ชื่องานวิจัย
                  ชื่อผู้วิจัย
   * ใส่เฉพาะชื่อหรือนามสกุล
                  วันที่เผยแพร่
  ถึง  
                  ปีที่แล้วเสร็จ
                  สาขาการวิจัย
                  คำสำคัญ
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การติดตามผลการจัดการเรียนการสอนและการให้บริการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาบริหารรัฐกิจ วิชาเอกการบริหารการปกครองท้องที่ โครงการความร่วมมือระหว่างกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช ปีการศึกษา 2558 (ระยะที่ 1 และ ระยะที่ 2)
     รหัสงานวิจัย : 2560_015
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 30 มีนาคม 2560
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2560
     จำนวนผู้เข้าชม : 217
     
  ผู้วิจัย : นางสาวศศโสฬส เกียรติภักดีกุล
รองศาสตราจารย์มานิต ศุทธสกุล
อาจารย์ปรีชา วัชราภัย
อาจารย์นิพัทธา อมรรัตนเมธา
อาจารย์ชูเกียรติ มุทธกาญจน์
อาจารย์สุจริต ปัจฉิมนันท์
นางรัตนา เรืองศรี
     
ข้อมูลงานวิจัย
  ความพร้อมของผู้รับเหมาก่อสร้างไทยในการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
     รหัสงานวิจัย : 2560_014
     สาขาการวิจัย : สาขาเศรษฐศาสตร์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 30 มีนาคม 2560
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2560
     จำนวนผู้เข้าชม : 323
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม
รองศาสตราจารย์ ดร. อรพรรณ ศรีเสาวลักษณ์

อาจารย์ ดร.เอื้ออารีย์ อิ้งจะนิล
อาจารย์รังสิต เจียมปัญญา
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การผสมผสานเทคโนโลยีกับการพัฒนาต้นแบบการจัดการเรียนการสอน e-Learning สมัยใหม่
     รหัสงานวิจัย : 2560_013
     สาขาการวิจัย : เทคโนโลยีสารสนเทศ
และนิเทศศาสตร์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 30 มีนาคม 2560
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2560
     จำนวนผู้เข้าชม : 433
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์

     
ข้อมูลงานวิจัย
  การศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดสอนหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     รหัสงานวิจัย : 2560_012
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 30 มีนาคม 2560
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2560
     จำนวนผู้เข้าชม : 208
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ

     
ข้อมูลงานวิจัย
  การประเมินหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     รหัสงานวิจัย : 2560_011
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 30 มีนาคม 2560
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2560
     จำนวนผู้เข้าชม : 194
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์สมโภช รติโอฬาร
รองศาสตราจารย์พรทิพย์ กีระพงษ์
อาจารย์อรวรรณ น้อยวัฒน์
อาจารย์เอกพล กาละดี
อาจารย์สุณัฐชา แสงมณี
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) วิชาเอกการจัดการเศรษฐกิจชุมชน สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     รหัสงานวิจัย : 2560_010
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 08 มีนาคม 2560
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2560
     จำนวนผู้เข้าชม : 226
     
  ผู้วิจัย :
รองศาสตราจารย์ ดร.มนูญ โต๊ะยามา
รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา ตั้งทางธรรม
รองศาสตราจารย์อรรฆย์คณา แย้มนวล
รองศาสตราจารย์รัฐวิชญญ์ จิวสวัสดิ์
อาจารย์ภูดินันท์ อดิทิพยางกูร
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การพัฒนาต้นแบบหลักสูตรเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการศึกษาทางไกล
     รหัสงานวิจัย : 2560_009
     สาขาการวิจัย : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 08 มีนาคม 2560
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2560
     จำนวนผู้เข้าชม : 335
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์บำเพ็ญ เขียวหวาน
รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ
รองศาสตราจารย์ ดร.ดุสิต เวชกิจ
รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์พันธุ์ เธียรหิรัญ
รองศาสตราจารย์ ดร.สัจจา บรรจงศิริ
รองศาสตราจารย์ ดร.สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม
อาจารย์พลสราญ สราญรมย์
ดร.วัฒนี วัฒนวิกย์กิจ
นางสุนันทา โปตะวนิช
     
