| หน้าหลัก | สถาบันวิจัยและพัฒนา มสธ. | มสธ.
 
|
 
เข้าสู่ระบบ
แหล่งทุนภายใน
แหล่งทุนภายนอก
แหล่งทุนภายนอก
ห้องสมุดวิจัยออนไลน์
ฐานข้อมูลนักวิจัย
ชุดฝึกอบรมทางไกล
e-Jodil
facebook สถาบันวิจัยและพัฒนา
งานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก  
 
 
โครงการประเมินผลการปลูกป่าพื้นที่บ้านสันติคีรี ดอยแม่สลอง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
   
ผู้วิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัณฉัตร หมอยาดี
ดร.อัญชลี จันทาโภ
อาจารย์ประกายทิพย์ พิชัย
 
แหล่งทุน กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
ปีที่ทำวิจัย 2552
ปีที่แล้วเสร็จ 2553