| หน้าหลัก | สถาบันวิจัยและพัฒนา มสธ. | มสธ.
 
|
 
เข้าสู่ระบบ
แหล่งทุนภายใน
แหล่งทุนภายนอก
แหล่งทุนภายนอก
ห้องสมุดวิจัยออนไลน์
ฐานข้อมูลนักวิจัย
ชุดฝึกอบรมทางไกล
e-Jodil
facebook สถาบันวิจัยและพัฒนา
งานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก  
 
 
โครงการการประเมินผลการดำเนินงานของสมาคมการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ประจำปี 2552
   
ผู้วิจัย รองศาสตราจารย์ธนชัย ยมจินดา
 
แหล่งทุน สมาคมพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
ปีที่ทำวิจัย 2553
ปีที่แล้วเสร็จ 2553