| หน้าหลัก | สถาบันวิจัยและพัฒนา มสธ. | มสธ.
 
|
 
เข้าสู่ระบบ
แหล่งทุนภายใน
แหล่งทุนภายนอก
แหล่งทุนภายนอก
ห้องสมุดวิจัยออนไลน์
ฐานข้อมูลนักวิจัย
ชุดฝึกอบรมทางไกล
e-Jodil
facebook สถาบันวิจัยและพัฒนา
งานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก  
 
 
โครงการ From Human-Elephant-Conflict to human-Elephant-Harmony : What is the most cost-effective solution?
   
ผู้วิจัย รองศาสตราจารย์ศิริพร สัจจานันท์
 
แหล่งทุน Economy and Environment Program for SE Asia (EEPSEA)
ปีที่ทำวิจัย 2554
ปีที่แล้วเสร็จ 2555