ชื่องานวิจัย
                  ชื่อผู้วิจัย
   * ใส่เฉพาะชื่อหรือนามสกุล
                  วันที่เผยแพร่
  ถึง  
                  ปีที่แล้วเสร็จ
                  สาขาการวิจัย
                  คำสำคัญ
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การสำรวจความต้องการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโทของบัณฑิต มสธ.
     รหัสงานวิจัย : 2539_006
     สาขาการวิจัย : -
     มีชุดฝึกอบรมฯ :
     วันที่เผยแพร่ : 16 พฤษภาคม 2539
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2539
     จำนวนผู้เข้าชม : 51
     
  ผู้วิจัย : คุณมนต์ผกา เกียรติภักดีกุล
นาย วีระ แสงจันทร์
นางสาวนงลักษณ์ คงคาดิษฐ์
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การศึกษาปัญหาของนักศึกษาที่มาติดต่อด้วยตนเองกับสำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     รหัสงานวิจัย : 2539_005
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 16 พฤษภาคม 2539
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2539
     จำนวนผู้เข้าชม : 44
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์สุจิตรา หังสพฤกษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ ภิญโญอนันตพงษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติภูมิ ชูเกียรติศิริ
     
ข้อมูลงานวิจัย
  ความต้องการแรงงานในโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก
     รหัสงานวิจัย : 2539_004
     สาขาการวิจัย : สาขาสังคมวิทยา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 16 พฤษภาคม 2539
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2539
     จำนวนผู้เข้าชม : 51
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ โรจนแสง
นายอนุพงศ์ บุญญานุพงศ์
นายเพิ่ม อินเบ้า
     
ข้อมูลงานวิจัย
  ความคิดเห็นของผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงและผู้ชมรายการวิทยุโทรทัศน์เพื่อบริการสังคมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     รหัสงานวิจัย : 2539_003
     สาขาการวิจัย : สาขาสังคมวิทยา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 01 ธันวาคม 2539
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2539
     จำนวนผู้เข้าชม : 60
     
  ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตรจารย์พิไลพรรณ ปุกหุต
รองศาสตราจารย์ ดร.นวลเสน่ห์ วงศ์เชิดธรรม
     
ข้อมูลงานวิจัย
  คู่มือสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุที่เกี่ยวกับประเทศไทยในหอจดหมายเหตุแห่งชาติประเทศอังกฤษ
     รหัสงานวิจัย : 2539_002
     สาขาการวิจัย : สาขาสังคมวิทยา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 09 พฤษภาคม 2539
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2539
     จำนวนผู้เข้าชม : 171
     
  ผู้วิจัย : นางสาวสมทรวง พฤติกุล

     
ข้อมูลงานวิจัย
  การใช้สื่อหลักและสื่อเสริมของนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     รหัสงานวิจัย : 2539_001
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 08 กุมภาพันธ์ 2539
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2539
     จำนวนผู้เข้าชม : 141
     
  ผู้วิจัย : นางวาณี บุณยะไวโรจน์
รองศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ทวีกุลทรัพย์
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การสำรวจความต้องการศึกษาและศักยภาพในการจัดการศึกษา หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แขนงวิชาสารนิเทศศาสตร์ สาขาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     รหัสงานวิจัย : 2538_013
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 11 เมษายน 2540
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2538
     จำนวนผู้เข้าชม : 49
     
  ผู้วิจัย : ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์
อาจารย์สุกัญญา ธีรพงศ์ภักดี
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การศึกษาความคิดเห็นและความต้องการของบุคลากรในหน่วยงานต่างๆ ที่มีต่อการจัดฝึกอบรม
     รหัสงานวิจัย : 2538_012
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 25 ธันวาคม 2538
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2538
     จำนวนผู้เข้าชม : 45
     
