| หน้าหลัก | สถาบันวิจัยและพัฒนา มสธ. | มสธ.
 
|
 
เข้าสู่ระบบ
แหล่งทุนภายใน
แหล่งทุนภายนอก
แหล่งทุนภายนอก
ห้องสมุดวิจัยออนไลน์
ฐานข้อมูลนักวิจัย
ชุดฝึกอบรมทางไกล
e-Jodil
facebook สถาบันวิจัยและพัฒนา
งานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก  
 
 
โครงการกิจกรรมศึกษายุทธศาสตร์การผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตและพัฒนาด้านการตลาดของสินค้าเกษตรปลอดภัยลุ่มน้ำป่าสักและเจ้าพระยาตอนล่าง ปี 2553
   
ผู้วิจัย รองศาสตราจารย์ ดร.สัจจา บรรจงศิริ
รองศาสตราจารย์บำเพ็ญ เขียวหวาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภวัต เจียมจิณณวัตร
อาจารย์บุญญฤทธิ์ มุ่งจองกลาง
 
แหล่งทุน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปีที่ทำวิจัย 2554
ปีที่แล้วเสร็จ 2554