| หน้าหลัก | สถาบันวิจัยและพัฒนา มสธ. | มสธ.
 
|
 
เข้าสู่ระบบ
แหล่งทุนภายใน
แหล่งทุนภายนอก
แหล่งทุนภายนอก
ห้องสมุดวิจัยออนไลน์
ฐานข้อมูลนักวิจัย
ชุดฝึกอบรมทางไกล
e-Jodil
facebook สถาบันวิจัยและพัฒนา
งานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก  
 
 
โครงการปรับปรุงแก้ไขพระราชกฤษฏีกาจัดตั้งองค์กร กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และโครงสร้างขององค์การคลังสินค้า
   
ผู้วิจัย อาจารย์เธียรชัย ณ นคร
 
แหล่งทุน องค์การคลังสินค้า
ปีที่ทำวิจัย 2553
ปีที่แล้วเสร็จ 2553