540
     จำนวนผู้เข้าชม : 113
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.ศิราพร ณ ถลาง

     
ข้อมูลงานวิจัย
  การสำรวจความต้องการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโทของบัณฑิต มสธ.
     รหัสงานวิจัย : 2539_006
     สาขาการวิจัย : -
     มีชุดฝึกอบรมฯ :
     วันที่เผยแพร่ : 16 พฤษภาคม 2539
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2539
     จำนวนผู้เข้าชม : 26
     
  ผู้วิจัย : คุณมนต์ผกา เกียรติภักดีกุล
นาย วีระ แสงจันทร์
นางสาวนงลักษณ์ คงคาดิษฐ์
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การศึกษาปัญหาของนักศึกษาที่มาติดต่อด้วยตนเองกับสำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     รหัสงานวิจัย : 2539_005
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 16 พฤษภาคม 2539
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2539
     จำนวนผู้เข้าชม : 24
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์สุจิตรา หังสพฤกษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ ภิญโญอนันตพงษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติภูมิ ชูเกียรติศิริ
     
ข้อมูลงานวิจัย
  ความต้องการแรงงานในโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก
     รหัสงานวิจัย : 2539_004
     สาขาการวิจัย : สาขาสังคมวิทยา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 16 พฤษภาคม 2539
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2539
     จำนวนผู้เข้าชม : 26
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ โรจนแสง
นายอนุพงศ์ บุญญานุพงศ์
นายเพิ่ม อินเบ้า
     
ข้อมูลงานวิจัย
  ความคิดเห็นของผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงและผู้ชมรายการวิทยุโทรทัศน์เพื่อบริการสังคมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     รหัสงานวิจัย : 2539_003
     สาขาการวิจัย : สาขาสังคมวิทยา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 01 ธันวาคม 2539
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2539
     จำนวนผู้เข้าชม : 41
     
  ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตรจารย์พิไลพรรณ ปุกหุต
รองศาสตราจารย์ ดร.นวลเสน่ห์ วงศ์เชิดธรรม
     
ข้อมูลงานวิจัย
  คู่มือสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุที่เกี่ยวกับประเทศไทยในหอจดหมายเหตุแห่งชาติประเทศอังกฤษ
     รหัสงานวิจัย : 2539_002
     สาขาการวิจัย : สาขาสังคมวิทยา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 09 พฤษภาคม 2539
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2539
     จำนวนผู้เข้าชม : 150
     
  ผู้วิจัย : นางสาวสมทรวง พฤติกุล

     
ข้อมูลงานวิจัย
  การใช้สื่อหลักและสื่อเสริมของนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     รหัสงานวิจัย : 2539_001
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 08 กุมภาพันธ์ 2539
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2539
     จำนวนผู้เข้าชม : 115
     
  ผู้วิจัย : นางวาณี บุณยะไวโรจน์
รองศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ทวีกุลทรัพย์
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การสำรวจความต้องการศึกษาและศักยภาพในการจัดการศึกษา หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แขนงวิชาสารนิเทศศาสตร์ สาขาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     รหัสงานวิจัย : 2538_013
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 11 เมษายน 2540
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2538
     จำนวนผู้เข้าชม : 27
     
  ผู้วิจัย : ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์
อาจารย์สุกัญญา ธีรพงศ์ภักดี
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การศึกษาความคิดเห็นและความต้องการของบุคลากรในหน่วยงานต่างๆ ที่มีต่อการจัดฝึกอบรม
     รหัสงานวิจัย : 2538_012
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 25 ธันวาคม 2538
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2538
     จำนวนผู้เข้าชม : 24
     
  ผู้วิจัย : นายเมธี ปิยะคุณ

     
ข้อมูลงานวิจัย
  ความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับการออกอากาศรายการวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 9 อ.ส.ม.ท. และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 ของกรมประชาสัมพันธ์
     รหัสงานวิจัย : 2538_011
     สาขาการวิจัย : เทคโนโลยีสารสนเทศ
และนิเทศศาสตร์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 25 ธันวาคม 2538
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2538
     จำนวนผู้เข้าชม : 24
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.จันทร์พิมพ์ สายสมร
รองศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ทวีกุลทรัพย์
รองศาสตราจารย์ สาธิต วิมลคุณารักษ์
นางวาณี บุณยะไวโรจน์
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การติดตามบัณฑิตมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช แขนงวิชาพยาบาลศาสตร์
     รหัสงานวิจัย : 2538_010
     สาขาการวิจัย : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 25 ธันวาคม 2538
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2538
     จำนวนผู้เข้าชม : 25
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์พรจันทร์ สุวรรณชาต
รองศาสตราจารย์วารี ระกิติ
รองศาสตราจารย์ประกายแก้ว ประพฤติถ้อย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีนวล สถิตวิทยานันท์
รองศาสตราจารย์ ดร.บุญทิพย์ สิริธรังศรี
รองศาสตราจารย์ ดร.วาริณี เอี่ยมสวัสดิกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มุกดา ตันชัย
     
