| หน้าหลัก | สถาบันวิจัยและพัฒนา มสธ. | มสธ.
 
|
 
เข้าสู่ระบบ
แหล่งทุนภายใน
แหล่งทุนภายนอก
แหล่งทุนภายนอก
ห้องสมุดวิจัยออนไลน์
ฐานข้อมูลนักวิจัย
ชุดฝึกอบรมทางไกล
e-Jodil
facebook สถาบันวิจัยและพัฒนา
งานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก  
 
 
โครงการวิจัยความเป็นไปได้ในการพัฒนากองทุนเป็นสถาบันการเงินชุมชน
   
ผู้วิจัย อาจารย์เธียรชัย ณ นคร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ส่งเสริม หอมกลิ่น
อาจารย์เฉลิมศักดิ์ ตุ้มหิรัญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรสา ปานขาว
 
แหล่งทุน สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
ปีที่ทำวิจัย 2553
ปีที่แล้วเสร็จ 2554