| หน้าหลัก | สถาบันวิจัยและพัฒนา มสธ. | มสธ.
 
|
 
เข้าสู่ระบบ
แหล่งทุนภายใน
แหล่งทุนภายนอก
แหล่งทุนภายนอก
ห้องสมุดวิจัยออนไลน์
ฐานข้อมูลนักวิจัย
ชุดฝึกอบรมทางไกล
e-Jodil
facebook สถาบันวิจัยและพัฒนา
งานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก  
 
 
โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ปี พ.ศ. 2552
   
ผู้วิจัย นางสาวสุรีพร สมสมัย
รองศาสตราจารย์ ดร.คมเพชร ฉัตรศุภกุล
ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า
อาจารย์ทองแท้ ศิลาขาว
 
แหล่งทุน องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
ปีที่ทำวิจัย 2553
ปีที่แล้วเสร็จ 2553