ข้อมูลงานวิจัย
  ประสิทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบของบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     รหัสงานวิจัย : 2538_009
     สาขาการวิจัย : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 25 ธันวาคม 2538
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2538
     จำนวนผู้เข้าชม : 33
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์สมศักดิ์ บุตราช
รองศาสตราจารย์วารี ระกิติ
รองศาสตราจารย์ ดร.บุญทิพย์ สิริธรังศรี
รองศาสตราจารย์ ดร.วาริณี เอี่ยมสวัสดิกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มุกดา ตันชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ สีดลรัศมี
นายทองล้วน พุ่มกลิ่น
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การศึกษาสถานภาพทั่วไปของการจัดการศึกษาด้านสกลทรรศน์ศึกษาในประเทศไทย
     รหัสงานวิจัย : 2538_008
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 12 พฤศจิกายน 2538
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2538
     จำนวนผู้เข้าชม : 31
     
  ผู้วิจัย : ศาสตราจารย์ ดร.สิริวรรณ ศรีพหล
รองศาสตราจารย์ ดร.ประภาพรรณ เอี่ยมสุภาษิต
รองศาสตราจารย์สุมนทิพย์ บุญสมบัติ
     
ข้อมูลงานวิจัย
  ความคิดเห็นและความคาดหวัง ของนักศึกษาและผลที่ได้รับจากหลักสูตรการศึกษานอกระบบโดยระบบการศึกษาทางไกล ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     รหัสงานวิจัย : 2538_007
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 06 เมษายน 2538
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2538
     จำนวนผู้เข้าชม : 148
     
  ผู้วิจัย : ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี สังข์ศรี
รองศาสตราจารย์ ดร.สมประสงค์ วิทยเกียรติ
รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ตันธสุรเศรษฐ์
รองศาสตราจารย์ ดร.ศศิกาญจน์ ทวีสุวรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาชัญญา รัตนอุบล
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การวิเคราะห์อุปสงค์และอุปทานของกระดาษที่ใช้ในอุตสาหกรรมการพิมพ์ไทย
     รหัสงานวิจัย : 2538_006
     สาขาการวิจัย : สาขาสังคมวิทยา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 09 มิถุนายน 2538
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2538
     จำนวนผู้เข้าชม : 115
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์จรินทร์ เทศวานิช
รองศาสตราจารย์ ดร.เอกพล หนุ่ยศรี
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การศึกษาค่าใช้จ่ายในการผลิตและแพร่ภาพรายการวิทยุโทรทัศน์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ภาคการศึกษาที่ 2/2534
     รหัสงานวิจัย : 2538_005
     สาขาการวิจัย : สาขาเศรษฐศาสตร์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 09 ธันวาคม 2538
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2538
     จำนวนผู้เข้าชม : 122
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ศรีสุดา ธีระกาญจน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรจน์ นิลดำ
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การส่งเสริมอาชีพการเกษตรในโครงการพัฒนาอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
     รหัสงานวิจัย : 2538_004
     สาขาการวิจัย : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 04 ธันวาคม 2538
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2538
     จำนวนผู้เข้าชม : 104
     
  ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิน พันธุ์พินิจ

     
ข้อมูลงานวิจัย
  การพัฒนางานหัตกรรมพื้นบ้านเพื่อการสร้างงานและรายได้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
     รหัสงานวิจัย : 2538_003
     สาขาการวิจัย : สาขาสังคมวิทยา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 03 พฤษภาคม 2538
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2538
     จำนวนผู้เข้าชม : 227
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ เพรสคอทท์
รองศาสตราจารย์จรินทร์ เทศวานิช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระพงษ์ เขมฤกษ์อำพล
อาจารย์วินัย อัศว์ศิวะกุล
     
ข้อมูลงานวิจัย
  แรงจูงใจและความต้องการของนักศึกษาในการศึกษาหลักสูตรแขนงวิชาสารนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     รหัสงานวิจัย : 2538_002
     สาขาการวิจัย : สาขาสังคมวิทยา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 07 เมษายน 2538
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2538
     จำนวนผู้เข้าชม : 114
     
  ผู้วิจัย : ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์

     
ข้อมูลงานวิจัย
  การวิเคราะห์องค์ประกอบบุคลิกภาพที่พึงประสงค์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     รหัสงานวิจัย : 2538_001
     สาขาการวิจัย : สาขาสังคมวิทยา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 03 ธันวาคม 2538
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2538
     จำนวนผู้เข้าชม : 116
     
  ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัญจวน คำวชิรพิทักษ์
รองศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี พรหมมาพันธุ์
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การติดตามบัณฑิตสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     รหัสงานวิจัย : 2537_005
     สาขาการวิจัย : เทคโนโลยีสารสนเทศ
และนิเทศศาสตร์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 07 เมษายน 2537
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2537
     จำนวนผู้เข้าชม : 25
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ไพบูรณ์ คะเชนพรรค์

     
ข้อมูลงานวิจัย
  ความต้องการศึกษาต่อและต่อเนื่องของสมาชิกสถาบันเกษตรกรและเกษตรกรก้าวหน้า
     รหัสงานวิจัย : 2537_004
     สาขาการวิจัย : สาขาสังคมวิทยา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 07 เมษายน 2537
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2537
     จำนวนผู้เข้าชม : 101
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.พรชุลีย์ นิลวิเศษ
รองศาสตราจารย์ ดร. สุนันท์ สีสังข์

จำนวนงานวิจัย
780
เรื่อง

        จำนวน 20 หน้า : << หน้าแรก  ย้อนกลับ ...  [ 17 ] [ 18 ] 19 [ 20 ]  หน้าสุดท้าย >>