| หน้าหลัก | สถาบันวิจัยและพัฒนา มสธ. | มสธ.
 
|
 
เข้าสู่ระบบ
แหล่งทุนภายใน
แหล่งทุนภายนอก
แหล่งทุนภายนอก
ห้องสมุดวิจัยออนไลน์
ฐานข้อมูลนักวิจัย
ชุดฝึกอบรมทางไกล
e-Jodil
facebook สถาบันวิจัยและพัฒนา
งานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก  
 
 
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาและแก้ไขความเหลื่อมล้ำทางสังคมในกรุงเทพมหานคร
   
ผู้วิจัย รองศาสตราจารย์ ดร.ดุสิต เวชกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัสวลี นิติเกษตรสุนทร
ดร.ภทรพร ยุทธาภรณ์พินิจ
นายภีรวัฒน์ นนทะโชติ
นางสาวทยณฐ ชวนไชยสิทธิ์
รองศาสตราจารย์ ดร.สำอาง สืบสมาน
 
แหล่งทุน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปีที่ทำวิจัย 2554
ปีที่แล้วเสร็จ 2556