| หน้าหลัก | สถาบันวิจัยและพัฒนา มสธ. | มสธ.
 
|
 
เข้าสู่ระบบ
แหล่งทุนภายใน
แหล่งทุนภายนอก
แหล่งทุนภายนอก
ห้องสมุดวิจัยออนไลน์
ฐานข้อมูลนักวิจัย
ชุดฝึกอบรมทางไกล
e-Jodil
facebook สถาบันวิจัยและพัฒนา
งานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก  
 
 
โครงการจัดทำยุทธศาสตร์และแผนระยะ 3 ปี ให้แก่สมาคมการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
   
ผู้วิจัย รองศาสตราจารย์ธนชัย ยมจินดา
รองศาสตราจารย์ชนินทร์ ชุณหพันธรักษ์
รองศาสตราจารย์สมนึก แตงเจริญ
 
แหล่งทุน สมาคมพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร อำเภอแม่เมาะ
ปีที่ทำวิจัย 2552
ปีที่แล้วเสร็จ 2552