| หน้าหลัก | สถาบันวิจัยและพัฒนา มสธ. | มสธ.
 
|
 
เข้าสู่ระบบ
แหล่งทุนภายใน
แหล่งทุนภายนอก
แหล่งทุนภายนอก
ห้องสมุดวิจัยออนไลน์
ฐานข้อมูลนักวิจัย
ชุดฝึกอบรมทางไกล
e-Jodil
facebook สถาบันวิจัยและพัฒนา
งานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก  
 
 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน
   
ผู้วิจัย รองศาสตราจารย์ ดร.สัจจา บรรจงศิริ
รองศาสตราจารย์บำเพ็ญ เขียวหวาน
อาจารย์คณธิศ มุ่งจองกลางกุล
ดร.ภทรพร ยุทธาภรณ์พินิจ
นางปาลีรัตน์ การดี
 
แหล่งทุน สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี
ปีที่ทำวิจัย 2554
ปีที่แล้วเสร็จ 2555