| หน้าหลัก | สถาบันวิจัยและพัฒนา มสธ. | มสธ.
 
|
 
เข้าสู่ระบบ
แหล่งทุนภายใน
แหล่งทุนภายนอก
แหล่งทุนภายนอก
ห้องสมุดวิจัยออนไลน์
ฐานข้อมูลนักวิจัย
ชุดฝึกอบรมทางไกล
e-Jodil
facebook สถาบันวิจัยและพัฒนา
งานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก  
 
 
โครงการศึกษาสถานภาพความต้องการความรู้ และการแก้ไขปัญหาการขับเคลื่อนโรงปุ๋ยอินทรีย์สู่ผลสัมฤทธิ์
   
ผู้วิจัย รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์พันธุ์ เธียรหิรัญ
รองศาสตราจารย์บำเพ็ญ เขียวหวาน
รองศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ อุดมสิน
รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ
อาจารย์นารีรัตน์ สิระสาร
อาจารย์วิลาวัลย์ ศิลปศร
อาจารย์วรชัย สิงหฤกษ์
อาจารย์ปิลันธนา แป้นปลื้ม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ส่งเสริม หอมกลิ่น
นางสาวพรรณภัทร
 
แหล่งทุน กรมพัฒนาที่ดิน
ปีที่ทำวิจัย 2553
ปีที่แล้วเสร็จ 2554