| หน้าหลัก | สถาบันวิจัยและพัฒนา มสธ. | มสธ.
 
|
 
เข้าสู่ระบบ
แหล่งทุนภายใน
แหล่งทุนภายนอก
แหล่งทุนภายนอก
ห้องสมุดวิจัยออนไลน์
ฐานข้อมูลนักวิจัย
ชุดฝึกอบรมทางไกล
e-Jodil
facebook สถาบันวิจัยและพัฒนา
งานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก  
 
 
โครงการศึกษาการยกฐานะเทศบาลนครหาดใหญ่เป็นมหานครหาดใหญ่
   
ผู้วิจัย รศ.ดร.ปธาน สุวรรณมงคล
รศ.ยุทธพร อิสรชัย
อ.ณัฐวัฒน์ คุณนุช
นายประสิทธิ์ การกลาง
นายยุทธกิจ เจียรสุวรรณภาส
นางสาวนภารัตน์ กิตติรัตนมงคล
นางศิริจันทร์ กรุดเที่ยง
นางสาวอารีรัตน์ อินจ้อด
 
แหล่งทุน เทศบาลนครหาดใหญ่
ปีที่ทำวิจัย 2554
ปีที่แล้วเสร็จ 2555