| หน้าหลัก | สถาบันวิจัยและพัฒนา มสธ. | มสธ.
 
|
 
เข้าสู่ระบบ
แหล่งทุนภายใน
แหล่งทุนภายนอก
แหล่งทุนภายนอก
ห้องสมุดวิจัยออนไลน์
ฐานข้อมูลนักวิจัย
ชุดฝึกอบรมทางไกล
e-Jodil
facebook สถาบันวิจัยและพัฒนา
งานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก  
 
 
โครงการเก็บข้อมูลเพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการเครือข่ายเยาวชนอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลและชายฝั่ง (ยสทช.)
   
ผู้วิจัย ดร.ภทรพร ยุทธาภรณ์พินิจ
นางสาวทยณฐ ชวนไชยสิทธิ์
 
แหล่งทุน สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน
ปีที่ทำวิจัย 2552
ปีที่แล้วเสร็จ 2553