| หน้าหลัก | สถาบันวิจัยและพัฒนา มสธ. | มสธ.
 
|
 
เข้าสู่ระบบ
แหล่งทุนภายใน
แหล่งทุนภายนอก
แหล่งทุนภายนอก
ห้องสมุดวิจัยออนไลน์
ฐานข้อมูลนักวิจัย
ชุดฝึกอบรมทางไกล
e-Jodil
facebook สถาบันวิจัยและพัฒนา
งานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก  
 
 
โครงการทดสอบมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับกล้วยไม้ตัดดอกและการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงคัดบรรจุดอกกล้วยไม้
   
ผู้วิจัย รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ
อ.บุณฑริกา นันทา
รศ.จิตราพรรณ เทียมปโยธร
นายนิยมรัฐ ไตรศรี
นางปิยรัตน์ เขียนมีสุข
นางสาวสำเนียง ราบุรี
 
แหล่งทุน สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
ปีที่ทำวิจัย 2553
ปีที่แล้วเสร็จ 2555