| หน้าหลัก | สถาบันวิจัยและพัฒนา มสธ. | มสธ.
 
|
 
เข้าสู่ระบบ
แหล่งทุนภายใน
แหล่งทุนภายนอก
แหล่งทุนภายนอก
ห้องสมุดวิจัยออนไลน์
ฐานข้อมูลนักวิจัย
ชุดฝึกอบรมทางไกล
e-Jodil
facebook สถาบันวิจัยและพัฒนา
งานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก  
 
 
โครงการบทบาทของระบบการเงินระดับฐานรากในการส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงิน
   
ผู้วิจัย รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ
รองศาสตราจารย์ ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์
รองศาสตราจารย์อรรฆย์คณา แย้มนวล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ ภิญโญอนันต์พงษ์
 
แหล่งทุน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
ปีที่ทำวิจัย 2554
ปีที่แล้วเสร็จ 2554