| หน้าหลัก | สถาบันวิจัยและพัฒนา มสธ. | มสธ.
 
|
 
เข้าสู่ระบบ
แหล่งทุนภายใน
แหล่งทุนภายนอก
แหล่งทุนภายนอก
ห้องสมุดวิจัยออนไลน์
ฐานข้อมูลนักวิจัย
ชุดฝึกอบรมทางไกล
e-Jodil
facebook สถาบันวิจัยและพัฒนา
งานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก  
 
 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจเกษตรอินทรีย์ด้านโลจิสติกส์
   
ผู้วิจัย รองศาสตราจารย์ ดร.สัจจา บรรจงศิริ
 
แหล่งทุน สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพาณิชย์
ปีที่ทำวิจัย 2553
ปีที่แล้วเสร็จ 2555