| หน้าหลัก | สถาบันวิจัยและพัฒนา มสธ. | มสธ.
 
|
 
เข้าสู่ระบบ
แหล่งทุนภายใน
แหล่งทุนภายนอก
แหล่งทุนภายนอก
ห้องสมุดวิจัยออนไลน์
ฐานข้อมูลนักวิจัย
ชุดฝึกอบรมทางไกล
e-Jodil
facebook สถาบันวิจัยและพัฒนา
งานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก  
 
 
โครงการวิจัยการติดตามและประเมินผลระบบการจัดการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
   
ผู้วิจัย อาจารย์ ดร.สังวรณ์ งัดกระโทก
ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี สังข์ศรี
รองศาสตราจารย์ ดร.สมคิด พรมจุ้ย
อาจารย์ ดร.นลินี ณ นคร
อาจารย์ผาณิตา ดวงมณีมรกต
 
แหล่งทุน สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ปีที่ทำวิจัย 2553
ปีที่แล้วเสร็จ 2554