| หน้าหลัก | สถาบันวิจัยและพัฒนา มสธ. | มสธ.
 
|
 
เข้าสู่ระบบ
แหล่งทุนภายใน
แหล่งทุนภายนอก
แหล่งทุนภายนอก
ห้องสมุดวิจัยออนไลน์
ฐานข้อมูลนักวิจัย
ชุดฝึกอบรมทางไกล
e-Jodil
facebook สถาบันวิจัยและพัฒนา
งานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก  
 
 
โครงการศึกษา สำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อจัดทำฐานข้อมูลเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน
   
ผู้วิจัย นางสาวรสิกา อังกูร
นางอินทิรา นาคนัตร์
นายเมธี ปิยะคุณ
 
แหล่งทุน สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว
ปีที่ทำวิจัย 2553
ปีที่แล้วเสร็จ 2554