| หน้าหลัก | สถาบันวิจัยและพัฒนา มสธ. | มสธ.
 
|
 
เข้าสู่ระบบ
แหล่งทุนภายใน
แหล่งทุนภายนอก
แหล่งทุนภายนอก
ห้องสมุดวิจัยออนไลน์
ฐานข้อมูลนักวิจัย
ชุดฝึกอบรมทางไกล
e-Jodil
facebook สถาบันวิจัยและพัฒนา
งานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก  
 
 
โครงการการสำรวจความต้องการ ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินงานของกรมทรัพยากรน้ำ
   
ผู้วิจัย รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ
นางสาวรสิกา อังกูร
นางระพีพรรณ ทองห่อ
นายชัชวาล สังขดิษฐ์
 
แหล่งทุน กรมทรัพยากรน้ำ
ปีที่ทำวิจัย 2552
ปีที่แล้วเสร็จ 2553