ข้อมูลงานวิจัย
  แนวทางพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างยั่งยืนแบบมีส่วนร่วมของชุมชน จังหวัดนนทบุรี
     รหัสงานวิจัย : 2560_008
     สาขาการวิจัย : สาขาสังคมวิทยา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 25 มกราคม 2560
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2560
     จำนวนผู้เข้าชม : 309
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.จินดา ขลิบทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรัฐ รัตนเจริญ
อาจารย์เจนณรงค์ เทียนสว่าง
อาจารย์เพชร ทวีวงษ์
     
ข้อมูลงานวิจัย
  กริยาเคลื่อนไหวในภาษาเขมร : การวิเคราะห์ทางไวยากรณ์
     รหัสงานวิจัย : 2560_007
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 25 มกราคม 2560
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2560
     จำนวนผู้เข้าชม : 236
     
  ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ วัฒนาพงษากุล

     
ข้อมูลงานวิจัย
  แนวทางสำหรับระบบการตัดเกรดของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     รหัสงานวิจัย : 2560_006
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 18 มกราคม 2560
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2560
     จำนวนผู้เข้าชม : 231
     
  ผู้วิจัย : อาจารย์ ดร.ศจี จิระโร
อาจารย์ ดร.ศศิธร บัวทอง
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การพัฒนารูปแบบการจัดหน้าเอกสารการสอนระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     รหัสงานวิจัย : 2560_005
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 18 มกราคม 2560
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2560
     จำนวนผู้เข้าชม : 206
     
  ผู้วิจัย : นางสุดารัตน์ บัวศรี

     
ข้อมูลงานวิจัย
  การเป็นองค์กรเชิงกลยุทธ์ของกระทรวงการคลัง
     รหัสงานวิจัย : 2560_004
     สาขาการวิจัย : สาขาสังคมวิทยา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 10 มกราคม 2560
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2560
     จำนวนผู้เข้าชม : 235
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์

     
ข้อมูลงานวิจัย
  องค์ความรู้ทางปรัชญาการเมืองตะวันตกในสถาบันอุดมศึกษาไทย
     รหัสงานวิจัย : 2560_003
     สาขาการวิจัย : สาขาสังคมวิทยา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 04 มกราคม 2560
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2560
     จำนวนผู้เข้าชม : 219
     
  ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิศาล มุกดารัศมี

     
ข้อมูลงานวิจัย
  แนวทางการจัดบริการการศึกษาเพื่อช่วยให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรียนได้ประสบผลสำเร็จ ในระบบการศึกษาทางไกล โดยการศึกษาความคิดเห็น ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจาก 4 มหาวิทยาลัยเปิด
     รหัสงานวิจัย : 2560_002
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 04 มกราคม 2560
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2560
     จำนวนผู้เข้าชม : 243
     
  ผู้วิจัย : ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี สังข์ศรี

     
ข้อมูลงานวิจัย
  ยุทธศาสตร์การลงทุนของประเทศสิงคโปร์ ผ่านกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติ: ข้อเสนอเชิงนโยบายต่อประเทศไทย
     รหัสงานวิจัย : 2560_001
     สาขาการวิจัย : สาขาสังคมวิทยา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 04 มกราคม 2560
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2560
     จำนวนผู้เข้าชม : 220
     
  ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล อุดมวิศวกุล

     
ข้อมูลงานวิจัย
  การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกลเรื่องการจัดการเรียนรู้ของครูเพื่อส่งเสริมความสามารถในการฟัง การพูดและการอ่านในวิชาภาษาไทยของนักเรียนระดับประถมศึกษาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
     รหัสงานวิจัย : 2559_038
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : คลิ๊กอ่าน
     วันที่เผยแพร่ : 26 ธันวาคม 2559
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2559
     จำนวนผู้เข้าชม : 290
     
  ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณี ยหะกร

     
ข้อมูลงานวิจัย
  การวิเคราะห์เชิงลึกของกระบวนการเรียน e-learning นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     รหัสงานวิจัย : 2559_037
     สาขาการวิจัย : เทคโนโลยีสารสนเทศ
และนิเทศศาสตร์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 23 ธันวาคม 2559
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2559
     จำนวนผู้เข้าชม : 386
     
  ผู้วิจัย : อาจารย์พิสิษฐ์ ณัฎประเสริฐ
รองศาสตราจารย์ ดร.วลัยวัชร ชัยบุตร
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การประเมินผลโครงการบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
     รหัสงานวิจัย : 2559_036
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 22 ธันวาคม 2559
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2559
     จำนวนผู้เข้าชม : 230
     
  ผู้วิจัย : ดร.วัฒนี วัฒนวิกย์กิจ

     
ข้อมูลงานวิจัย
  การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิ่งสำหรับการเรียนรู้ร่วมกัน ชุดวิชาสารัตถะวิทยวิธีและธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     รหัสงานวิจัย : 2559_035
     สาขาการวิจัย : เทคโนโลยีสารสนเทศ
และนิเทศศาสตร์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 22 ธันวาคม 2559
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2559
     จำนวนผู้เข้าชม : 211
     
  ผู้วิจัย : อาจารย์ดวงพร ทรัพยลักษณ์
รองศาสตราจารย์ ดร.ชลาภรณ์ สุวรรณสัมฤทธิ์
รองศาสตราจารย์นภาภรณ์ ปาลวัฒน์วิไชย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา สนกนก
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การวิเคราะห์ระบบอุปกรณ์ เครื่องมือ และการจัดการทางวิศวกรรมโทรคมนาคม เพื่อสนับสนุนระบบการเรีียนการสอนทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     รหัสงานวิจัย : 2559_034
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 19 ธันวาคม 2559
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2559
     จำนวนผู้เข้าชม : 163
     
  ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจิตพรรณ กฤตพลวิมาน

     
ข้อมูลงานวิจัย
  ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อประมวลสาระและแนวการศึกษา ในหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     รหัสงานวิจัย : 2559_033
     สาขาการวิจัย : เทคโนโลยีสารสนเทศ
และนิเทศศาสตร์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 19 ธันวาคม 2559
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2559
     จำนวนผู้เข้าชม : 183
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ทวีกุลทรัพย์

     
ข้อมูลงานวิจัย
  การสังเคราะห์งานวิจัยของนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     รหัสงานวิจัย : 2559_032
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 19 ธันวาคม 2559
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2559
     จำนวนผู้เข้าชม : 222
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.นิธิพัฒน์ เมฆขจร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา ดวงแก้ว
รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา เนาว์เย็นผล
รองศาสตราจารย์ ดร.ลัดดาวรรณ ณ ระนอง
รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณ์ดี แสงประทีปทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เก็จกนก เอื้อวงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินิจ เทือกทอง
รองศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ สังสรรค์อนันต์
อาจารย์ ดร.ชนกนารถ บุญวัฒนะกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลชลี จงเจริญ
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกลสำหรับครูสังคมศึกษา เรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนา หน้าที่พลเมืองและค่านิยมหลัก 12 ประการให้แก่นักเรียน
     รหัสงานวิจัย : 2559_031
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : คลิ๊กอ่าน
     วันที่เผยแพร่ : 19 ธันวาคม 2559
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2559
     จำนวนผู้เข้าชม : 229
     
  ผู้วิจัย : ศาสตราจารย์ ดร.สิริวรรณ ศรีพหล

     
ข้อมูลงานวิจัย
  การติดตามบัณฑิตศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     รหัสงานวิจัย : 2559_030
     สาขาการวิจัย : สาขารัฐศาสตร์และ
รัฐประศาสนศาสตร์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 14 ธันวาคม 2559
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2559
     จำนวนผู้เข้าชม : 215
     
  ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมปฤณ นิยมไทย

     
ข้อมูลงานวิจัย
  โครงการติดตามนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     รหัสงานวิจัย : 2559_029
     สาขาการวิจัย : สาขารัฐศาสตร์และ
รัฐประศาสนศาสตร์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 14 ธันวาคม 2559
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2559
     จำนวนผู้เข้าชม : 225
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.ปธาน สุวรรณมงคล
รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งพงษ์ ชัยนาม
รองศาสตราจารย์ธโสธร ตู้ทองคำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนศักดิ์ สายจำปา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมปฤณ นิยมไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวี สุรฤทธิกุล
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การพัฒนาระบบการสอนแบบเน้นประสบการณ์นำภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่โรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
     รหัสงานวิจัย : 2559_028
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 14 ธันวาคม 2559
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2559
     จำนวนผู้เข้าชม : 265
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ทวีกุลทรัพย์

     
ข้อมูลงานวิจัย
  การสังเคราะห์บทความเชิงปกิณกะเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ตของฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล สำนักการศึกษาต่อเนื่อง
     รหัสงานวิจัย : 2559_027
     สาขาการวิจัย : สาขาสังคมวิทยา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 14 ธันวาคม 2559
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2559
     จำนวนผู้เข้าชม : 218
     
  ผู้วิจัย : นายชัยณรงค์ นพศิริ

     
ข้อมูลงานวิจัย
  การพัฒนาระบบการจัดการการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     รหัสงานวิจัย : 2559_026
     สาขาการวิจัย : สาขาสังคมวิทยา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 14 ธันวาคม 2559
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2559
     จำนวนผู้เข้าชม : 184
     
  ผู้วิจัย : นายเลือดไทย ภูมิประมาณ

     
ข้อมูลงานวิจัย
  การศึกษารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตวิชาเอกการเมืองการปกครองท้องถิ่นที่เหมาะสมกับพนักงานเทศบาล
     รหัสงานวิจัย : 2559_025
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 13 ธันวาคม 2559
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2559
     จำนวนผู้เข้าชม : 200
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.ปธาน สุวรรณมงคล

     
ข้อมูลงานวิจัย
  การพัฒนาภาวะผู้นำและการจัดการการเปลี่ยนแปลงสำหรับผู้บริหารการพยาบาลในกลุ่มอาเซียน
     รหัสงานวิจัย : 2559_024
     สาขาการวิจัย : สาขาสังคมวิทยา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 13 ธันวาคม 2559
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2559
     จำนวนผู้เข้าชม : 111
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.บุญทิพย์ สิริธรังศรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เปรมฤทัย น้อยหมื่นไวย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารี ชีวเกษมสุข
อาจารย์ ดร.พัทยา แก้วสาร
รองศาสตราจารย์ ดร.สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล
     
ข้อมูลงานวิจัย
  การศึกษาผลการใช้แบบแผนการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบทางไกล ผนวกการนิเทศหลังการอบรมที่มีต่อสมรรถนะของครู ในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาการคิดของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
     รหัสงานวิจัย : 2559_023
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 13 ธันวาคม 2559
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2559
     จำนวนผู้เข้าชม : 118
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์

     
ข้อมูลงานวิจัย
  ประสิทธิภาพของข้อตกลงว่าด้วยเสถียรภาพในการลงทุนเพื่อปกป้องนักลงทุนต่างชาติ
     รหัสงานวิจัย : 2559_022
     สาขาการวิจัย : สาขาสังคมวิทยา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 13 ธันวาคม 2559
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2559
     จำนวนผู้เข้าชม : 125
     
  ผู้วิจัย : อาจารย์จาตุรนต์ บุณยธนะ

     
ข้อมูลงานวิจัย
  ปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้ของผู้บริโภคเกี่ยวกับภาพลักษณ์สินค้าเกษตรอินทรีย์ ในเขต กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
     รหัสงานวิจัย : 2559_021
     สาขาการวิจัย : สาขาสังคมวิทยา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 13 ธันวาคม 2559
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2559
     จำนวนผู้เข้าชม : 118
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑิชา พุทซาคำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิลันธนา แป้นปลื้ม
อาจารย์ ดร.วรินธร มณีรัตน์
     
