| หน้าหลัก | สถาบันวิจัยและพัฒนา มสธ. | มสธ.
 
|
 
เข้าสู่ระบบ
แหล่งทุนภายใน
แหล่งทุนภายนอก
แหล่งทุนภายนอก
ห้องสมุดวิจัยออนไลน์
ฐานข้อมูลนักวิจัย
ชุดฝึกอบรมทางไกล
e-Jodil
facebook สถาบันวิจัยและพัฒนา
งานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก  
 
 
โครงการการวิเคราะห์ความเกี่ยวข้องของการดื่มสุรากับความรุนแรงในการทำงาน
   
ผู้วิจัย รองศาสตราจารย์บุญเสริม หุตะแพทย์
รองศาสตราจารย์ประกายรัตน์ ภัทรธิติ
ดร.กุลกานต์ อภิวัฒนลังการ
นางสาวสุเพ็ญศรี พึ่งโคกสูง
 
แหล่งทุน ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา
ปีที่ทำวิจัย 2552
ปีที่แล้วเสร็จ 2553