| หน้าหลัก | สถาบันวิจัยและพัฒนา มสธ. | มสธ.
 
|
 
เข้าสู่ระบบ
แหล่งทุนภายใน
แหล่งทุนภายนอก
แหล่งทุนภายนอก
ห้องสมุดวิจัยออนไลน์
ฐานข้อมูลนักวิจัย
ชุดฝึกอบรมทางไกล
e-Jodil
facebook สถาบันวิจัยและพัฒนา
งานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก  
 
 
โครงการประยุกต์ใช้งานวิจัย/นวัตกรรมภายใต้กิจกรรมการส่งเสริมนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์
   
ผู้วิจัย รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ สุทธิประสิทธิ์
รองศาสตราจารย์ศศิมน ปรีดา
รองศาสตราจารย์วิเชียร เลิศโภคานนท์
รองศาสตราจารย์ ดร.คณิต เฉลยจรรยา
รองศาสตราจารย์ ดร.วราวุฒิ ครูส่ง
รองศาสตราจารย์ ดร.สุเมธ ตันตระเธียร
ดร.กาญจนา มหัทธนทวี
ดร.มารุจ ลิมปะวัฒนะ
ดร.ธัญญาภรณ์ ศิริเลิศ
อาจารย์ปภาวัลย์ สุทธิประ
 
แหล่งทุน สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ปีที่ทำวิจัย 2552
ปีที่แล้วเสร็จ 2553