| หน้าหลัก | สถาบันวิจัยและพัฒนา มสธ. | มสธ.
 
|
 
เข้าสู่ระบบ
แหล่งทุนภายใน
แหล่งทุนภายนอก
แหล่งทุนภายนอก
ห้องสมุดวิจัยออนไลน์
ฐานข้อมูลนักวิจัย
ชุดฝึกอบรมทางไกล
e-Jodil
facebook สถาบันวิจัยและพัฒนา
งานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก  
 
 
โครงการศึกษาแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์และจัดทำกรอบแผนปฏิบัติราชการสี่ปี (พ.ศ.2555-2558)
   
ผู้วิจัย รศ.ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์
รศ.ดร.จีระ ประทีป
รศ.ดร.สุชาดา ตั้งทางธรรม
รศ.ระวีวรรณ มาลัยวรรณ
 
แหล่งทุน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
ปีที่ทำวิจัย 2553
ปีที่แล้วเสร็จ 2554