| หน้าหลัก | สถาบันวิจัยและพัฒนา มสธ. | มสธ.
 
|
 
เข้าสู่ระบบ
แหล่งทุนภายใน
แหล่งทุนภายนอก
แหล่งทุนภายนอก
ห้องสมุดวิจัยออนไลน์
ฐานข้อมูลนักวิจัย
ชุดฝึกอบรมทางไกล
e-Jodil
facebook สถาบันวิจัยและพัฒนา
งานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก  
 
 
โครงการกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ในการจัดตั้งธุรกิจ (NEC) ภายใต้โครงการ : การเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC) ประจำปีงบประมาณ 2554 ด้านอุตสาหกรรมเกษตร รุ่นที่ 3
   
ผู้วิจัย รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ สุทธิประสิทธิ์
รองศาสตราจารย์ศศิมน ปรีดา
 
แหล่งทุน สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ปีที่ทำวิจัย 2554
ปีที่แล้วเสร็จ 2554