| หน้าหลัก | สถาบันวิจัยและพัฒนา มสธ. | มสธ.
 
|
 
เข้าสู่ระบบ
แหล่งทุนภายใน
แหล่งทุนภายนอก
แหล่งทุนภายนอก
ห้องสมุดวิจัยออนไลน์
ฐานข้อมูลนักวิจัย
ชุดฝึกอบรมทางไกล
e-Jodil
facebook สถาบันวิจัยและพัฒนา
งานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก  
 
 
โครงการกลโกงบริษัทจัดหางาน วิธีการป้องกันและแนวทางแก้ไข
   
ผู้วิจัย อาจารย์กิตติพงษ์ เกียรติวัชรชัย
นายวิวรรธน์ เก่งถนอมศักดิ์
นางธิติมา ทรงกำพล
 
แหล่งทุน สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ปีที่ทำวิจัย 2553
ปีที่แล้วเสร็จ 2554