ชื่องานวิจัย
                  ชื่อผู้วิจัย
   * ใส่เฉพาะชื่อหรือนามสกุล
                  วันที่เผยแพร่
  ถึง  
                  ปีที่แล้วเสร็จ
                  สาขาการวิจัย
                  คำสำคัญ
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การศึึกษาความสูญเปล่าทางเศรษฐกิจของการออกกลางคันสำหรับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     รหัสงานวิจัย : 2537_003
     สาขาการวิจัย : สาขาสังคมวิทยา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 01 สิงหาคม 2537
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2537
     จำนวนผู้เข้าชม : 139
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธนวิบูลย์ชัย
รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา ธนวิบูลย์ชัย
นายเมธี ปิยะคุณ
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การศึกษาความพร้อมของเด็กในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน
     รหัสงานวิจัย : 2537_002
     สาขาการวิจัย : สาขาสังคมวิทยา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 05 เมษายน 2537
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2537
     จำนวนผู้เข้าชม : 129
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.บุญเสริม หุตะแพทย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรรัตน์ เพ็ชรสิงห์
รองศาสตราจารย์ประกายรัตน์ ภัทรธิติ
     
ข้อมูลงานวิจัย
  ความรู้ความเข้าใจของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับวัตถุเจือปนอาหาร
     รหัสงานวิจัย : 2537_001
     สาขาการวิจัย : สาขาสังคมวิทยา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 02 พฤษภาคม 2537
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2537
     จำนวนผู้เข้าชม : 163
     
  ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรนุช ควนสุวรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลลดา ปรีดา
รองศาสตราจารย์เทวี โพธิผละ
     
ข้อมูลงานวิจัย
  ความเข้าใจของประชาชนต่อคหกรรมศาสตร์ในระบบการสอนทางไกล
     รหัสงานวิจัย : 2536_003
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 29 ตุลาคม 2536
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2536
     จำนวนผู้เข้าชม : 21
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ศศิมน ปรีดา
คุณทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุมาพร ศิริพินทุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรนุช ควนสุวรรณ
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศการบริหารงานพัสดุ : กองพัสดุ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     รหัสงานวิจัย : 2536_002
     สาขาการวิจัย : เทคโนโลยีสารสนเทศ
และนิเทศศาสตร์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 29 มกราคม 2536
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2536
     จำนวนผู้เข้าชม : 31
     
  ผู้วิจัย : นางสาววนิดา ลิวนานนท์ชัย
นายอนุพงษ์ บุญญานุพงศ์
นางพจมาลย์ เพิ่มพูลโชคคณา
นายสวัสดิ์ เชาวกุล
นางลาวัณย์ วัฒโนภาศ
     
ข้อมูลงานวิจัย
  ความคิดเห็นและปัญหาในการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     รหัสงานวิจัย : 2536_001
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 09 กันยายน 2536
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2536
     จำนวนผู้เข้าชม : 133
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์กันยา กาญจนบุรานนท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมโภช เปลี่ยนบางยาง
อาจารย์พรทิพย์ เกยุรานนท์
นายเมธี ปิยะคุณ
นายณรงค์ศักดิ์ สมรักษ์
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การวิเคราะห์ปัญหาการถ่ายทอดเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมอาหารในภาชนะปิดสนิท
     รหัสงานวิจัย : 2535_003
     สาขาการวิจัย : สาขาวิศวกรรมศาสตร์
และอุตสาหกรรมวิจัย
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 27 กุมภาพันธ์ 2535
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2535
     จำนวนผู้เข้าชม : 25
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์สุมณฑา วัฒนสินธุ์
รองศาสตราจารย์ ดร.ประพนธ์ เจียรกูล
อาจารย์จินตนา ธนังกูล
     
ข้อมูลงานวิจัย
  พฤติกรรมการกินของเด็กวัยเรียนในภาคกลาง
     รหัสงานวิจัย : 2535_002
     สาขาการวิจัย : สาขาสังคมวิทยา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 27 กุมภาพันธ์ 2535
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2535
     จำนวนผู้เข้าชม : 24
     
  ผู้วิจัย : คุณทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ
รองศาสตราจารย์ ดร.จิตตินันท์ เดชะคุปต์
     
ข้อมูลงานวิจัย
  ความคิดเห็นของผู้รับฟังรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     รหัสงานวิจัย : 2535_001
     สาขาการวิจัย : เทคโนโลยีสารสนเทศ
และนิเทศศาสตร์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 27 กุมภาพันธ์ 2535
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2535
     จำนวนผู้เข้าชม : 27
     
  ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรจน์ นิลดำ
รองศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ทวีกุลทรัพย์
รองศาสตราจารย์ สาธิต วิมลคุณารักษ์
นางวาณี บุณยะไวโรจน์
     
ข้อมูลงานวิจัย
  พัฒนาการทางอาชีพของนักเรียนสาธิตเสริมสมอง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช : การรับรู้และความสนใจเกี่ยวกับอาชีพ
     รหัสงานวิจัย : 2534_004
     สาขาการวิจัย : สาขาสังคมวิทยา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 23 ธันวาคม 2534
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2534
     จำนวนผู้เข้าชม : 29
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.ประดินันท์ อุปรมัย
รองศาสตราจารย์ผุสดี กุฎอินทร์
รองศาสตราจารย์สมร ทองดี
รองศาสตราจารย์ ดร.เจียรนัย ทรงชัยกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล
รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ตันธสุรเศรษฐ์
ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี สังข์ศรี
     
