| หน้าหลัก | สถาบันวิจัยและพัฒนา มสธ. | มสธ.
 
|
 
เข้าสู่ระบบ
แหล่งทุนภายใน
แหล่งทุนภายนอก
แหล่งทุนภายนอก
ห้องสมุดวิจัยออนไลน์
ฐานข้อมูลนักวิจัย
ชุดฝึกอบรมทางไกล
e-Jodil
facebook สถาบันวิจัยและพัฒนา
งานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก  
 
 
โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี(พ.ศ.2552-2555) และถ่ายทอดความรู้สู่ระดับหน่วยงานของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
   
ผู้วิจัย รองศาสตราจารย์ ดร.เสน่ห์ จุ้ยโต
นางสาวจรีรัตน์ เสริมศิลป์
อาจารย์ ดร.วัฒนา ล่วงลือ
อาจารย์ ดร.ศักดิ์ ประสานดี
 
แหล่งทุน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ปีที่ทำวิจัย 2552
ปีที่แล้วเสร็จ 2553