| หน้าหลัก | สถาบันวิจัยและพัฒนา มสธ. | มสธ.
 
|
 
เข้าสู่ระบบ
แหล่งทุนภายใน
แหล่งทุนภายนอก
แหล่งทุนภายนอก
ห้องสมุดวิจัยออนไลน์
ฐานข้อมูลนักวิจัย
ชุดฝึกอบรมทางไกล
e-Jodil
facebook สถาบันวิจัยและพัฒนา
งานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก  
 
 
โครงการการศึกษาปัญหาอุปสรรคของผู้ปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองเด็ก พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 และแนวทางในการเฝ้าระวังการละเมิดสิทธิเด็กและปัญหาครอบครัวในจังหวัดนนทบุรี
   
ผู้วิจัย รองศาสตราจารย์รัชนีกร โชติชัยสถิตย์
 
แหล่งทุน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศูนย์พิทักษ์เด็กและสตรีจังหวัดนนทบุรี
ปีที่ทำวิจัย 2552
ปีที่แล้วเสร็จ 2553