| หน้าหลัก | สถาบันวิจัยและพัฒนา มสธ. | มสธ.
 
|
 
เข้าสู่ระบบ
แหล่งทุนภายใน
แหล่งทุนภายนอก
แหล่งทุนภายนอก
ห้องสมุดวิจัยออนไลน์
ฐานข้อมูลนักวิจัย
ชุดฝึกอบรมทางไกล
e-Jodil
facebook สถาบันวิจัยและพัฒนา
งานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก  
 
 
โครงการจัดทำแผนแม่บทการสื่อสารองค์การการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ประจำปี 2553 - 2557
   
ผู้วิจัย รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบา สุธีธร
 
แหล่งทุน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ปีที่ทำวิจัย 2552
ปีที่แล้วเสร็จ 2553