| หน้าหลัก | สถาบันวิจัยและพัฒนา มสธ. | มสธ.
 
|
 
เข้าสู่ระบบ
แหล่งทุนภายใน
แหล่งทุนภายนอก
แหล่งทุนภายนอก
ห้องสมุดวิจัยออนไลน์
ฐานข้อมูลนักวิจัย
ชุดฝึกอบรมทางไกล
e-Jodil
facebook สถาบันวิจัยและพัฒนา
งานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก  
 
 
โครงการจัดบริการและประเมินผลการดำเนินงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดของศูนย์บริการสาธารณสุขเอกชน กรุงเทพมหานคร
   
ผู้วิจัย รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา เพ็ญศิรินภา
 
แหล่งทุน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร
ปีที่ทำวิจัย 2552
ปีที่แล้วเสร็จ 2553