| หน้าหลัก | สถาบันวิจัยและพัฒนา มสธ. | มสธ.
 
|
 
เข้าสู่ระบบ
แหล่งทุนภายใน
แหล่งทุนภายนอก
แหล่งทุนภายนอก
ห้องสมุดวิจัยออนไลน์
ฐานข้อมูลนักวิจัย
ชุดฝึกอบรมทางไกล
e-Jodil
facebook สถาบันวิจัยและพัฒนา
งานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก  
 
 
โครงการตรวจสอบติดตามและประเมินผลการดำเนินการเยียวยานักท่องเที่ยว กรณีสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิไม่สามารถให้บริการแก่ผู้โดยสารได้เพราะถูกปิดล้อม
   
ผู้วิจัย รองศาสตราจารย์วิมาน กฤตพลวิมาน
 
แหล่งทุน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ปีที่ทำวิจัย 2552
ปีที่แล้วเสร็จ 2553