ชื่องานวิจัย
                  ชื่อผู้วิจัย
   * ใส่เฉพาะชื่อหรือนามสกุล
                  วันที่เผยแพร่
  ถึง  
                  ปีที่แล้วเสร็จ
                  สาขาการวิจัย
                  คำสำคัญ
     
ข้อมูลงานวิจัย
  รูปแบบการฝึกอบรมทางจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้างค่านิยมในองค์กรของบุคลากรมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     รหัสงานวิจัย : 2560_046
     สาขาการวิจัย : สาขาสังคมวิทยา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 04 ตุลาคม 2560
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2560
     จำนวนผู้เข้าชม : 517
     
  ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขอรุณ วงษ์ทิม

     
ข้อมูลงานวิจัย
  การประเมินและปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
     รหัสงานวิจัย : 2560_045
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 04 ตุลาคม 2560
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2560
     จำนวนผู้เข้าชม : 342
     
  ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรนาท แสนสา
รองศาสตราจารย์ ดร.ลัดดาวรรณ ณ ระนอง
รองศาสตราจารย์ ดร.นิธิพัฒน์ เมฆขจร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลภา สบายยิ่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขอรุณ วงษ์ทิม
อาจารย์ ดร.จิระสุข สุขสวัสดิ์
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง การผลิตรายการวิทยุ รูปแบบรายการสารคดี สำหรับครูระดับปฐมวัยในจังหวัดนนทบุรี
     รหัสงานวิจัย : 2560_044
     สาขาการวิจัย : เทคโนโลยีสารสนเทศ
และนิเทศศาสตร์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : คลิ๊กอ่าน
     วันที่เผยแพร่ : 04 ตุลาคม 2560
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2560
     จำนวนผู้เข้าชม : 380
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ สังสรรค์อนันต์

     
ข้อมูลงานวิจัย
  การประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 เพื่อพัฒนาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 และเปิดสอนปีการศึกษา 2560
     รหัสงานวิจัย : 2560_043
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 03 ตุลาคม 2560
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2560
     จำนวนผู้เข้าชม : 282
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์สำรวย กมลายุตต์
รองศาสตราจารย์มาลี ล้ำสกุล
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การประเมินและปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาบริหารการศึกษา พ.ศ. 2560
     รหัสงานวิจัย : 2560_042
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 03 ตุลาคม 2560
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2560
     จำนวนผู้เข้าชม : 301
     
  ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เก็จกนก เอื้อวงศ์

     
ข้อมูลงานวิจัย
  โครงการติดตามนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.2560
     รหัสงานวิจัย : 2560_041
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 03 ตุลาคม 2560
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2560
     จำนวนผู้เข้าชม : 283
     
  ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวลัญช์ โรจนพล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนศักดิ์ สายจำปา
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การติดตามบัณฑิตสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.2560
     รหัสงานวิจัย : 2560_040
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 03 ตุลาคม 2560
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2560
     จำนวนผู้เข้าชม : 247
     
  ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมปฤณ นิยมไทย

     
ข้อมูลงานวิจัย
  การประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แขนงวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     รหัสงานวิจัย : 2560_039
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 03 ตุลาคม 2560
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2560
     จำนวนผู้เข้าชม : 243
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์เสาวภา มีถาวรกุล
รองศาสตราจารย์ฉัตรชัย ลอยฤทธิวุฒิไกร
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การพัฒนารูปแบบเครือข่ายการรู้สารสนเทศประชาคมอาเซียน
     รหัสงานวิจัย : 2560_038
     สาขาการวิจัย : เทคโนโลยีสารสนเทศ
และนิเทศศาสตร์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 03 ตุลาคม 2560
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2560
     จำนวนผู้เข้าชม : 461
     
  ผู้วิจัย : ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์

     
ข้อมูลงานวิจัย
  การประเมินและปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการวัดและปริเมินผลการศึกษา
     รหัสงานวิจัย : 2560_037
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 14 มิถุนายน 2560
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2560
     จำนวนผู้เข้าชม : 781
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณ์ดี แสงประทีปทอง
อาจารย์ ดร.ศศิธร บัวทอง
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การใช้สื่อผสมผสานในการศึกษาทางไกลระดับอุดมศึกษา
     รหัสงานวิจัย : 2560_036
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 07 มิถุนายน 2560
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2560
     จำนวนผู้เข้าชม : 874
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม

     
ข้อมูลงานวิจัย
  การพัฒนาชุดฝึกอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่องระบบการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
     รหัสงานวิจัย : 2560_035
     สาขาการวิจัย : เทคโนโลยีสารสนเทศ
และนิเทศศาสตร์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 07 มิถุนายน 2560
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2560
     จำนวนผู้เข้าชม : 712
     
  ผู้วิจัย : นายจเรวัฒน์ เทวรัตน์

     
ข้อมูลงานวิจัย
  การพัฒนาความเข้าใจและการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้เรื่องสะเต็มของครูปฐมวัยโดยใช้โปรแกรมการพัฒนาวิชาชีพครูแบบร่วมมือ
     รหัสงานวิจัย : 2560_034
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 07 มิถุนายน 2560
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2560
     จำนวนผู้เข้าชม : 849
     
  ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬารัตน์ ธรรมประทีป
อาจารย์ ดร.ชนิพรรณ จาติเสถียร
     
ข้อมูลงานวิจัย
  มาตรฐานการรับรองคุณภาพข้อมูลวิจัยในคลังสารสนเทศสถาบันที่เหมาะสมกับมหาวิทยาลัยไทย
     รหัสงานวิจัย : 2560_033
     สาขาการวิจัย : สาขาสังคมวิทยา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 07 มิถุนายน 2560
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2560
     จำนวนผู้เข้าชม : 406
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.น้ำทิพย์ วิภาวิน

     
ข้อมูลงานวิจัย
  การประเมินการเปิดรับข่าวสาร การรับรู้ และภาพลักษณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     รหัสงานวิจัย : 2560_032
     สาขาการวิจัย : เทคโนโลยีสารสนเทศ
และนิเทศศาสตร์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 08 พฤษภาคม 2560
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2560
     จำนวนผู้เข้าชม : 429
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์
รองศาสตราจารย์ ดร.ธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนวิภา วงรุจิระ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ศรีดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรสา ปานขาว
     
ข้อมูลงานวิจัย
  สมุนไพรที่ใช้บำบัดภาวะฉุกเฉินทางสุขภาพในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย
     รหัสงานวิจัย : 2560_031
     สาขาการวิจัย : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 08 พฤษภาคม 2560
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2560
     จำนวนผู้เข้าชม : 733
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.มุกดา หนุ่ยศรี

     
ข้อมูลงานวิจัย
  การสังเคราะห์ความรู้ด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐ
     รหัสงานวิจัย : 2560_030
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 03 พฤษภาคม 2560
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2560
     จำนวนผู้เข้าชม : 652
     
  ผู้วิจัย : อาจารย์ ดร.ลักษณา ศิริวรรณ

     
ข้อมูลงานวิจัย
  การพัฒนาชุดฝึกอบรมเรื่องการสร้างเครื่องมือวัดค่านิยมไทย
     รหัสงานวิจัย : 2560_029
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : คลิ๊กอ่าน
     วันที่เผยแพร่ : 04 พฤษภาคม 2560
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2560
     จำนวนผู้เข้าชม : 522
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณ์ดี แสงประทีปทอง

     
ข้อมูลงานวิจัย
  การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่อง การประเมินการสอนในชั้นเรียนสำหรับครูผู้สอน
     รหัสงานวิจัย : 2560_028
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : คลิ๊กอ่าน
     วันที่เผยแพร่ : 04 พฤษภาคม 2560
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2560
     จำนวนผู้เข้าชม : 544
     
  ผู้วิจัย : อาจารย์ณรงค์ ทีปประชัย

     
ข้อมูลงานวิจัย
  การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ความเป็นพลเมืองดีของนักเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับครูสังคมศึกษา
     รหัสงานวิจัย : 2560_027
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : คลิ๊กอ่าน
     วันที่เผยแพร่ : 03 พฤษภาคม 2560
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2560
     จำนวนผู้เข้าชม : 585
     
  ผู้วิจัย : ศาสตราจารย์ ดร.สิริวรรณ ศรีพหล

     
ข้อมูลงานวิจัย
  การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกล สำหรับครูสังคมศึกษา เรื่อง การพัฒนาการเรียนรู้มโนมติในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
     รหัสงานวิจัย : 2560_026
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : คลิ๊กอ่าน
     วันที่เผยแพร่ : 02 พฤษภาคม 2560
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2560
     จำนวนผู้เข้าชม : 376
     