ข้อมูลงานวิจัย
  สถานภาพและปัญหาการนำเข้าและส่งออกสิ่งพิมพ์ของประเทศไทย
     รหัสงานวิจัย : 2534_003
     สาขาการวิจัย : สาขาเศรษฐศาสตร์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 08 มิถุนายน 2534
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2534
     จำนวนผู้เข้าชม : 134
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์จรินทร์ เทศวานิช
รองศาสตราจารย์ ดร.เอกพล หนุ่ยศรี
รองศาสตราจารย์พรสิทธิ์ พัฒธนานุรักษ์
     
ข้อมูลงานวิจัย
  พัฒนาการทางอาชีพของนักเรียนสาธิตเสริมสมองมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช:การรับรู้และความสนใจเกี่ยวกับอาชีพ
     รหัสงานวิจัย : 2534_002
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 03 กรกฎาคม 2534
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2534
     จำนวนผู้เข้าชม : 143
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.ประดินันท์ อุปรมัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา วิหคโต
รองศาสตราจารย์นภาลัย สุวรรณธาดา
รองศาสตราจารย์ผุสดี กุฏอินทร์
รองศาสตราจารย์สมร ทองดี
รองศาสตราจารย์สุมนทิพย์ บุญสมบัติ
รองศาสตราจารย์ ดร.เจียรนัย ทรงชัยกุล
รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ตันธสุรเศรษฐ์
ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี สังข์ศรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภณิดา คูสกุล
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การพัฒนาโปรแกรมระเบียนประวัติสุกร
     รหัสงานวิจัย : 2534_001
     สาขาการวิจัย : เทคโนโลยีสารสนเทศ
และนิเทศศาสตร์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 11 มิถุนายน 2534
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2534
     จำนวนผู้เข้าชม : 214
     
  ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริลักษณ์ ภูวดลไพโรจน์
อาจารย์จินตนา พร้อมพันธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สกฤษดิ์พงษ์ ลิมปิษเฐียร
     
ข้อมูลงานวิจัย
  อำนาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการบรรจุแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ระดับสูงของราชการส่วนท้องถิ่น
     รหัสงานวิจัย : 2533_001
     สาขาการวิจัย : สาขานิติศาสตร์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 09 มกราคม 2533
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2533
     จำนวนผู้เข้าชม : 32
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์พรชัย รัศมีแพทย์

     
ข้อมูลงานวิจัย
  การติดตามบัณฑิตมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ วิชาเอกพัฒนาการเด็กและครอบครัว
     รหัสงานวิจัย : 2532_002
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 03 พฤษภาคม 2532
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2532
     จำนวนผู้เข้าชม : 27
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.บุญเสริม หุตะแพทย์
รองศาสตราจารย์ประกายรัตน์ ภัทรธิติ
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การศึกษาสถานภาพและความต้องการในการฝึกอบรมของบุคลากรในอุตสาหกรรมการพิมพ์ไทย
     รหัสงานวิจัย : 2532_001
     สาขาการวิจัย : สาขาวิศวกรรมศาสตร์
และอุตสาหกรรมวิจัย
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 03 พฤษภาคม 2532
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2532
     จำนวนผู้เข้าชม : 120
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ
รองศาสตราจารย์จรินทร์ เทศวานิช
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การติดตามบัณฑิตมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ แขนงวิชาสหกรณ์ รุ่น 1 - 4
     รหัสงานวิจัย : 2531_002
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 16 ธันวาคม 2531
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2531
     จำนวนผู้เข้าชม : 23
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ลัดดา พิศาลบุตร
อาจารย์นที ขลิบทอง
อาจารย์รุจ ศิริสัญลักษณ์
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การประเมินระบบการสอน : ประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพของผู้จบการศึกษา
     รหัสงานวิจัย : 2531_001
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 16 พฤษภาคม 2531
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2531
     จำนวนผู้เข้าชม : 23
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา คัมภีรปกรณ์
รองศาสตราจารย์ ดร.กล้า ทองขาว
อาจารย์อธิพร ศรียมก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จีราภรณ์ รักษาแก้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล
นายบรรพต ชื่นสว่าง
     
ข้อมูลงานวิจัย
  สถานภาพปัจจุบันของอุตสาหกรรมการพิมพ์ไทย
     รหัสงานวิจัย : 2530_001
     สาขาการวิจัย : สาขาวิศวกรรมศาสตร์
และอุตสาหกรรมวิจัย
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 05 กันยายน 2530
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2530
     จำนวนผู้เข้าชม : 131
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ
รองศาสตราจารย์ จรินทร์ เทศวานิช
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การสำรวจความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรภาคเหนือเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร
     รหัสงานวิจัย : 2529_001
     สาขาการวิจัย : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 17 กรกฎาคม 2529
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2529
     จำนวนผู้เข้าชม : 200
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา หิรัญรัศมี
อาจารย์นที ขลิบทอง

จำนวนงานวิจัย
780
เรื่อง

        จำนวน 20 หน้า : << หน้าแรก  ย้อนกลับ ...  [ 18 ] [ 19 ] 20