  ผู้วิจัย : นายเมธี ปิยะคุณ

     
ข้อมูลงานวิจัย
  ความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับการออกอากาศรายการวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 9 อ.ส.ม.ท. และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 ของกรมประชาสัมพันธ์
     รหัสงานวิจัย : 2538_011
     สาขาการวิจัย : เทคโนโลยีสารสนเทศ
และนิเทศศาสตร์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 25 ธันวาคม 2538
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2538
     จำนวนผู้เข้าชม : 47
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.จันทร์พิมพ์ สายสมร
รองศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ทวีกุลทรัพย์
รองศาสตราจารย์ สาธิต วิมลคุณารักษ์
นางวาณี บุณยะไวโรจน์
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การติดตามบัณฑิตมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช แขนงวิชาพยาบาลศาสตร์
     รหัสงานวิจัย : 2538_010
     สาขาการวิจัย : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 25 ธันวาคม 2538
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2538
     จำนวนผู้เข้าชม : 46
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์พรจันทร์ สุวรรณชาต
รองศาสตราจารย์วารี ระกิติ
รองศาสตราจารย์ประกายแก้ว ประพฤติถ้อย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีนวล สถิตวิทยานันท์
รองศาสตราจารย์ ดร.บุญทิพย์ สิริธรังศรี
รองศาสตราจารย์ ดร.วาริณี เอี่ยมสวัสดิกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มุกดา ตันชัย
     
ข้อมูลงานวิจัย
  ประสิทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบของบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     รหัสงานวิจัย : 2538_009
     สาขาการวิจัย : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 25 ธันวาคม 2538
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2538
     จำนวนผู้เข้าชม : 53
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์สมศักดิ์ บุตราช
รองศาสตราจารย์วารี ระกิติ
รองศาสตราจารย์ ดร.บุญทิพย์ สิริธรังศรี
รองศาสตราจารย์ ดร.วาริณี เอี่ยมสวัสดิกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มุกดา ตันชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ สีดลรัศมี
นายทองล้วน พุ่มกลิ่น
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การศึกษาสถานภาพทั่วไปของการจัดการศึกษาด้านสกลทรรศน์ศึกษาในประเทศไทย
     รหัสงานวิจัย : 2538_008
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 12 พฤศจิกายน 2538
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2538
     จำนวนผู้เข้าชม : 50
     
  ผู้วิจัย : ศาสตราจารย์ ดร.สิริวรรณ ศรีพหล
รองศาสตราจารย์ ดร.ประภาพรรณ เอี่ยมสุภาษิต
รองศาสตราจารย์สุมนทิพย์ บุญสมบัติ
     
ข้อมูลงานวิจัย
  ความคิดเห็นและความคาดหวัง ของนักศึกษาและผลที่ได้รับจากหลักสูตรการศึกษานอกระบบโดยระบบการศึกษาทางไกล ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     รหัสงานวิจัย : 2538_007
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 06 เมษายน 2538
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2538
     จำนวนผู้เข้าชม : 177
     
  ผู้วิจัย : ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี สังข์ศรี
รองศาสตราจารย์ ดร.สมประสงค์ วิทยเกียรติ
รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ตันธสุรเศรษฐ์
รองศาสตราจารย์ ดร.ศศิกาญจน์ ทวีสุวรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาชัญญา รัตนอุบล
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การวิเคราะห์อุปสงค์และอุปทานของกระดาษที่ใช้ในอุตสาหกรรมการพิมพ์ไทย
     รหัสงานวิจัย : 2538_006
     สาขาการวิจัย : สาขาสังคมวิทยา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 09 มิถุนายน 2538
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2538
     จำนวนผู้เข้าชม : 138
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์จรินทร์ เทศวานิช
รองศาสตราจารย์ ดร.เอกพล หนุ่ยศรี
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การศึกษาค่าใช้จ่ายในการผลิตและแพร่ภาพรายการวิทยุโทรทัศน์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ภาคการศึกษาที่ 2/2534
     รหัสงานวิจัย : 2538_005
     สาขาการวิจัย : สาขาเศรษฐศาสตร์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 09 ธันวาคม 2538
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2538
     จำนวนผู้เข้าชม : 149
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ศรีสุดา ธีระกาญจน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรจน์ นิลดำ
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การส่งเสริมอาชีพการเกษตรในโครงการพัฒนาอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
     รหัสงานวิจัย : 2538_004
     สาขาการวิจัย : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 04 ธันวาคม 2538
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2538
     จำนวนผู้เข้าชม : 129
     
  ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิน พันธุ์พินิจ

     
ข้อมูลงานวิจัย
  การพัฒนางานหัตกรรมพื้นบ้านเพื่อการสร้างงานและรายได้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
     รหัสงานวิจัย : 2538_003
     สาขาการวิจัย : สาขาสังคมวิทยา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 03 พฤษภาคม 2538
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2538
     จำนวนผู้เข้าชม : 261
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ เพรสคอทท์
รองศาสตราจารย์จรินทร์ เทศวานิช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระพงษ์ เขมฤกษ์อำพล
อาจารย์วินัย อัศว์ศิวะกุล
     
ข้อมูลงานวิจัย
  แรงจูงใจและความต้องการของนักศึกษาในการศึกษาหลักสูตรแขนงวิชาสารนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     รหัสงานวิจัย : 2538_002
     สาขาการวิจัย : สาขาสังคมวิทยา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 07 เมษายน 2538
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2538
     จำนวนผู้เข้าชม : 136
     
  ผู้วิจัย : ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์

     
ข้อมูลงานวิจัย
  การวิเคราะห์องค์ประกอบบุคลิกภาพที่พึงประสงค์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     รหัสงานวิจัย : 2538_001
     สาขาการวิจัย : สาขาสังคมวิทยา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 03 ธันวาคม 2538
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2538
     จำนวนผู้เข้าชม : 137
     
  ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัญจวน คำวชิรพิทักษ์
รองศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี พรหมมาพันธุ์
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การติดตามบัณฑิตสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     รหัสงานวิจัย : 2537_005
     สาขาการวิจัย : เทคโนโลยีสารสนเทศ
และนิเทศศาสตร์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 07 เมษายน 2537
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2537
     จำนวนผู้เข้าชม : 46
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ไพบูรณ์ คะเชนพรรค์

     
ข้อมูลงานวิจัย
  ความต้องการศึกษาต่อและต่อเนื่องของสมาชิกสถาบันเกษตรกรและเกษตรกรก้าวหน้า
     รหัสงานวิจัย : 2537_004
     สาขาการวิจัย : สาขาสังคมวิทยา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 07 เมษายน 2537
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2537
     จำนวนผู้เข้าชม : 125
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.พรชุลีย์ นิลวิเศษ
รองศาสตราจารย์ ดร. สุนันท์ สีสังข์
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การศึึกษาความสูญเปล่าทางเศรษฐกิจของการออกกลางคันสำหรับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     รหัสงานวิจัย : 2537_003
     สาขาการวิจัย : สาขาสังคมวิทยา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 01 สิงหาคม 2537
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2537
     จำนวนผู้เข้าชม : 162
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธนวิบูลย์ชัย
รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา ธนวิบูลย์ชัย
นายเมธี ปิยะคุณ
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การศึกษาความพร้อมของเด็กในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน
     รหัสงานวิจัย : 2537_002
     สาขาการวิจัย : สาขาสังคมวิทยา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 05 เมษายน 2537
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2537
     จำนวนผู้เข้าชม : 155
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.บุญเสริม หุตะแพทย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรรัตน์ เพ็ชรสิงห์
รองศาสตราจารย์ประกายรัตน์ ภัทรธิติ
     
ข้อมูลงานวิจัย
  ความรู้ความเข้าใจของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับวัตถุเจือปนอาหาร
     รหัสงานวิจัย : 2537_001
     สาขาการวิจัย : สาขาสังคมวิทยา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 02 พฤษภาคม 2537
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2537
     จำนวนผู้เข้าชม : 188
     
  ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรนุช ควนสุวรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลลดา ปรีดา
รองศาสตราจารย์เทวี โพธิผละ
     
ข้อมูลงานวิจัย
  ความเข้าใจของประชาชนต่อคหกรรมศาสตร์ในระบบการสอนทางไกล
     รหัสงานวิจัย : 2536_003
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 29 ตุลาคม 2536
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2536
     จำนวนผู้เข้าชม : 43
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ศศิมน ปรีดา
คุณทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุมาพร ศิริพินทุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรนุช ควนสุวรรณ
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศการบริหารงานพัสดุ : กองพัสดุ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     รหัสงานวิจัย : 2536_002
     สาขาการวิจัย : เทคโนโลยีสารสนเทศ
และนิเทศศาสตร์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 29 มกราคม 2536
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2536
     จำนวนผู้เข้าชม : 55
     
