ชื่องานวิจัย
                  ชื่อผู้วิจัย
   * ใส่เฉพาะชื่อหรือนามสกุล
                  วันที่เผยแพร่
  ถึง  
                  ปีที่แล้วเสร็จ
                  สาขาการวิจัย
                  คำสำคัญ
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การประเมินระบบการสอน : ประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพของผู้จบการศึกษา
     รหัสงานวิจัย : 2531_001
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 16 พฤษภาคม 2531
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2531
     จำนวนผู้เข้าชม : 7
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา คัมภีรปกรณ์
รองศาสตราจารย์ ดร.กล้า ทองขาว
อาจารย์อธิพร ศรียมก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จีราภรณ์ รักษาแก้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล
นายบรรพต ชื่นสว่าง
     
ข้อมูลงานวิจัย
  สถานภาพปัจจุบันของอุตสาหกรรมการพิมพ์ไทย
     รหัสงานวิจัย : 2530_001
     สาขาการวิจัย : สาขาวิศวกรรมศาสตร์
และอุตสาหกรรมวิจัย
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 05 กันยายน 2530
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2530
     จำนวนผู้เข้าชม : 110
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ
รองศาสตราจารย์ จรินทร์ เทศวานิช
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การสำรวจความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรภาคเหนือเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร
     รหัสงานวิจัย : 2529_001
     สาขาการวิจัย : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 17 กรกฎาคม 2529
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2529
     จำนวนผู้เข้าชม : 168
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา หิรัญรัศมี
อาจารย์นที ขลิบทอง

จำนวนงานวิจัย
763
เรื่อง

        จำนวน 20 หน้า : << หน้าแรก  ย้อนกลับ ...  [ 18 ] [ 19 ] 20