| หน้าหลัก | สถาบันวิจัยและพัฒนา มสธ. | มสธ.
 
|
 
เข้าสู่ระบบ
แหล่งทุนภายใน
แหล่งทุนภายนอก
แหล่งทุนภายนอก
ห้องสมุดวิจัยออนไลน์
ฐานข้อมูลนักวิจัย
ชุดฝึกอบรมทางไกล
e-Jodil
facebook สถาบันวิจัยและพัฒนา
งานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก  
 
 
โครงการกิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกด้านบริหารจัดการแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs อุตสาหกรรมเกษตร แปรรูปอาหาร เครื่องสำอาง และสมุนไพรไทย รวมจำนวน 8 วิสาหกิจ
   
ผู้วิจัย รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ สุทธิประสิทธิ์
รองศาสตราจารย์ศศิมน ปรีดา
รองศาสตราจารย์วิเชียร เลิศโภคานนท์
ดร.สุเมธ ตันตระเธียร
ดร.วราวุฒิ ครูส่ง
อาจารย์วิชัย โล้เจริญรัตน์
อาจารย์นพดล แสงเขียว
อาจารย์เอกพงษ์ สงเคราะห์
อาจารย์ชัยวัฒน์ งามรัตนกุล
อาจารย์สิริลักษณ์ ปิ่นน้อย
 
แหล่งทุน สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ปีที่ทำวิจัย 2552
ปีที่แล้วเสร็จ 2553