  ผู้วิจัย : นางสาววนิดา ลิวนานนท์ชัย
นายอนุพงษ์ บุญญานุพงศ์
นางพจมาลย์ เพิ่มพูลโชคคณา
นายสวัสดิ์ เชาวกุล
นางลาวัณย์ วัฒโนภาศ
     
ข้อมูลงานวิจัย
  ความคิดเห็นและปัญหาในการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     รหัสงานวิจัย : 2536_001
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 09 กันยายน 2536
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2536
     จำนวนผู้เข้าชม : 154
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์กันยา กาญจนบุรานนท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมโภช เปลี่ยนบางยาง
อาจารย์พรทิพย์ เกยุรานนท์
นายเมธี ปิยะคุณ
นายณรงค์ศักดิ์ สมรักษ์
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การวิเคราะห์ปัญหาการถ่ายทอดเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมอาหารในภาชนะปิดสนิท
     รหัสงานวิจัย : 2535_003
     สาขาการวิจัย : สาขาวิศวกรรมศาสตร์
และอุตสาหกรรมวิจัย
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 27 กุมภาพันธ์ 2535
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2535
     จำนวนผู้เข้าชม : 45
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์สุมณฑา วัฒนสินธุ์
รองศาสตราจารย์ ดร.ประพนธ์ เจียรกูล
อาจารย์จินตนา ธนังกูล
     
ข้อมูลงานวิจัย
  พฤติกรรมการกินของเด็กวัยเรียนในภาคกลาง
     รหัสงานวิจัย : 2535_002
     สาขาการวิจัย : สาขาสังคมวิทยา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 27 กุมภาพันธ์ 2535
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2535
     จำนวนผู้เข้าชม : 49
     
  ผู้วิจัย : คุณทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ
รองศาสตราจารย์ ดร.จิตตินันท์ เดชะคุปต์
     
ข้อมูลงานวิจัย
  ความคิดเห็นของผู้รับฟังรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     รหัสงานวิจัย : 2535_001
     สาขาการวิจัย : เทคโนโลยีสารสนเทศ
และนิเทศศาสตร์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 27 กุมภาพันธ์ 2535
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2535
     จำนวนผู้เข้าชม : 42
     
  ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรจน์ นิลดำ
รองศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ทวีกุลทรัพย์
รองศาสตราจารย์ สาธิต วิมลคุณารักษ์
นางวาณี บุณยะไวโรจน์
     
ข้อมูลงานวิจัย
  พัฒนาการทางอาชีพของนักเรียนสาธิตเสริมสมอง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช : การรับรู้และความสนใจเกี่ยวกับอาชีพ
     รหัสงานวิจัย : 2534_004
     สาขาการวิจัย : สาขาสังคมวิทยา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 23 ธันวาคม 2534
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2534
     จำนวนผู้เข้าชม : 47
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.ประดินันท์ อุปรมัย
รองศาสตราจารย์ผุสดี กุฎอินทร์
รองศาสตราจารย์สมร ทองดี
รองศาสตราจารย์ ดร.เจียรนัย ทรงชัยกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล
รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ตันธสุรเศรษฐ์
ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี สังข์ศรี
     
ข้อมูลงานวิจัย
  สถานภาพและปัญหาการนำเข้าและส่งออกสิ่งพิมพ์ของประเทศไทย
     รหัสงานวิจัย : 2534_003
     สาขาการวิจัย : สาขาเศรษฐศาสตร์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 08 มิถุนายน 2534
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2534
     จำนวนผู้เข้าชม : 154
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์จรินทร์ เทศวานิช
รองศาสตราจารย์ ดร.เอกพล หนุ่ยศรี
รองศาสตราจารย์พรสิทธิ์ พัฒธนานุรักษ์
     
