| หน้าหลัก | สถาบันวิจัยและพัฒนา มสธ. | มสธ.
 
|
 
เข้าสู่ระบบ
แหล่งทุนภายใน
แหล่งทุนภายนอก
แหล่งทุนภายนอก
ห้องสมุดวิจัยออนไลน์
ฐานข้อมูลนักวิจัย
ชุดฝึกอบรมทางไกล
e-Jodil
facebook สถาบันวิจัยและพัฒนา
งานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก  
 
 
โครงการศึกษากระบวนการเคลื่อนย้ายสินค้า (Commodity Flow) ไทย-สหรัฐฯ และไทย-ปานามา สำหรับอุตสาหกรรมอาหารแช่แข็ง (อุตสาหกรรมนำร่อง)
   
ผู้วิจัย รองศาสตราจารย์ ดร.สัจจา บรรจงศิริ
 
แหล่งทุน สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
ปีที่ทำวิจัย 2553
ปีที่แล้วเสร็จ 2554