| หน้าหลัก | สถาบันวิจัยและพัฒนา มสธ. | มสธ.
 
|
 
เข้าสู่ระบบ
แหล่งทุนภายใน
แหล่งทุนภายนอก
แหล่งทุนภายนอก
ห้องสมุดวิจัยออนไลน์
ฐานข้อมูลนักวิจัย
ชุดฝึกอบรมทางไกล
e-Jodil
facebook สถาบันวิจัยและพัฒนา
งานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก  
 
 
โครงการเสริมสร้างความรู้และการศึกษามูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ทรัพยาการทางทะเลและชายฝั่ง (ชายหาด) : ออกแบบแบบสอบถาม เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
   
ผู้วิจัย รองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ ศรีเสาวลักษณ์
 
แหล่งทุน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ปีที่ทำวิจัย 2553
ปีที่แล้วเสร็จ 2554