ข้อมูลงานวิจัย
  พัฒนาการทางอาชีพของนักเรียนสาธิตเสริมสมองมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช:การรับรู้และความสนใจเกี่ยวกับอาชีพ
     รหัสงานวิจัย : 2534_002
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 03 กรกฎาคม 2534
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2534
     จำนวนผู้เข้าชม : 169
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.ประดินันท์ อุปรมัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา วิหคโต
รองศาสตราจารย์นภาลัย สุวรรณธาดา
รองศาสตราจารย์ผุสดี กุฏอินทร์
รองศาสตราจารย์สมร ทองดี
รองศาสตราจารย์สุมนทิพย์ บุญสมบัติ
รองศาสตราจารย์ ดร.เจียรนัย ทรงชัยกุล
รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ตันธสุรเศรษฐ์
ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี สังข์ศรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภณิดา คูสกุล
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การพัฒนาโปรแกรมระเบียนประวัติสุกร
     รหัสงานวิจัย : 2534_001
     สาขาการวิจัย : เทคโนโลยีสารสนเทศ
และนิเทศศาสตร์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 11 มิถุนายน 2534
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2534
     จำนวนผู้เข้าชม : 250
     
  ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริลักษณ์ ภูวดลไพโรจน์
อาจารย์จินตนา พร้อมพันธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สกฤษดิ์พงษ์ ลิมปิษเฐียร
     
ข้อมูลงานวิจัย
  อำนาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการบรรจุแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ระดับสูงของราชการส่วนท้องถิ่น
     รหัสงานวิจัย : 2533_001
     สาขาการวิจัย : สาขานิติศาสตร์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 09 มกราคม 2533
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2533
     จำนวนผู้เข้าชม : 47
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์พรชัย รัศมีแพทย์

     
ข้อมูลงานวิจัย
  การติดตามบัณฑิตมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ วิชาเอกพัฒนาการเด็กและครอบครัว
     รหัสงานวิจัย : 2532_002
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 03 พฤษภาคม 2532
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2532
     จำนวนผู้เข้าชม : 45
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.บุญเสริม หุตะแพทย์
รองศาสตราจารย์ประกายรัตน์ ภัทรธิติ
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การศึกษาสถานภาพและความต้องการในการฝึกอบรมของบุคลากรในอุตสาหกรรมการพิมพ์ไทย
     รหัสงานวิจัย : 2532_001
     สาขาการวิจัย : สาขาวิศวกรรมศาสตร์
และอุตสาหกรรมวิจัย
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 03 พฤษภาคม 2532
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2532
     จำนวนผู้เข้าชม : 142
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ
รองศาสตราจารย์จรินทร์ เทศวานิช
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การติดตามบัณฑิตมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ แขนงวิชาสหกรณ์ รุ่น 1 - 4
     รหัสงานวิจัย : 2531_002
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 16 ธันวาคม 2531
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2531
     จำนวนผู้เข้าชม : 36
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ลัดดา พิศาลบุตร
อาจารย์นที ขลิบทอง
อาจารย์รุจ ศิริสัญลักษณ์
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การประเมินระบบการสอน : ประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพของผู้จบการศึกษา
     รหัสงานวิจัย : 2531_001
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 16 พฤษภาคม 2531
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2531
     จำนวนผู้เข้าชม : 39
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา คัมภีรปกรณ์
รองศาสตราจารย์ ดร.กล้า ทองขาว
อาจารย์อธิพร ศรียมก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จีราภรณ์ รักษาแก้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล
นายบรรพต ชื่นสว่าง
     
ข้อมูลงานวิจัย
  สถานภาพปัจจุบันของอุตสาหกรรมการพิมพ์ไทย
     รหัสงานวิจัย : 2530_001
     สาขาการวิจัย : สาขาวิศวกรรมศาสตร์
และอุตสาหกรรมวิจัย
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 05 กันยายน 2530
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2530
     จำนวนผู้เข้าชม : 154
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ
รองศาสตราจารย์ จรินทร์ เทศวานิช

จำนวนงานวิจัย
801
เรื่อง

        จำนวน 21 หน้า : << หน้าแรก  ย้อนกลับ ...  [ 18 ] [ 19 ] 20 [ 21 ]  หน้าสุดท้าย >>