| หน้าหลัก | สถาบันวิจัยและพัฒนา มสธ. | มสธ.
 
|
 
เข้าสู่ระบบ
แหล่งทุนภายใน
แหล่งทุนภายนอก
แหล่งทุนภายนอก
ห้องสมุดวิจัยออนไลน์
ฐานข้อมูลนักวิจัย
ชุดฝึกอบรมทางไกล
e-Jodil
facebook สถาบันวิจัยและพัฒนา
งานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก  
 
 
โครงการการประเมินผลการดำเนินงานของสมาคมการพัฒนาคุณภาพชีวิต อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
   
ผู้วิจัย รองศาสตราจารย์ธนชัย ยมจินดา
 
แหล่งทุน สมาคมพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร อำเภอแม่เมาะ
ปีที่ทำวิจัย 2552
ปีที่แล้วเสร็จ 2552