| หน้าหลัก | สถาบันวิจัยและพัฒนา มสธ. | มสธ.
 
|
 
เข้าสู่ระบบ
แหล่งทุนภายใน
แหล่งทุนภายนอก
แหล่งทุนภายนอก
ห้องสมุดวิจัยออนไลน์
ฐานข้อมูลนักวิจัย
ชุดฝึกอบรมทางไกล
e-Jodil
facebook สถาบันวิจัยและพัฒนา
งานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก  
 
 
โครงการการประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
   
ผู้วิจัย รองศาสตราจารย์ ดร.สุพักตร์ พิบูลย์
 
แหล่งทุน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
ปีที่ทำวิจัย 2553
ปีที่แล้วเสร็จ 2554