  ผู้วิจัย : ศาสตราจารย์ ดร.สิริวรรณ ศรีพหล

     
ข้อมูลงานวิจัย
  วงคำศัพท์ที่เหมาะสมสำหรับชุดวิชาภาษาอังกฤษในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
     รหัสงานวิจัย : 2560_025
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 01 พฤษภาคม 2560
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2560
     จำนวนผู้เข้าชม : 361
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.อลิสา วานิชดี

     
ข้อมูลงานวิจัย
  ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริการกับคุณค่าตราผลิตภัณฑ์ของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด) สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
     รหัสงานวิจัย : 2560_024
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 01 พฤษภาคม 2560
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2560
     จำนวนผู้เข้าชม : 376
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.ลัดดา วัจนะสาริกากุล

     
ข้อมูลงานวิจัย
  การประเมินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาบริหารรัฐกิจ
     รหัสงานวิจัย : 2560_023
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 03 เมษายน 2560
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2560
     จำนวนผู้เข้าชม : 327
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพงศ์ มีสมนัย

     
ข้อมูลงานวิจัย
  การปฏิรูปการเมืองภาคพลเมืองในการเมืองการบริหารท้องถิ่นไทย
     รหัสงานวิจัย : 2560_022
     สาขาการวิจัย : สาขารัฐศาสตร์และ
รัฐประศาสนศาสตร์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 03 เมษายน 2560
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2560
     จำนวนผู้เข้าชม : 802
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.ปธาน สุวรรณมงคล

     
ข้อมูลงานวิจัย
  สภาพการจัดการเรียนการสอนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมของครูตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในระดับการศึกษาภาคบังคับ
     รหัสงานวิจัย : 2560_021
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 03 เมษายน 2560
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2560
     จำนวนผู้เข้าชม : 455
     
  ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี จำปาทอง

     
ข้อมูลงานวิจัย
  การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่อง การวัดและประเมินผลทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สำหรับครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาจังหวัดนนทบุรี
     รหัสงานวิจัย : 2560_020
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : คลิ๊กอ่าน
     วันที่เผยแพร่ : 03 เมษายน 2560
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2560
     จำนวนผู้เข้าชม : 367
     
  ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน พินสุวรรณ์

     
ข้อมูลงานวิจัย
  การพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ชุมชนบ้านสายยาว จังหวัดบุรีรัมย์
     รหัสงานวิจัย : 2560_019
     สาขาการวิจัย : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 03 เมษายน 2560
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2560
     จำนวนผู้เข้าชม : 662
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.สัจจา บรรจงศิริ
รองศาสตราจารย์บำเพ็ญ เขียวหวาน
รองศาสตราจารย์บำเพ็ญ เขียวหวาน
รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ
นางปาลีรัตน์ การดี
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การพัฒนาชุดฝึกอบรม เรื่องการผลิตชุดการสอนแบบกลุ่มกิจกรรมเน้นการบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ สำหรับครูประถมศึกษาโรงเรียนในจังหวัดนนทบุรี
     รหัสงานวิจัย : 2560_018
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : คลิ๊กอ่าน
     วันที่เผยแพร่ : 03 เมษายน 2560
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2560
     จำนวนผู้เข้าชม : 378
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ทวีกุลทรัพย์

     
ข้อมูลงานวิจัย
  การวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยส่งเสริมความสำเร็จด้านการผลิตและการตลาดในการผลิตผักปลอดสารพิษระหว่างสมาชิกกลุ่มเกษตรกรและเกษตรกรทั่วไป ในอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
     รหัสงานวิจัย : 2560_017
     สาขาการวิจัย : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 31 มีนาคม 2560
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2560
     จำนวนผู้เข้าชม : 380
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ พันธวิศิษฏ์

     
ข้อมูลงานวิจัย
  แนวทางการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับประเทศไทย
     รหัสงานวิจัย : 2560_016
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 30 มีนาคม 2560
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2560
     จำนวนผู้เข้าชม : 521
     
  ผู้วิจัย : อาจารย์ ดร.ชนกนารถ บุญวัฒนะกุล

     
ข้อมูลงานวิจัย
  การติดตามผลการจัดการเรียนการสอนและการให้บริการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาบริหารรัฐกิจ วิชาเอกการบริหารการปกครองท้องที่ โครงการความร่วมมือระหว่างกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช ปีการศึกษา 2558 (ระยะที่ 1 และ ระยะที่ 2)
     รหัสงานวิจัย : 2560_015
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 30 มีนาคม 2560
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2560
     จำนวนผู้เข้าชม : 267
     
