| หน้าหลัก | สถาบันวิจัยและพัฒนา มสธ. | มสธ.
 
|
 
เข้าสู่ระบบ
แหล่งทุนภายใน
แหล่งทุนภายนอก
แหล่งทุนภายนอก
ห้องสมุดวิจัยออนไลน์
ฐานข้อมูลนักวิจัย
ชุดฝึกอบรมทางไกล
e-Jodil
facebook สถาบันวิจัยและพัฒนา
งานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก  
 
 
โครงการจัดทำคู่มือกำกับดูแลสถานประกอบการ : คู่มือเพื่อพัฒนาระบบการจัดการสารเคมีอันตรายสูงที่มีการนำเข้าเพื่อใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ 2552
   
ผู้วิจัย รองศาสตราจารย์ ดร.ศริศักดิ์ สุนทรไชย
 
แหล่งทุน สำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ปีที่ทำวิจัย 2552
ปีที่แล้วเสร็จ 2553