| หน้าหลัก | สถาบันวิจัยและพัฒนา มสธ. | มสธ.
 
|
 
เข้าสู่ระบบ
แหล่งทุนภายใน
แหล่งทุนภายนอก
แหล่งทุนภายนอก
ห้องสมุดวิจัยออนไลน์
ฐานข้อมูลนักวิจัย
ชุดฝึกอบรมทางไกล
e-Jodil
facebook สถาบันวิจัยและพัฒนา
งานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก  
 
 
โครงการให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกและถ่ายทอดความรู้ในการจัดตั้งธุรกิจ ด้านอุตสาหกรรมเกษตร (รุ่นที่ 2)
   
ผู้วิจัย รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ สุทธิประสิทธิ์
รองศาสตราจารย์ศศิมน ปรีดา
รองศาสตราจารย์วิเชียร เลิศโภคานนท์
รองศาสตราจารย์ ดร.คณิต เฉลยจรรยา
รองศาสตราจารย์ ดร.วราวุฒิ ครูส่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเมธ ตันตระเธียร
อาจารย์ปภาวัลย์ สุทธิประสิทธิ์
อาจารย์วิชัย โล้เจริญรัตน์
อาจารย์ยุทธวินัย โชติจิรช
 
แหล่งทุน สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ปีที่ทำวิจัย 2553
ปีที่แล้วเสร็จ 2554