| หน้าหลัก | สถาบันวิจัยและพัฒนา มสธ. | มสธ.
 
|
 
เข้าสู่ระบบ
แหล่งทุนภายใน
แหล่งทุนภายนอก
แหล่งทุนภายนอก
ห้องสมุดวิจัยออนไลน์
ฐานข้อมูลนักวิจัย
ชุดฝึกอบรมทางไกล
e-Jodil
facebook สถาบันวิจัยและพัฒนา
งานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก  
 
 
โครงการจ้างถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการเฉลิมพระเกียรติ 57 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ : หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด
   
ผู้วิจัย รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา เพ็ญศิรินภา
 
แหล่งทุน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
ปีที่ทำวิจัย 2552
ปีที่แล้วเสร็จ 2553