| หน้าหลัก | สถาบันวิจัยและพัฒนา มสธ. | มสธ.
 
|
 
เข้าสู่ระบบ
แหล่งทุนภายใน
แหล่งทุนภายนอก
แหล่งทุนภายนอก
ห้องสมุดวิจัยออนไลน์
ฐานข้อมูลนักวิจัย
ชุดฝึกอบรมทางไกล
e-Jodil
facebook สถาบันวิจัยและพัฒนา
งานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก  
 
 
โครงการศึกษาการโฆษณาของธุรกิจโทรคมนาคมและวิเคราะห์ผลกระทบที่มีต่อสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม
   
ผู้วิจัย รองศาสตราจารย์ปิยฉัตร ล้อมชวการ
 
แหล่งทุน สถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ปีที่ทำวิจัย 2553
ปีที่แล้วเสร็จ 2554