| หน้าหลัก | สถาบันวิจัยและพัฒนา มสธ. | มสธ.
 
|
 
เข้าสู่ระบบ
แหล่งทุนภายใน
แหล่งทุนภายนอก
แหล่งทุนภายนอก
ห้องสมุดวิจัยออนไลน์
ฐานข้อมูลนักวิจัย
ชุดฝึกอบรมทางไกล
e-Jodil
facebook สถาบันวิจัยและพัฒนา
งานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก  
 
 
โครงการถอดบทเรียนเมื่อดอกรักบานพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อเด็กในสภาวะยากลำบากในเมืองในโครงการ เพาะเมล็ดพันธุ์ด้วยหัวใจ สื่อสร้างสรรค์เพื่อเด็กในสภาวะยากลำบาก
   
ผู้วิจัย รองศาสตราจารย์ ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์
 
แหล่งทุน มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
ปีที่ทำวิจัย 2554
ปีที่แล้วเสร็จ 2555