  ผู้วิจัย : นางสาวศศโสฬส เกียรติภักดีกุล
รองศาสตราจารย์มานิต ศุทธสกุล
อาจารย์ปรีชา วัชราภัย
อาจารย์นิพัทธา อมรรัตนเมธา
อาจารย์ชูเกียรติ มุทธกาญจน์
อาจารย์สุจริต ปัจฉิมนันท์
นางรัตนา เรืองศรี
     
ข้อมูลงานวิจัย
  ความพร้อมของผู้รับเหมาก่อสร้างไทยในการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
     รหัสงานวิจัย : 2560_014
     สาขาการวิจัย : สาขาเศรษฐศาสตร์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 30 มีนาคม 2560
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2560
     จำนวนผู้เข้าชม : 409
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม
รองศาสตราจารย์ ดร. อรพรรณ ศรีเสาวลักษณ์
รองศาสตราจารย์ศิริพร สัจจานันท์
อาจารย์ ดร.เอื้ออารีย์ อิ้งจะนิล
อาจารย์รังสิต เจียมปัญญา
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การผสมผสานเทคโนโลยีกับการพัฒนาต้นแบบการจัดการเรียนการสอน e-Learning สมัยใหม่
     รหัสงานวิจัย : 2560_013
     สาขาการวิจัย : เทคโนโลยีสารสนเทศ
และนิเทศศาสตร์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 30 มีนาคม 2560
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2560
     จำนวนผู้เข้าชม : 523
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์

     
ข้อมูลงานวิจัย
  การศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดสอนหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     รหัสงานวิจัย : 2560_012
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 30 มีนาคม 2560
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2560
     จำนวนผู้เข้าชม : 257
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ

     
ข้อมูลงานวิจัย
  การประเมินหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     รหัสงานวิจัย : 2560_011
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 30 มีนาคม 2560
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2560
     จำนวนผู้เข้าชม : 236
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์สมโภช รติโอฬาร
รองศาสตราจารย์พรทิพย์ กีระพงษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรวรรณ น้อยวัฒน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพล กาละดี
อาจารย์สุณัฐชา แสงมณี
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) วิชาเอกการจัดการเศรษฐกิจชุมชน สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     รหัสงานวิจัย : 2560_010
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 08 มีนาคม 2560
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2560
     จำนวนผู้เข้าชม : 288
     
  ผู้วิจัย :
รองศาสตราจารย์ ดร.มนูญ โต๊ะยามา
รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา ตั้งทางธรรม
รองศาสตราจารย์อรรฆย์คณา แย้มนวล
รองศาสตราจารย์รัฐวิชญญ์ จิวสวัสดิ์
อาจารย์ภูดินันท์ อดิทิพยางกูร
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การพัฒนาต้นแบบหลักสูตรเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการศึกษาทางไกล
     รหัสงานวิจัย : 2560_009
     สาขาการวิจัย : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 08 มีนาคม 2560
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2560
     จำนวนผู้เข้าชม : 423
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์บำเพ็ญ เขียวหวาน
รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ
รองศาสตราจารย์ ดร.ดุสิต เวชกิจ
รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์พันธุ์ เธียรหิรัญ
รองศาสตราจารย์ ดร.สัจจา บรรจงศิริ
รองศาสตราจารย์ ดร.สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม
อาจารย์พลสราญ สราญรมย์
ดร.วัฒนี วัฒนวิกย์กิจ
นางสุนันทา โปตะวนิช
     
ข้อมูลงานวิจัย
  แนวทางพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างยั่งยืนแบบมีส่วนร่วมของชุมชน จังหวัดนนทบุรี
     รหัสงานวิจัย : 2560_008
     สาขาการวิจัย : สาขาสังคมวิทยา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 25 มกราคม 2560
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2560
     จำนวนผู้เข้าชม : 396
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.จินดา ขลิบทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรัฐ รัตนเจริญ
อาจารย์เจนณรงค์ เทียนสว่าง
อาจารย์เพชร ทวีวงษ์
     
ข้อมูลงานวิจัย
  กริยาเคลื่อนไหวในภาษาเขมร : การวิเคราะห์ทางไวยากรณ์
     รหัสงานวิจัย : 2560_007
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 25 มกราคม 2560
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2560
     จำนวนผู้เข้าชม : 287
     
  ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ วัฒนาพงษากุล


จำนวนงานวิจัย
780
เรื่อง

        จำนวน 20 หน้า : << หน้าแรก  ย้อนกลับ ...  [ 2 ] [ 3 ] 4 [ 5 ] [ 6 ]  ... ถัดไป หน้าสุดท้าย >>