| หน้าหลัก | สถาบันวิจัยและพัฒนา มสธ. | มสธ.
 
|
 
เข้าสู่ระบบ
แหล่งทุนภายใน
แหล่งทุนภายนอก
แหล่งทุนภายนอก
ห้องสมุดวิจัยออนไลน์
ฐานข้อมูลนักวิจัย
ชุดฝึกอบรมทางไกล
e-Jodil
facebook สถาบันวิจัยและพัฒนา
งานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก  
 
 
โครงการการศึกษาการจ่ายค่าทดแทนการรอนสิทธิ์ในทรัพย์สินของประชาชนจากระบบโครงข่ายพลังงาน
   
ผู้วิจัย รองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ ศรีเสาวลักษณ์
 
แหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สกพ.)
ปีที่ทำวิจัย 2554
ปีที่แล้วเสร็จ 2555