| หน้าหลัก | สถาบันวิจัยและพัฒนา มสธ. | มสธ.
 
|
 
เข้าสู่ระบบ
แหล่งทุนภายใน
แหล่งทุนภายนอก
แหล่งทุนภายนอก
ห้องสมุดวิจัยออนไลน์
ฐานข้อมูลนักวิจัย
ชุดฝึกอบรมทางไกล
e-Jodil
facebook สถาบันวิจัยและพัฒนา
งานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก  
 
 
โครงการการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2551-2554) ประเมินผลในช่วงสองปีครึ่งระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2551-2553
   
ผู้วิจัย รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา วัธนสุนทร
นางสาวศศโศฬส เกียรติภักดีกุล
 
แหล่งทุน กรมการพัฒนาชุมชน
ปีที่ทำวิจัย 2553
ปีที่แล้วเสร็จ 2554