ข้อมูลงานวิจัย
  บริการของสถานสงเคราะห์เด็กที่ส่งเสริมอิทธิบาทสี่แก่วัยรุ่นในอุปการะ
     รหัสงานวิจัย : 2559_020
     สาขาการวิจัย : สาขาสังคมวิทยา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 13 ธันวาคม 2559
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2559
     จำนวนผู้เข้าชม : 110
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.อำไพรัตน์ อักษรพรหม

     
ข้อมูลงานวิจัย
  การเตรียมความพร้อมของประเทศไทยต่อการจัดการความปลอดภัยของสารเคมี ด้านผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริโภคโดยระบบสากล GHS เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
     รหัสงานวิจัย : 2559_019
     สาขาการวิจัย : สาขาสังคมวิทยา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 13 ธันวาคม 2559
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2559
     จำนวนผู้เข้าชม : 108
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.ศริศักดิ์ สุนทรไชย

     
ข้อมูลงานวิจัย
  การพัฒนาสื่อเพื่อการฝึกอบรมทางไกลเรื่องการจัดทำฉลากเคมีภัณฑ์ในบ้านเรือนตามระบบสากล GHS
     รหัสงานวิจัย : 2559_018
     สาขาการวิจัย : สาขาสังคมวิทยา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : คลิ๊กอ่าน
     วันที่เผยแพร่ : 09 ธันวาคม 2559
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2559
     จำนวนผู้เข้าชม : 105
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.ศริศักดิ์ สุนทรไชย

     
ข้อมูลงานวิจัย
  การพัฒนาชุดการเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การอนุรักษ์ป่าไม้ สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 ในเขตภาคใต้ของประเทศไทย
     รหัสงานวิจัย : 2559_017
     สาขาการวิจัย : สาขาการศึกษา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 07 ธันวาคม 2559
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2559
     จำนวนผู้เข้าชม : 132
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ สังสรรค์อนันต์

     
ข้อมูลงานวิจัย
  การเปิดเสรีทางการเงินกับการพัฒนาเศรษฐกิจ: แนวทางที่เหมาะสมในประเทศไทย
     รหัสงานวิจัย : 2559_016
     สาขาการวิจัย : สาขาเศรษฐศาสตร์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 07 ธันวาคม 2559
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2559
     จำนวนผู้เข้าชม : 186
     
  ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา วนเศรษฐ

     
ข้อมูลงานวิจัย
  การพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารจัดการความร่วมมือการจัดการศึกษาและวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ในประชาคมอาเซียน
     รหัสงานวิจัย : 2559_015
     สาขาการวิจัย : เทคโนโลยีสารสนเทศ
และนิเทศศาสตร์
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 07 ธันวาคม 2559
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2559
     จำนวนผู้เข้าชม : 116
     
  ผู้วิจัย : ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์

     
ข้อมูลงานวิจัย
  การพัฒนากิจกรรมการอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการผลิตพืช การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะการผลิตพืช และการฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตพืช
     รหัสงานวิจัย : 2559_014
     สาขาการวิจัย : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
     มีชุดฝึกอบรมฯ : ไม่มี
     วันที่เผยแพร่ : 07 ธันวาคม 2559
     ปีที่แล้วเสร็จ : 2559
     จำนวนผู้เข้าชม : 97
     
  ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.สัจจา บรรจงศิริ
อาจารย์ ดร.จรรยา สิงห์คำ
อาจารย์ปริชาติ ดิษฐกิจ
นางปาลีรัตน์ การดี

จำนวนงานวิจัย
520
เรื่อง

        จำนวน 13 หน้า : << หน้าแรก  ย้อนกลับ ...  [ 2 ] [ 3 ] 4 [ 5 ] [ 6 ]  ... ถัดไป หน้าสุดท้าย >>