ชื่องานวิจัย
                  ชื่อผู้วิจัย
   * ใส่เฉพาะชื่อหรือนามสกุล
                  วันที่เผยแพร่
  ถึง  
                  ปีที่แล้วเสร็จ
                  สาขาการวิจัย
                  คำสำคัญ
     
ข้อมูลงานวิจัย
  อำนาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการบรรจุแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ระดับสูงของราชการส่วนท้องถิ่น
     รหัสงานวิจัย : 2533_001
     สาขาการวิจัย : สาขานิติศาสตร์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 09 มกราคม 2533
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2533
     จำนวนผู้เข้าชม : 23
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์พรชัย รัศมีแพทย์

     
ข้อมูลงานวิจัย
  การติดตามบัณฑิตมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ วิชาเอกพัฒนาการเด็กและครอบครัว
     รหัสงานวิจัย : 2532_002
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 03 พฤษภาคม 2532
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2532
     จำนวนผู้เข้าชม : 19
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.บุญเสริม หุตะแพทย์
รองศาสตราจารย์ประกายรัตน์ ภัทรธิติ
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การศึกษาสถานภาพและความต้องการในการฝึกอบรมของบุคลากรในอุตสาหกรรมการพิมพ์ไทย
     รหัสงานวิจัย : 2532_001
     สาขาการวิจัย : สาขาวิศวกรรมศาสตร์
และอุตสาหกรรมวิจัย
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 03 พฤษภาคม 2532
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2532
     จำนวนผู้เข้าชม : 112
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ
รองศาสตราจารย์จรินทร์ เทศวานิช
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การติดตามบัณฑิตมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ แขนงวิชาสหกรณ์ รุ่น 1 - 4
     รหัสงานวิจัย : 2531_002
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 16 ธันวาคม 2531
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2531
     จำนวนผู้เข้าชม : 15
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ลัดดา พิศาลบุตร
อาจารย์นที ขลิบทอง
อาจารย์รุจ ศิริสัญลักษณ์
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การประเมินระบบการสอน : ประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพของผู้จบการศึกษา
     รหัสงานวิจัย : 2531_001
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 16 พฤษภาคม 2531
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2531
     จำนวนผู้เข้าชม : 15
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา คัมภีรปกรณ์
รองศาสตราจารย์ ดร.กล้า ทองขาว
อาจารย์อธิพร ศรียมก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จีราภรณ์ รักษาแก้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล
นายบรรพต ชื่นสว่าง
     
ข้อมูลงานวิจัย
  สถานภาพปัจจุบันของอุตสาหกรรมการพิมพ์ไทย
     รหัสงานวิจัย : 2530_001
     สาขาการวิจัย : สาขาวิศวกรรมศาสตร์
และอุตสาหกรรมวิจัย
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 05 กันยายน 2530
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2530
     จำนวนผู้เข้าชม : 124
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ
รองศาสตราจารย์ จรินทร์ เทศวานิช
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การสำรวจความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรภาคเหนือเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร
     รหัสงานวิจัย : 2529_001
     สาขาการวิจัย : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 17 กรกฎาคม 2529
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2529
     จำนวนผู้เข้าชม : 184
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา หิรัญรัศมี
อาจารย์นที ขลิบทอง

จำนวนงานวิจัย
767
เรื่อง

        จำนวน 20 หน้า : << หน้าแรก  ย้อนกลับ ...  [ 18 ] [ 19 ] 20