| หน้าหลัก | สถาบันวิจัยและพัฒนา มสธ. | มสธ.
 
|
 
เข้าสู่ระบบ
แหล่งทุนภายใน
แหล่งทุนภายนอก
แหล่งทุนภายนอก
ห้องสมุดวิจัยออนไลน์
ฐานข้อมูลนักวิจัย
ชุดฝึกอบรมทางไกล
e-Jodil
facebook สถาบันวิจัยและพัฒนา
งานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก  
 
 
โครงการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ห้องสมุดมีชีวิต รูปแบบอุทยานการเรียนรู้
   
ผู้วิจัย ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา ใจกว้าง
รองศาสตราจารย์มาลี ล้ำสกุล
 
แหล่งทุน สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (สอร.) สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
ปีที่ทำวิจัย 2553
ปีที่แล้วเสร็จ 2554