| หน้าหลัก | สถาบันวิจัยและพัฒนา มสธ. | มสธ.
 
|
 
เข้าสู่ระบบ
แหล่งทุนภายใน
แหล่งทุนภายนอก
แหล่งทุนภายนอก
ห้องสมุดวิจัยออนไลน์
ฐานข้อมูลนักวิจัย
ชุดฝึกอบรมทางไกล
e-Jodil
facebook สถาบันวิจัยและพัฒนา
งานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก  
 
 
โครงการพัฒนาต่อยอดระบบฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทย
   
ผู้วิจัย รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ
รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ คงสม
อาจารย์อิงอร ไชยเยศ
อาจารย์วรชัย สิงหฤกษ์
นายวิฑูรย์ เรืองเลิศปัญญากุล
 
แหล่งทุน สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)
ปีที่ทำวิจัย 2553
ปีที่แล้วเสร็จ 2556